واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
energy expended in physical activity
انرژی مصرف‌شده در فعالیت‌های ارادی و غیرارادی بدن اختـ . اِنفاب EEPA
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: کارمایۀ مصرفی کل
حوزه موضوعی: تغذیه
ionization energy
مقدار انرژی لازم برای کندن الکترون از اتم یا یون مورد نظر و انتقال آن به بی‌نهایت
حوزه موضوعی: فیزیک‏
calorie reduction
کاهش میزان کالری مصرفی یک فرد
حوزه موضوعی: تغذیه
ejaculation
بیرون رانده شدن ناگهانی منی از مجرای ادراری‌ ـ تناسلی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
retrograde ejaculation
انزالی که در آن منی به‌جای خروج از بدن درجهت مثانه در پیشاب‌راه حرکت می‌کند
حوزه موضوعی: علوم سلامت
نگاه کنید به: دیرانزالی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
زودانزالی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی، علوم سلامت
isolationist
1. فرد معتقد به انزواطلبی دولت 2. دولتی که از مشارکت فعال در امور بین‌الملل دوری می‌جوید
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
سیاست دوری جستن از مشارکت فعال در امور بین‌الملل
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
اطلاق شکل و خصیصه‌های انسانی به اشیا و موجودات غیرانسانی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
philanthropist,philanthrope,humanitarianist, humanitarian 1
کسی که قائل به اصول انسان‌دوستی است
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
humanitarian 2, philanthropic
مربوط به انسان‌دوستی متـ . انسانی humane
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
philanthropy,philanthropism,humanitarianism
گرایشی فلسفی و اجتماعی مبتنی بر دوست داشتن هم‌نوع و قائل شدن به دگردوستی و بهبود موقعیت انسان‌ها در جوامع مختلف
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
anthropomorph, anthropoid 1
برخی از یافته‌های هنری دوران باستان که در آنها پیکر انسان به‌نحوی بازنمایی شده است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
anthropomorphic
ویژگی اشیایی که در آنها پیکر یا خصوصیات انسانی بازنمایی شده است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
anthropogenic
ویژگی آنچه انسان آن را ساخته یا در نتیجۀ فعالیت او پدید آمده باشد
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
anthropometry 1
زیرشاخه‌ای از انسان‌شناسی جسمانی که با اندازه‌گیری ابعاد و ویژگی‌های اندام‌های آدمی به یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در میان نژادها و گروه‌ها و فرهنگ‌ها و دسته‌بندی‌های سنی گوناگون می‌پردازد
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
مربوط به انسان‌شناسی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
مربوط به انسان‌شناسی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
پژوهش دربارۀ نوع انسان و فرهنگ و تکامل او
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
نگاه کنید به: انسان‌شناسی فرهنگی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
شاخه‏ای از انسان‏شناسی که به بررسی تأثیر عوامل زیستی و اجتماعی و فرهنگی بر وضعیت تغذیۀ افراد و جامعه می‌پردازد
حوزه موضوعی: تغذیه
زیرشاخه‌ای از انسان‌شناسی که از دیدگاه زیست‌شناختی به پژوهش دربارۀ ساختارهای زیستی و جسمانی و تکامل انسان می‌پردازد
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
زیرشاخه‌ای از انسان‌شناسی که با ادغام انسان‌شناسی جسمانی و باستان‌شناسی به پژوهش دربارۀ سامانه‌های زیست‌شناختی پیش‌از‌تاریخ می‌پردازد
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
زیرشاخه‌ای از انسان‌شناسی که بدون توجه به زمینه‌های زیست‌شناختی انسان، به بررسی ویژگی‌های اجتماعی و زبان‌شناختی و فن‌شناختی و رفتارهای خویشاوندی می‌پردازد متـ . انسان‌شناسی اجتماعی social anthropology
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
human-in-control
ویژگی سامانه‌ای که برای شروع و توقف و خاتمۀ فعالیت به فرمان انسان نیاز داشته باشد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
کسی که قائل به انسان‌گرایی است
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
نگاه کنید به: انسان‌گرایانه
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی
humanistic/ humanistical
مربوط به انسان‌گرایی متـ . انسان‌گرا2
حوزه موضوعی: جامعه‌شناسی