واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
بخشی از انرژی پتانسیل کل که با فرایند بازتوزیع بی‌درروِ جرم می‌تواند به انرژی جنبشی تبدیل شود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
evaporative available potential energy, EAPE
براساس نظریۀ بسته‌هوا، بیشینۀ انرژی لازم برای فرود بسته‌هوا، ناشی از شناوری منفی همراه با سرمایش تبخیری آب مایع
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
convective available potential energy, CAPE
براساس نظریۀ بسته‌هوا، بیشینۀ انرژی لازم برای صعود بسته‌هوا
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
gravitational potential energy
انرژی پتانسیل جسم با‌توجه‌به مکان آن در میدان گرانشی سایر اجسام
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: سد مرکزگریزی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
مقدار میانگین انرژی گسستن پیوند خاص یک مولکول در حالت گازی
حوزه موضوعی: شیمی
بخشی از ماده موجود در عالم که بر مبنای رصدها و دینامیک عالم باید وجود داشته باشد، ولی قابل رؤیت نیست
حوزه موضوعی: فیزیک‏
انرژی مربوط به حرکت جسم
حوزه موضوعی: فیزیک‏
rotational energy
انرژی جنبشی هر جسم در چارچوب ناچرخانی که مرکز جِرم جسم در آن ساکن است
حوزه موضوعی: فیزیک‏
کمیتی حاصل از ضرب کردن بُردارهای میدان مغناطنده در چگالی میدان مغناطیسی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نگاه کنید به: کارمایۀ خالی
حوزه موضوعی: تغذیه
internal energy
مجموع انرژی‌های جنبشی و ذاتی تک‏تک ذرات و انرژی برهم‏کنش میان آنها در هر سامانۀ ترمودینامیکی
حوزه موضوعی: شیمی، فیزیک‏
بیشینه‌مقدار انرژی قابل‌تبدیل به کار مکانیکی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
بخشی از انرژی در فرایندهای برگشت‌ناپذیر ترمودینامیکی که قابل تبدیل به کار مکانیکی نیست
حوزه موضوعی: فیزیک‏
تفاوت بین انرژی پتانسیل گونۀ مولکولی و ساختار سهیم دارای کمترین انرژی پتانسیل
حوزه موضوعی: شیمی
گرمای حاصل از درون زمین
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
انرژی لازم برای زوج شدن دو الکترون با اسپین‌های مخالف، در یک اوربیتال اتمی
حوزه موضوعی: شیمی
انرژی موجود در زی‏توده
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
انرژی هم‏ارز با جِرم هر ذرۀ ساکن در چارچوب مرجع لَخت که برابر است با حاصل‌ضرب جِرم در مربع سرعت نور
حوزه موضوعی: فیزیک‏
apparent digested energy
انرژی موجود در غذای مصرف‌شده منهای انرژی موجود در مدفوع
حوزه موضوعی: تغذیه
مقدار انرژی لازم، افزون بر انرژی حالت پایه، که باید به یک سامانۀ مولکولی یا اتمی اضافه شود تا انجام یک فرایند خاص امکان‏پذیر گردد
حوزه موضوعی: شیمی
انرژی انباشته‏شده در جسم براثر تغییر شکل کشسان آن
حوزه موضوعی: فیزیک، ، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر‏
انرژی موجود در کِشَندی که از یک حوضه به داخل دریای آزاد جریان می‌یابد
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
انرژی خاص نوترون گرمایی در دمای اتاق که در حدود 0/025 الکترون‌ولت است
حوزه موضوعی: فیزیک‏
مجموع انرژی موجود در مدفوع
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: کارمایۀ مصرفی
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: کارمایۀ مصرفی آرامش
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: کارمایۀ مصرفی پایه
حوزه موضوعی: تغذیه