واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
هر سازۀ مختص تدفین انفرادی یا جمعی مردگان
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
آرامگاهی با سکوی پله‌ای
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
گور ساخته‌شده از سنگ، دارای یک حجره
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
نوعی آرامگاه خرسنگی که در آن دالان و اتاق تدفین و سه طاق‌نما بنایی چلیپاشکل می‌سازند
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
گور ساخته‌شده از سنگ، دارای چند حجره
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
chambered tomb/ chamber tomb
گور ساخته‌شده از سنگ، دارای یک یا چند حجره
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
آرامگاهی حجره‌ای که در انتهای یک چاه عمودی ساخته شده است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
آرامگاه تک‌حجره‌ای یا چندحجره‌ای که ارتفاع آن مساوی یا کمتر از پهنای آن است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
rock-cut tomb, sepulture
گوری که در سنگ یا صخره کنده شده باشد متـ . گوردخمه
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
tholos tomb, beehive tomb
آرامگاهی که از سنگ و به شکل کندو ساخته شده است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
آرامگاهی بزرگ و باشکوه که در آن جسد در اتاقی بالاتر از سطح زمین قرار دارد
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
نشستن هواگَرد بر روی باند با آهنگ نزول نزدیک به صفر
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
بادی با سرعت کمتر از 0/5 متر بر ثانیه
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نوعی فن نمایشی در سوگنامه برای فراغت تماشاگر و تغییر فضا از حالت جدی به کمدی
حوزه موضوعی: هنرهای نمایشی
swing vote, floating vote
آرایی که تا روز انتخابات قطعی نیست و بدون توجه به وابستگی حزبی به نامزدهای مختلف داده می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
رأی مردم در انتخابات عمومی
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
چگونگی قرارگرفتن افراد تیم در زمین مسابقه
حوزه موضوعی: ورزش
arrangement 1
نحوۀ قرار گرفتن مجموعه‏ای از عناصر زبانی برحسب موقعیت و توزیع آنها
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
arrangement 2
نحوۀ قرارگیری یک قطعه نسبت به قطعات همسان
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
formation
ترتیب قرار گرفتن تعدادی از یگان‌های نظامی به شکلی ویژه برای انجام یا آمادگی انجام مأموریتی خاص
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: آرایه‏گری
حوزه موضوعی: عمومی
electron configuration
توزیع الکترون‌ها بین اوربیتال‌های اتمی یک عنصر
حوزه موضوعی: شیمی
vegetation formations
واحدهای پوشش گیاهی طبیعی در مناطق جغرافیایی متمایز و وسیع و با سیمای یکسان متـ . آرایش گیاهی
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
repulsion configuration
نگاه کنید به: تراپیوستگی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: تراپیوستگی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
domain arrangement
تعداد و نحوۀ قرار گرفتن حبه‌ها در یک پروتئین معین
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
وضعیت استقرار سامانه‏های الکترونیکیِ دشمن
حوزه موضوعی: علوم نظامی
وضعیت استقرار سامانه‏های راداریِ دشمن
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: هم‌پیوستگی 1
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
weaving configuration
نحوۀ طراحی خط‌های عبور و چگونگی امتداد یافتن آنها در محدودۀ ضربدری
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای