واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
اندازه‌گیری نسبت ولتاژ به جریان در ورودی مدار
حوزه موضوعی: مهندسی برق
اندازه‌گیری رهبندی هنگامی که مقدار آن به‌اندازه‌ای پایین است که به روش‌های غیرمستقیم نیاز دارد
حوزه موضوعی: مهندسی برق
نوعی اندازه‌گیری که در آن برای اتصال پتانسیل‌های یونی داخل بدن به دستگاه الکتریکی از الکترودهای ویژه استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: مهندسی پزشکی
کاربرد ابزارها و مفاهیم علم شیمی در اندازه‌گیری سامانه‌های زنده
حوزه موضوعی: مهندسی پزشکی
اندازه‌گیری تغییرات فیزیکی در یک نشانگر خاص در طی یک دورۀ زمانی با استفاده از یک روند اندازه‌گیری مناسب
حوزه موضوعی: مهندسی پزشکی
moderate drinking
مصرف الکل به مقدار متوسط
حوزه موضوعی: اعتیاد
نگاه کنید به: تابع فاصله
حوزه موضوعی: آمار‏
اندازۀ طول و عرض تصویر
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
body frame size
ریزی و درشتی و متوسط بودن جثۀ فرد که با اندازه‌گیری دور مچ دست در نقطه‌ای که کمترین محیط را دارد تعیین می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه
تعداد افراد یک جمعیت معین
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
joint gap, expansion opening
فاصلۀ بین ریل‌ها در محل اتصال که انبساط ریل را امکان‌پذیر می‌سازد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
اندازۀ ذرات آسیاشدۀ قهوه متـ . درجۀ آسیا
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی
countably additive measure
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
در یک نمونه از مصالح صافی (filter media)، حداکثر قطر ذره‌ای که 10 درصد وزنی یک نمونه از آن کوچک‌تر و 90 درصد وزنی از آن بزرگ‌تر است
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
تعداد عناصر موجود در نمونه
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
اندازۀ لُبگ (Lobeg) بر زیرمجموعه‌های اندازه‌پذیر صفحه
حوزه موضوعی: ریاضی
هریک از بخش‌های متمایز در پیکر موجود زنده که کار یا کارهای ویژه‏ای انجام می‏دهد متـ . عضو
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
هریک از اندام‏های آوایی فعال و تأثیرگذار در تولید آواها متـ . فراگو
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
اندام تولید ثابت در مجرای گفتار متـ . فراگوی غیرفعال
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
هریک از اندام‌های تولید در مجرای گفتار که قابلیت حرکت دارند متـ . فراگوی فعال
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
organ of Corti, spiral organ, organum spirale
بخش حساس حلزونی گوش درونی که یاخته‏های شنوایی در آن قرار دارد
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
نگاه کنید به: بَرسازه
حوزه موضوعی: پزشکی
کسی که با حرکات قدرتی به تقویت عضلات بدن خود می‏پردازد
حوزه موضوعی: ورزش
organogenetic, organagenic
مربوط به اندام‏زایی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
organogenesis, organogeny
تشکیل و نمو اندام‌ها
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
شبیه به اندام
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
organelle
ساختار ریز و غشادار در درون یاخته‏های هوهسته‏ای
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
1. مجموعۀ اندام‌های تشکیل‏دهندۀ موجود زنده 2. موجود زنده اعم از گیاه و جانور و میکرب
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
اندامگانی که پس از جذب رنگ در پی رنگ‌آمیزی اسیدپای، با اسیدهای معدنی یا مخلوط اسیدالکل رنگ‌بری نمی‌شود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی