واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3924
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
به‌کاربرید به‌جای: چک الکترونیکی
e-money, e-cash
به‌کاربرید به‌جای: پول الکترونیکی
← ‌اختلال یادزدودگی الکل‌زاد دائم
[اقیانوس‌شناسی] بخشی از آب دریا یا اقیانوس که ازنظر ویژگی‌های ژرفایی با نواحی اطراف متفاوت است [زمین‌شناسی] پهنه‌ای گسترده با سیماهای (features) مشابه که در مجموع یک واحد شناخته میشود
واحد سیاسی و سرزمینی تشکیل‌دهندۀ دولت فدرال
ایالتی سنگ‌شناختی که در آن سنگ‌های آذرین عمدتاً از نوع آتشفشانی هستند
ناحیه‌ای که عمق آن از 200 متر بیشتر است
neritic province
ناحیه‌ای که از خط کرانه تا عمق 200 متر را در بر می‌گیرد
abyssal hill province
مناطق ژرف‌اقیانوسی پوشیده از تپه‌های مغاکی
physiographic province
ناحیه‌ای که در آن همۀ بخش‌ها ازنظر ساختار زمین‌شناختی و اقلیم شبیه به‌ هم هستند و تاریخچۀ زمین‌ریختی (geomorphic) یکسانی دارند
ایالت یا استانی که ازطریق آن حمل‌ونقل و جابه‌جایی صورت می‌گیرد متـ . استان دروازه‌ای
منطقه‌ای که در آن فرایندهای زمین‌شناختی و زمین‌لرزه‌ای، تقریباً یکسان فرض می‌شود
traffic generation, traffic generating
افزایش حجم شدآمد در نتیجۀ رشد جمعیت و کاربری‌های جدید زمین
فرایند ایجاد تَرَک و ترمیم سطح راه‌های بتنی فرسوده با تقسیم سطح یکپارچه به قطعات کوچک‌تر و اعمال فشار توسط غلتک
stand establishment
ایجاد پوشش درختی ازطریق جنگل‌کاری و بازکاشت و بازجنگل‌کاری و زادآوری
trip generation, trip generating
برنامه‌ریزی برای سفر از مراکز مختلف برای انجام کارهای گوناگون که اغلب این سفرها از خانه آغاز می‌شود
عاملی که باعث افزایش حجم شدآمد می‌شود