واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3924
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
اوراق کردن کشتی‌های قدیمی و فرسوده برای استفاده از قطعات و فلزات آنها
هفتمین سیاره ازلحاظ فاصله از خورشید که سیاره‌ای گازی با قطر چهار برابر زمین است و شامل حلقۀ کم‌نوری از ذرات و تکه‌های یخ و سنگ است
تابعی موجی برای توصیف حالت انرژی مجاز الکترون در یک اتم یا مولکول
فضایی که وجود الکترون در آن سبب تضعیف پیوند شود
فضایی که الکترون‌های پیوندی در آن قرار می‌گیرند
هریک از دو اوربیتالی که یکی از آنها بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال‌شده و دیگری پایین‌ترین اوربیتال مولکولی اشغال‌نشده است
تابع موجی بیان‌کنندۀ موقعیت الکترون در مولکول
اوربیتالی که از ترکیب دو یا چند اوربیتال اتمی حاصل می‌شود
اوقات آزاد برای انجام کارهای مورد علاقه
primigravida, gravida I
زنی که برای نوبت اول باردار شده است
primipara
زنی که یک زایمان داشته است
grazing preference 1
اولویتی که برای تخصیص مجوز چرا به دامداران در مراتع و اراضی عمومی قائل می‌شوند
اولویت برای عبور وسایل نقلیۀ عمومی ازطریق تنظیم و فرماندهی چراغ‌های راهنمایی به‌نحوی‌که زمان انتظار در تقاطع برای این وسایل به صفر یا به‌ حداقل ممکن برسد
multilevel precedence and preemption service, MLPP
خدماتی که مشترک با استفاده از آن می‌تواند ارتباط با یک منبع یا منابع مشخص را در اولویت قرار دهد
تعیین ضرورت و زمان حریق خواسته با ارزیابی مواد قابل‌اشتعال
کوششی مبتنی بر آینده‌پژوهی که در آن اولویت‌های آیندۀ ذی‌نفعان با روش‌های ساختاری و نیمه‌ساختاری تعیین می‌شود
first arrival
اولین نشانک/ سیگنال رسیده از چشمۀ لرزه‌ای متـ . اولین شکن first break
به‌کاربرید به‌جای: اولین رسید
علم و فنّاوری طراحی و توسعۀ وسایل الکترونیکی مورد استفاده در هواپیمایی و هوانوردی و فضاپیمایی متـ . الکترونیک هواپیما
به‌کاربرید به‌جای: الکترونیکی
به‌کاربرید به‌جای: امنیت الکترونیکی
e-hub, e-marketplace, e-market
به‌کاربرید به‌جای: بازار الکترونیکی
به‌کاربرید به‌جای: بلیت الکترونیکی
به‌کاربرید به‌جای: پزشکی الکترونیکی