واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3924
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
به‌کاربرید به‌جای: آموزش رایانه‌بنیاد
cosmeceutical
فراورده‌ای که خواص دارویی و آرایشی دارد
accent plant/ accented plant
گیاهی، هرس‌شده یا طبیعی، که در زیباترین شکل خود قرار دارد
tranquilizer
دارویی که اثر آرام‌کننده دارد و اضطراب و تنش را تسکین می‌دهد
minor tranquilizer
داروهای ضداضطراب
major tranquilizer
نام سابق داروهای ضدروان‌پریشی
پختن مواد غذایی در مایعی مانند آب در درجۀ حرارتی پایین‌تر از نقطۀ جوش
فرایند پختن مواد غذایی در مایعی مانند آب در درجۀ حرارتی پایین‌تر از نقطۀ جوش
equatorial calms, doldrums
اصطلاح دریایی ناوۀ استوایی که بر بادهای عمدتاًً آرام و ضعیف دلالت دارد
calms of capricorn
مراکز کمربندهای پرفشار جنب‌حارّه‌ای بر روی اقیانوس‌ها در نیمکرۀ جنوبی که بادهای متغیر و ضعیف و آرامه‌ها در آنها می‌وزند
بادهای متغیر و ضعیفی که در مراکز کمربندهای پرفشار جنب‌حارّه‌ای بر روی اقیانوس‌ها می‌وزند
مراکز کمربندهای پرفشار جنب‌حارّه‌ای بر روی اقیانوس‌ها در نیمکرۀ شمالی که بادهای متغیر و ضعیف و آرامه‌ها در آنها می‌وزند
هر سازۀ مختص تدفین انفرادی یا جمعی مردگان
آرامگاهی با سکوی پله‌ای
گور ساخته‌شده از سنگ، دارای یک حجره
نوعی آرامگاه خرسنگی که در آن دالان و اتاق تدفین و سه طاق‌نما بنایی چلیپاشکل می‌سازند
گور ساخته‌شده از سنگ، دارای چند حجره
chambered tomb/ chamber tomb
گور ساخته‌شده از سنگ، دارای یک یا چند حجره
آرامگاهی حجره‌ای که در انتهای یک چاه عمودی ساخته شده است
آرامگاه تک‌حجره‌ای یا چندحجره‌ای که ارتفاع آن مساوی یا کمتر از پهنای آن است
rock-cut tomb, sepulture
گوری که در سنگ یا صخره کنده شده باشد متـ . گوردخمه
tholos tomb, beehive tomb
آرامگاهی که از سنگ و به شکل کندو ساخته شده است
آرامگاهی بزرگ و باشکوه که در آن جسد در اتاقی بالاتر از سطح زمین قرار دارد
نشستن هواگرد بر روی باند با آهنگ نزول نزدیک به صفر
بادی با سرعت کمتر از 0/5 متر بر ثانیه
نوعی فن نمایشی در سوگنامه برای فراغت تماشاگر و تغییر فضا از حالت جدی به کمدی
swing vote, floating vote
آرایی که تا روز انتخابات قطعی نیست و بدون توجه به وابستگی حزبی به نامزدهای مختلف داده می‌شود
رأی مردم در انتخابات عمومی
چگونگی قرارگرفتن افراد تیم در زمین مسابقه
arrangement 2
نحوۀ قرارگیری یک قطعه نسبت به قطعات همسان