واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
Ara, Altar
صورت فلکی کوچکی در آسمان جنوبی (southern sky) که بین صورت‌های عقرب و مرغ بهشتی قرار دارد
حوزه موضوعی: نجوم‌
fire altar
نوعی بَرواره برای برافروختن آتش مقدس
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
firebrand
هر مادۀ مشتعلی که بتواند باعث حریق شود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cremation cemetery, urnfield
مکانی که از آن برای به خاک سپردن یا قرار دادن بقایای سوزانده‌شدۀ اجساد مردگان استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
crematory, crematorium
جایی که در آن مرده‌ها را می‌سوزانند
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
cremation, incremation, incineration, artificial heat decomposition
سوزاندن جسد مردگان
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
سوزاندن جسد یک فرد در درون تل هیزم در یک قبر
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
کوهی که از انباشته ‏شدن ماگمای فوران‏شده از یک منفذ به‌ وجود آمده است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
مخروط آتشفشانی پرشیبی که از فوران گدازه و مواد آذرآواری، به‌تناوب، تشکیل شده است متـ . آتشفشان مرکب composite volcano
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
dormant volcano, subactive volcano
آتشفشانی که در حال حاضر فوران نمی‏کند، اما احتمال فوران آن در آینده وجود دارد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
آتشفشانی که به شکل سپر جنگی و مخروطی با دامنه‏های کم‏شیب است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
یکی از دهانه‏های آتشفشانی واقع بر روی یک شکافه متـ . آتشفشان شکافه‏ای ـ جریانی fissure-flow volcano
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
نگاه کنید به: آتشفشان شکافه‏ای
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
آتشفشانی که فوران می‏کند یا در طول تاریخ بشر فوران کرده است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
نگاه کنید به: گنبد آتشفشانی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
نگاه کنید به: گنبد آتشفشانی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
composite volcano
نگاه کنید به: آتشفشان چینه‏ای
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
آتشفشانی که در حال حاضر فوران نمی‏کند و احتمال فوران آن در آینده نیز وجود ندارد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
ویژگی تمامی مواد آتشفشانی آواری‌ای که در طی فرایند قطعه‌قطعه‏ شدن و مخلوط شدن با مواد غیرآتشفشانی در محیط نهشته می‌شوند
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
فرایند خروج مواد مذاب و گازهای همراه آن از درون به سطح زمین متـ . آتشفشانی 2 volcanism, vulcanism
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
ویژگی آنچه خاستگاه آتشفشانی دارد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
volcanist, volcanologist
متخصصی که در مورد فوران‌های آتشفشانی مطالعه می‌کند
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
شاخه‏ای از زمین‏شناسی که به مطالعۀ آتشفشان می‌پردازد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
فنجانۀ (crater) بزرگی که در ارتباط با فعالیت آتشفشانی نیست
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
مربوط به فعالیت یا ساختار یا گونه‏های سنگ‌های آتشفشان
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
volcanism/ vulcanism
نگاه کنید به: آتشفشان‏خیزی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
pyrotechnician
یکی از اعضای گروه تولید که تخصص او ایجاد آتش و انفجار است
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
fire temple
نوعی معبد در دین زرتشت برای نیایش و ستایش آتش مقدس
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
شهابی بسیار پرنور که منفجر و تکه‏تکه می‏شود و گاه صدای انفجار آن پس از مدتی به گوش می‏رسد
حوزه موضوعی: نجوم‌
مرگ تمام یا بخشی از اندام‌های سبز گیاه براثر حرارت ناشی از آتش‌سوزی
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات