واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1486
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
health promotion
فرایندی که در طی آن مردم میتوانند سلامت خود را واپایش کنند و بهبود بخشند
گزارش قابل استناد حاوی تاریخچۀ سلامت شخص، ‌تصمیم‌های گرفته‌شده دربارۀ او و نتایج آنها
شهرکی با امکانات ویژۀ سلامت‌بخشی برای مراجعه‌کنندگان
health sciences
شاخه‌ای از علوم کاربردی که با سلامت انسان سروکار دارد
health sector
بخشی از جامعه که به همۀ زمینه‌های مرتبط با سلامت و بیماری و مراقبت‌های سلامت می‌پردازد
health services
خدماتی که زیر نظر متخصصان سلامت یا مستقیماً به دست آنها برای حفظ یا بهبود یا بازیابی سلامت انجام میشود
تلفیق دستاوردهای علمی علوم بالینی، همه‌گیرشناسی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و مدیریت در مطالعۀ سازمان و وظایف و عملکرد خدمات سلامت
مرکز فعالیت‌های تندرستی و تفریحی در مهمان‌خانه/ هتل‌
درجۀ توانایی فرد در کارکرد جسمی و روانی و اجتماعی با کمک نظام مراقبت سلامت یا بدون آن
مجموعه‌ای از اندازه‌گیری‌ها که برای تشخیص نوسانات در وضع سلامت افراد یک جامعه انجام می‌گیرد
پیمایشی سامانمند برای تهیۀ اطلاعات از وضعیت سلامت یک جمعیت
health system
کلیۀ سازمان‌ها و سازوکارها و برنامه‌ها و خدمات و منابع که در یک منطقۀ جغرافیایی به‌طور مستقیم بر سلامت افراد و جامعه مؤثر هستند
مدیر اجرایی مراقبت سلامت که ابزارها و روش‌‌های مناسب ارزیابی مراقبت‌های سلامت را برای مدیریت اثربخش و کارآمد منابع به‌ کار می‌گیرد
مطالعۀ جامع نظام‌های سلامت
health technology
تجهیزات ویژه شامل ابزارهای رایانه‌ای و الکترونیکی و مکانیکی که در افزایش توانایی و اثربخشی مداخلات تشخیصی و درمانی به کار می‌آیند
health technology assessment, HTA
بررسی نظام‌مند بلندمدت یا کوتاه‌مدت پیامدهای به کارگیری فنّاوری‌های مرتبط با سلامت
نوعی گردشگری در مراکز تندرستی یا مقصدهای تفریحی که هدف اصلی آن تقویت سلامتی گردشگران ازطریق اجرای برنامه‌های ورزشی و درمانی و نظارت بر رژیم‌های غذایی و ارائۀ خدمات پزشکی است
health worker
آن گروه از کارکنان سلامت که برای کمک به نیروی کار سلامت آموزش می‌بینند و فعالیت می‌کنند
آن گروه از کارکنان سلامت که عامل اصلی ارائۀ خدمات مربوط به مراقبت سلامت هستند
healthy
ویژگی فردی که بیماری و شرایط ناهنجار ندارد و از آسایش جسمی و روانی برخوردار است
healthy eating index, HEI
شاخصی برای ارزیابی و پایش وضعیت کلی رژیم غذایی افراد که براساس آن کیفیت کلی رژیم غذایی سنجیده میشود
صدایی که در شب‌های گرم و مرطوب تابستانی از گیاهان مزرعۀ ذرت به گوش می‌رسد و نشان‌دهندۀ رشد بهینۀ گیاه است
hearing aid, HA
افزاره‌ای الکترونیکی برای تقویت صدا و ارسال آن به گوش شامل صدابر و تقویت‌کننده و ریزبلندگو (receiver) متـ . شنیدیار hearing instrument شنیدافزار hearing device, HD
hearing device, HD
به‌کاربرید به‌جای: سمعک
هرگونه محدودیت آسیب‌شنوایی که سبب محدودیت در فعالیت‌های روزانه شخص می‌شود
هر عیب ناشی از آسیب‌شنوایی یا کم‌توانی شنوایی که فرد را از انجام فعالیت‌های معمول باز‌دارد
hearing impairment 1, HI
کاستی و نارسایی در ساختار و کارکرد دستگاه شنوایی در نتیجۀ نابهنجاری‌های کالبدشناختی و کاراندام‌شناختی و روان‌شناختی
hearing impairment degrees, degrees of hearing loss
نظام درجه‌بندی شش‌گانه‌ برای تعیین شدت کم‌شنوایی
hearing instrument
به‌کاربرید به‌جای: سمعک
hearing loss 1, HL
کاهش حساسیت شنوایی