واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2157
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
زهوار نیم‌گردی که برای جلوگیری از سایش و آسیب‌دیدگی چتری درِ انبار در تماس با بافه‌های جرثقیل‌ها بر روی دیوارة دهانة انبار نصب می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch opening
hatchway
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
هریک از حلقه‌هایی که بر روی درِ انبار، برای بلند کردن و جابه‌جایی آن، نصب می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch signal man
hatchman
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch socket
hatch carrier
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
سرعت جابه‌جایی کالا در بین انبار و اسکله
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch stopper, hatch-side girder
سازه‌ای در دیوارة انبار و متصل به در انبار که در هنگام باز و بسته کردن درِ انبار، بخشی از فشار واردشده را تحمل می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch tackle, hatch whip 2
هریک از قرقره‌هایی که در بخش‌‌های مختلف انبار برای جابه‌جایی کالا نصب شده است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch tender
hatchman
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch web
hatch beam
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
گوه‌ای چوبی برای محکم کردن زهوار دهانه‌پوش و دهانه‌پوش بر روی دهانه
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch whip 1, up-and-down fall
بافه‌ای که از طریق دارک یا دیرک یا هر یک از قرقره‌های انبار برای جابه‌جایی کالا از آن استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch whip 2
hatch tackle
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch zee
hatch-yest bar
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
تیرکی محکم در دو سر دهانة انبار برای تحمل نیروهای وارد بر دهانه
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
واحدی برای محاسبة زمان کار که عبارت است از مجموع ساعاتی که در مجموع انبارها عملیات بارگیری و تخلیه انجام می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch-ledge bar
hatch-rest bar
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
تسمه یا میله‌ای که از آن برای بستن و قفل کردن دریچة ورودی برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch-rest bar, ledge bar, hatch-rest section, hatch bearer, hatch-ledge bar, hatch zee
نبشی فلزی به شکل Z که به‌عنوان پایة نگه‌دارندة درِ انبار، دورتادور دهانة آن نصب می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch-rest section
hatch-rest bar
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatch-side girder
hatch stopper
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatchman, hatch tender, hatchminder, hatch signal man
شخصی که در کنار انبار می‌ایستد و برای جابه‌جایی بار به رانندة جرثقیل علامت می‌دهد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatchminder
hatchman
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatchway beam
hatch beam
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatchway cover
hatch cover
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
توری‌ای بر روی دهانة انبار برای تهویه و جلوگیری از سقوط افراد به درون انبار
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatchway screen
پوششی از جنس برزنت یا الیاف که بر روی دهانة انبار می‌اندازند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
hatchway, hatch 1, hatch opening
دهانه‌ای عموماً چهارگوش در عرشة اصلی کشتی برای دسترسی به بخش‌های پایینی کشتی متـ . دهانه ۳
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
اقدام مجرمانه‌ای که انگیزۀ آن نفرت و تعصب و پیش‌داوری برخاسته از نژاد، رنگ پوست، مذهب، ملیت، قومیت، جنسیت یا گرایش جنسی فرد یا افراد است
حوزه موضوعی: علوم نظامی
سخنان توهین‌آمیز یا به‌ظاهر خنثی که موجب افزایش احساسات نژادپرستانه یا دشمن‌هراسانه در جامعه می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل