واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1286
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
تیره‌ای از راستۀ تمساح‌سانان با آرواره‌ای بسیار باریک که جنس نر آن سوراخ‌های بینی برجستگی دکمه‌مانند دارد
گونه‌ای از تیرۀ تمساح‌پوزه‌باریکیان و راستۀ تمساح‌سانان که پوزه‌اش از همه کروکودیل‌ها درازتر است
تیره‌ای از راستۀ غواص‌سانان آبزی با جثۀ بزرگ که در قسمت خلفی بدن پاهایی مناسب شنا کردن ‌و شیرجه زدن دارند و منقار آنها نوک‌تیز و خنجرشکل است
پرندگانی آبزی، در اندازه‌های بزرگ یا متوسط، با منقار نوک‌تیز که پاهایشان برای شیرجه زدن مناسب است
مردی که مردان دیگر را به‌عنوان شریک عاطفی و جنسی خود برمی‌گزیند
Gazella cuvieri
گونه‌ای از تیرۀ گاویان و راستۀ زوج‌سم‌سانان که پشت و سر و پاهای آن قهوه‌ای تیره و شکم آن سفید است و لکه‌های سفیدی بر روی کفل دارد و دمش تقریباً سیاه است و در بالای بینی لکه‌ای سیاه دارد
Gazella dama
گونه‌ای از تیرۀ گاویان و راستۀ زوج‌سم‌سانان با جثۀ بزرگ که بخش‌اعظم بدن آن قهوه‌ای مایل به قرمز و صورت و کفل و قسمت زیرین بدن آن سفید است و لکه‌ای سفید بر روی گلو دارد
گونه‌ای از تیرۀ گاویان و راستۀ زوج‌سم‌سانان که از کوچک‌ترین غزال‌هاست و بدنی باریک و گوش‌هایی طویل دارد و بالای بدن آن زرد کم‌رنگ یا قرمز و زیر بدن و کفل سفید است
Gazella gazella
گونه‌ای از تیرۀ گاویان و راستۀ زوج‌سم‌سانان با جثۀ باریک و گردن و پاهای طویل که رنگ بدنش قهوه‌ای تیره و بخش‌های زیرین و پشت پاهایش سفید است
Gazella lelptoceros
گونه‌ای از تیرۀ گاویان و راستۀ زوج‌سم‌سانان که بالای بدنش قهوه‌ای جلادار با نوارهای کم‌رنگی بر روی صورت و پهلوها و زیر بدن آن سفید است و هر دو جنس آن شاخ‌های نازک دارند
Gazella subgutturosa
گونه‌ای از تیرۀ گاویان و راستۀ زوج‌سم‌سانان با بدن قهوه‌ای روشن که به سمت شکم تیره‌تر می‌شود و نواحی زیرین بدن آن سفید و دم آن سیاه است
کتابی مشتمل بر سیاهۀ اسامی اماکن، همراه با اطلاعات توصیفی و جغرافیایی و تاریخی و آماری
GCP
نگاه کنید به: good clinical practice
GCResP
نگاه کنید به: good clinical practice
GCRP
نگاه کنید به: good clinical practice
GDH
GDP
کشتی مجهز به جرثقیل
gearless ship, gearless, gearless carrier
هر کشتی که بر روی عرشه جرثقیل نداشته باشد و برای بارگیری و تخلیه از جرثقیل‌های اسکله استفاده کند
geek, techno-geek
شخصی که مهارت زیادی در استفاده از فنّاوری‌های نوین رایانه‌ای دارد متـ . خورۀ رایانه
gegenschein, counter glow
نور بسیار کم‌فروغی که ممکن است به‌صورت توده‌ای در نقطۀ مقابل خورشید در آسمان هنگام شب دیده شود
gel
پراکنه‌ای به‌صورت محلول تعلیقی یا بسپاری که رفتاری مانند جامد کشسان یا نیمه‌جامد دارد
gel point
مرحله‌ای در فرایند بسپارش تراکمی غیرخطی که ژل شدن در آن رخ می‌دهد
gel-filtration chromatography
نوعی سوانگاری اندازه‌ای که در آن از فاز متحرک آبی برای جداسازی مواد براساس وزن مولکولی آنها استفاده میشود
gel-permeation chromatography
نوعی سوانگاری اندازه‌ای که از آن برای جداسازی مواد غیرآبی براساس وزن مولکولی آنها استفاده میشود
نوعی پروتئین که از پوست و استخوان و برخی دیگر از قسمت‌های بدن حیوانات به دست می‌آید
فرایند برهم‌خوردن نظم مولکولی درون ریزدانه‌های نشاسته براثر حرارت دادن آن در آب
gelatinous soup
محلول آبی نسبتاً غلیظ که حاوی موادی با قابلیت تبدیل به ژلاتین است
gelatinous, jellylike, gelatine like
ویژگی بافت مادۀ غذایی دارای ژلاتین یا شبیه به آن