واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1793
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
یاخته یا اندامی نزد برخی از گیاهان و جلبک‌ها و قارچ‌ها که یاخته‏های جنسی تولید می‏کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gamete
یاختۀ جنسی که در فرایند لقاح و تشکیل تخم شرکت می‏کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gamete intrafallopian transfer, GIFT
انتقال هر دو کامه (تخمک و زامه) به درون لولۀ فالوپ
حوزه موضوعی: علوم سلامت
مربوط به کامه
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gametic disequilibrium
linkage disequilibrium
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
gametic phase disequilibrium
linkage disequilibrium
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ماده‏ای شیمیایی که به‌طور اختصاصی کامۀ نر یا کامۀ ماده را از بین می‌برد
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
یاختۀ تمایزنیافته‏ای که از تقسیم آن کامه ایجاد می‏شود
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gametogenesis
فرایند تشکیل کامه یا یاخته‏های جنسی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مربوط به کامه‏زایی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
رشته یا شاخه‏ای که کامه‏دان را حمل می‏کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مرحلۀ تک‏لادی در گیاهان که در طی آن کامه‏ها ایجاد می‏شوند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
فنّاوری تعبیۀ مؤلفه‌های بازی در فعالیت‌های جدّی برای به میدان آوردن کاربران و حل مسئله‌ها به‌وسیلۀ آنها
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کوششی گروهی برای شبیه‌سازی موضوعی از آینده متـ . بازی کردن
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
gamma diversity
گوناگونی اندامگان‌های موجود در یک منطقه یا منظر
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
gamma emission
فرایندی که در آن هسته‌های اتمی با بیرون فرستادن تابش الکترومغناطیسی پرانرژی، به‌صورت پرتو گاما، از حالت برانگیخته به حالتی با انرژی کمتر نزول می‌کنند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نوعی تابش الکترومغناطیسی پرانرژی و پرنفوذ که معمولاً در واپاشی پرتوزا گسیل می‏شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نگاه کنید به: نگاره‌برداری چگالی
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
gamma-ray astronomy
بخشی از علم نجوم که به مطالعۀ پرتوهای گاما از چشمه‌های فرازمینی می‌پردازد
حوزه موضوعی: نجوم‌ رصدی و آشکارسازها
gamma-ray burst, GRB
گسیل پرشدت و بسیار کوتاه‌مدت پرتوِ گاما با انرژی‌هایی در گسترۀ میلیون الکترون‌ولت
حوزه موضوعی: فیزیک‏
چشمه‌ای با منشأ ناشناخته که تَپ‌های شدید و کوتاه‌مدت پرتوِ گاما را با انرژی‌هایی در گسترۀ میلیون الکترون‌ولت گسیل می‌کند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
وسیله‌ای برای آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتوهای گامای ناشی از چشمه‌های متمرکز
حوزه موضوعی: فیزیک‏
gamma-ray laser, graser
افزاره‌ای فرضی که تابش همدوس الکترومغناطیسی در بازۀ طولِ‌موج‌های پنج‌هزارم تا نیم نانومتر تولید کند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
gamma-ray scattering
Compton scattering
حوزه موضوعی: فیزیک‏
مادۀ پرتوزایی که پرتوهای گاما گسیل می‌کند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
هریک از روش‌های اندازه‌گیری انرژی پرتوِ گاما در فیزیک هسته‌ای
حوزه موضوعی: فیزیک‏
تلسکوپ و آشکارسازی که از آن برای رصد کردن در گسترۀ پرتوگاما استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
gamopetalous
synpetalous
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
ترس غیرعادی از ازدواج
حوزه موضوعی: مطالعات زنان
gamosepalous
synsepalous
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی