واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1793
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
GCI
Ground-Controlled Interception
حوزه موضوعی: علوم نظامی
GCM
gross combination mass
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
GCP
good clinical practice
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
GCResP
good clinical practice
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
GCRP
good clinical practice
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
GDH
gap Diffie-Hellman group
حوزه موضوعی: رمزشناسی
GDI
gender development index
حوزه موضوعی: مطالعات زنان
GDP 1
good distribution practice
حوزه موضوعی: علوم دارویی، علوم و فنّاوری غذا
GDP 2
gross domestic product
حوزه موضوعی: اقتصاد
نسبت تولید ناخالص داخلی اسمی به واقعی، که از آن برای تعدیل اثر تغییرات تولید ناخالص داخلی اسمی، ناشی از تغییر قیمت‌ها، استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: اقتصاد
GDS 1
geomagnetic deep sounding
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
GDS 2
global distribution system
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل هوایی، گردشگری و جهانگردی
gear housing
gearbox housing
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gear-control fork
shift fork
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gear-selector fork
shift fork
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gear-shifting fork
shift fork
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearbox housing, gear housing
محفظه‌ای توخالی، معمولاً ریختگی، که اجزای جعبه‌دنده در درون آن جای می‌گیرند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearbox input shaft, input shaft, primary shaft
محوری که توان موتور را از کلاچ به جعبه‌دنده منتقل می‌کند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearbox main shaft
gearbox output shaft
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearbox output shaft, output shaft, gearbox tailshaft, gearbox main shaft, mainshaft
محوری که توان را از جعبه‌دنده به‌طور مستقیم یا از طریق میل‌کاردان (drive shaft) به دیفرانسیل (differential) منتقل می‌کند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearbox tailshaft
gearbox output shaft
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearbox, transmission, gearcase
یکی از زیرمجموعه‌های زنجیرة نیرورسان که گشتاور و دور انتقالی موتور به چرخ‌ها را متناسب با نیاز خودرو تنظیم می‌کند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearcase
gearbox
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearchange linkage, shifter linkage, shifter mechanism, gearchange mechanism
سامانه‌ای متشکل از میله‌ها و اتصالات که حرکت را از دسته‌دنده به جعبه‌دنده انتقال می‌دهد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
gearchange mechanism
gearchange linkage
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
کشتی مجهز به جرثقیل
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
gearless
gearless ship
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
gearless carrier
gearless ship
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
gearless ship, gearless, gearless carrier
هر کشتی که بر روی عرشه جرثقیل نداشته باشد و برای بارگیری و تخلیه از جرثقیل‌های اسکله استفاده کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
gearshift fork
shift fork
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو