واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2866
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
سوزنی که دو مسیر واگرا را به هم متصل می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
facioplegia, facial paralysis
فلج اعصاب صورت
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
facsimile
نگاه کنید به: fax 1
حوزه موضوعی: عمومی
برگه‌ای که خلاصه‌ای از اطلاعات مهم دربارۀ یک کالای مصرفی یا خدماتی یا یک نهاد در آن به اطلاع مخاطبان می‌رسد
حوزه موضوعی: روابط‌عمومی و تبلیغات بازرگانی
fact sheet/ factsheet
برگه‌ای حاوی نکات کلیدی و خلاصه‌ای از اطلاعات دربارۀ موضوعی خاص که عموماً به قصد اطلاع مخاطبان تهیه می‌شود
حوزه موضوعی: عمومی
facteur (fr.)
postman
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
facteur des postes (fr.)
postman
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
factitious disorder
تولید عمدی علائم یا نشانه‌های جسمی یا روانی یا تظاهر به داشتن آنها که در آن هدف فرد اتخاذ نقش بیمار است بدون انگیزه‌های بیرونی نظیر نفع مادی یا شانه خالی کردن از مسئولیت‌های قانونی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
factitive verb
causative verb
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
چندجمله‏ای یا عددی که چندجمله‏ای یا عدد مفروضی بر آن بخش‏پذیر باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
factor analysis
روشی چندمتغیره برای تحلیل رابطۀ میان مجموعۀ بزرگی از اقلام یا شاخص‌ها برای تعیین عامل‌ها یا بعد فضای زمینه‌ای داده‌ها
حوزه موضوعی: آمار‏
درآمد حاصل از فروش خدمات عوامل تولید
حوزه موضوعی: اقتصاد
factorial design
طرحی که در آن در هر بار تکرار آزمایش، تمام ترکیب‌های ممکن سطح‌های عامل بررسی می‌شوند
حوزه موضوعی: آمار‏
factorial n
حاصل‌ضرب اعداد صحیح از 1 تا n متـ . فاکتوریل n
حوزه موضوعی: ریاضی
factorizable algebra
جبری که هر عضو آن را بتوان به‌صورت حاصل‌ضرب دو عضو آن جبر نوشت
حوزه موضوعی: ریاضی
نوشتن یک عدد یا چندجمله‏ای به‌صورت حاصل‏ضرب چند عدد یا چندجمله‏ای متـ . عامل‏یابی
حوزه موضوعی: ریاضی
factory area
viroplasm
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
factory end, manufacturer's end
یکی از دو انتهای قوطی که از ابتدا در کارخانۀ قوطی‌سازی به بدنه وصل می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
بازدید گردشگران از کارخانه‌ها برای مشاهدۀ فرایند تولیدات آنها
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
factsheet
نگاه کنید به: fact sheet
حوزه موضوعی: عمومی
facture (fr.)
reciept
حوزه موضوعی: عمومی
ناحیه‏ای روشن و داغ بر سطح نورسپهر که به دلیل ظهور لکه‏های خورشیدی در نورسپهر به وجود می‏آید و ظهور آن بسته به میزان فعالیت خورشید است
حوزه موضوعی: نجوم‌
موجوداتی که بقا و رشد آنها هم در غیاب و هم در وجود اکسیژن محلول میسر باشد
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
ریزاندامگانی که در هر دو شرایط هوازی و بی‌هوازی قادر به زندگی است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
facultative heterochromatin
قطعه‌ای از دِنا که براثر فشردگی تبدیل به دگرفامینه‌ای میشود که ازنظر رونویسی غیرفعال است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
facultative thermogenesis
بخشی از اثر گرمایی غذا که تحت تأثیر اعصاب هم‌حس، افزون بر گرمازایی اجباری، مصرف می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه
رژیمی که براساس تصورات عامیانه و غلوآمیز برای مدتی رایج می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه
غذایی خاص که در یک بازۀ زمانی محدود رواج می‌یابد
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: واپایشگر رقمی‌ـ‌ الکترونیکی تمام‌اختیار
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل هوایی، علوم نظامی
افت قدرت نشانک/ سیگنال براثر تغییر شرایط انتشار
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات