واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2504
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
مقدار عددیِ یک برآوردگر تحت شرایطی معین که به‏عنوان تقریبی از یک پارامتر در نظر گرفته می‏شود
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
برآورد هزینۀ لازم برای اجرای گسترۀ کار اختـ . بَهَک EAC
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
برآورد هزینۀ لازم برای تکمیل باقی‌ماندۀ گسترۀ کار اختـ . بَهَم ETC
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
estimated average requirement
مقدار متوسط تخمینی دریافت روزانۀ مواد مغذی‌ای که تأمین‌کنندۀ نیاز نیمی از جمعیت سالم در یک دورۀ زندگی و گروه جنسی خاص باشد اختـ . نیاب EAR
حوزه موضوعی: تغذیه
estimated ceiling
یکی از انواع سقف که به شیوه‏های مختلف تخمین زده می‏شود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
estimated energy expenditure
آن مقدار انرژی مصرفی یک فرد در طی یک فعالیت خاص که با یکی از روش‌های برآورد انرژی برآورد شده است متـ . انرژی مصرفی برآوردی
حوزه موضوعی: تغذیه
میانگین انرژی دریافتی مورد انتظاری که برای حفظ تعادل انرژی در یک شخص بالغ با سن و جنس و وزن و قد و فعالیت بدنی مشخص لازم است متـ . نیاز انرژی برآوردی
حوزه موضوعی: تغذیه
estimated safe and adequate daily dietary intakes
مقدار دریافت توصیه‌شده برای آن دسته از مواد مغذی که اطلاعات کافی برای تدوین «رواداشت رژیمی توصیه‌شدۀ» آنها وجود ندارد اختـ . روزاک ESADDIs
حوزه موضوعی: تغذیه
estimated time en route, ETE
مدت‌زمان تخمینی پرواز هواگرد از نقطة مبدأ تا مقصد یا از لحظة خیزش تا فرودتماس
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
estimated time of arrival, ETA
زمان تخمینی رسیدن کشتی یا هواپیما یا هر وسیلۀ نقلیۀ دیگر به مقصدی خاص
حوزه موضوعی: مشترک حمل‏ونقل
estimated time of departure, ETD
زمان تخمینی برای خروج یک کشتی یا هواپیما یا هر وسیلۀ نقلیۀ دیگر از محلی خاص
حوزه موضوعی: مشترک حمل‏ونقل
estimating equation
معادله‌ای شامل کمیت‌های مشاهده‌شده و یک کمیت مجهول که میزان این کمیت مجهول را برآورد می‌کند
حوزه موضوعی: آمار‏
estimation
شیوه‏ای آماری برای ارائۀ فرمولی که بتواند تحت شرایطی معین با استفاده از مقدار مشاهدات نمونه‏ای، تقریبی را برای یک پارامتر ارائه کند
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
تابعی از مشاهدات آماری که به‏عنوان تقریب‏زنندۀ پارامتر یک توزیع به کار می‏رود
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
estival 1
aestival 1
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
estival 2
aestival 2
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
estivation 1
aestivation 1
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
estivation 2
aestivation 2
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ESW
electroslag welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
ET
embryo transfer
حوزه موضوعی: علوم سلامت
ETA
estimated time of arrival
حوزه موضوعی: مشترک حمل‏ونقل
سحابی پخشیدۀ روشنی در صورت فلکی شاه‌تخته
حوزه موضوعی: نجوم‌
ETC
electronic toll collection
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری
نگاه کنید به: برآورد هزینۀ ماندۀ کار
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
نوعی بیماری که نشانۀ آن وجود خطوط سطحی کوتاه روشن یا سفید در زمینۀ برگ است
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
etching
gravure
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
ETD
estimated time of departure
حوزه موضوعی: مشترک حمل‏ونقل
ETE
estimated time en route
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
فرضیه‌ای که بنا بر آن اثیر همراه با حرکت اجسام به حرکت درمی‌آید متـ . کشش اتر
حوزه موضوعی: فیزیک‏
فرضیه‌ای که بنا بر آن اثیر نسبت به کرۀ زمین در حرکت است متـ . رانش اتر
حوزه موضوعی: فیزیک‏