واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
container end frame, end frame
هریک از سازه‌های بارگُنج که عمود بر محور طولی دو سر آن است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container end panel
container end wall
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container end wall, container end panel, end panel, end wall
هریک از دو دیواره‌ای که در چارچوب‌های انتهایی بارگُنج محاط است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
تعداد کل بارگُنج‌های تخلیه‌شده از یک شناور و/ یا بارگیری‌شده بر آن در هر سفر
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container freight station, CFS 2, container base 2
محل استقرار و باربندی و بارگشایی بارگُنج‌ها و انجام امور اداری و اجرایی مربوط به ارسال یا تحویل آنها
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container glass
شیشه‌ای که با آن محصولات شیشه‌ای، مانند بطری و ظروف دهان‌گشاد، تولید می‌شود
حوزه موضوعی: سرامیک
container header
container door header
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container orientation
وضعیت تابوت یا خمره یا هرآنچه حاوی بقایای جسد باشد نسبت به چهار جهت اصلی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
container port
container terminal
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container side frame, side frame 1
هریک از سازه‌های موازی با محور طولی بارگُنج که شامل ستون بارگُنج و شیارهای جانبی بالا و پایین است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container terminal, container port, container base 1
بخشی از بندر یا پایانۀ ویژۀ تخلیه و بارگیری و نگهداری بارگُنج‌ها
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
قطاری متشکل از واگن‌های باری با قابلیت حمل بارگُنج
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
container vessel
containership
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container yard
محوطه‌ای در پایانۀ بندری که در آن بارگُنج‌های پر و خالی را نگهداری می‌کنند و از آنجا آنها را برای بارگیری به اسکله و برای باربندی یا سایر امور به فرستگاه بارگُنج ارسال می‌کنند اختـ . باگ CY
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
container-bulk carrier, bulk-container carrier, conbulker
کشتی چندمنظوره‌ای که توانایی حمل بارگُنج یا بار فله‌ای را دارد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
containerized cargo
باری که به‌صورت یک واحد با بارگُنج حمل می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
containership, cont.ship, container vessel
کشتی ویژۀ حمل بارگُنج
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
containment 1, contained use
اقدامات و دستورالعمل‌هایی که تماس ریزاندامگان‌های تغییریافتۀ ژنی یا بیماری‌زا را با محیط خارجی محدود می‌کند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
containment 2
راهکاری برای جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی یا آرمان‌های دشمن از راه ایجاد پیمان‌های راهبردی با دولت‌های دوست
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
containment of communism
راهکاری برای جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی کمونیسم یا آرمان‌های کمونیستی از راه ایجاد پیمان‌های راهبردی
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
عاملی که باعث تغییرات نامطلوب شرایط آب یا خاک شود
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
contaminated runway
باند پروازی که همه یا بخشی از سطح آن با برف، آب، گل‌ولای، ماسه یا اشیای خارجی پوشیده شده باشد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
contaminated-visible prints
آثاری که براثر تماس انگشتان آغشته‌ به خون یا مواد آرایشی یا جز آن بر سطوح تمیز باقی می‌ماند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
contamination 1
زمین‏شناسی فرایندی که در طی آن ترکیب شیمیایی ماگما براثر گوارد میانبارها یا سنگ درون‌گیر تغییر می‌کند فیزیک‏ حضور ناخواستۀ مواد پرتوزا در هر جا
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی، فیزیک‏
contamination 2
تغییرات نامطلوب شرایط آب یا خاک براثر عوامل یا موادی که آن را غیرقابل‌مصرف کند
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
contemplation
دومین مرحلۀ تغییر رفتار اعتیادی که در آن مُراجع وجود مشکل اعتیادی را پذیرفته است، اما هنوز برای تغییر مصمم نیست متـ . مرحلۀ تأمل contemplation stage
حوزه موضوعی: اعتیاد
contemplation stage
نگاه کنید به: تأمل
حوزه موضوعی: اعتیاد
contemplator
فردی که در مرحلۀ تأمل قرار دارد
حوزه موضوعی: اعتیاد
contemporary arts
هنر امروزینی که از قواعد تثبیت‏شده پیروی نمی‏کند متـ . هنر معاصر
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
contemporary multiple burial
تدفین چندتایی در یک زمان
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی