واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4788
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
cybercard, e-card
کارت تبریک الکترونیکی که ازطریق پست الکترونیکی ارسال می‌شود
cyberchat
گفت‌وگوی چند نفر با یکدیگر ازطریق یک وبگاه برخط
وبگاهی برخط که در آن محلی برای گروه شرکت‌کنندگان فراهم می‌شود تا با یکدیگر صحبت کنند
cyberchondriac
کاربری که همواره فکر می‌کند رایانه‌اش ایراد دارد
cybercitizen
شهروند اینترنتی یا عضوی از جامعۀ رایانه‌ای متـ . نت‌وند netizen
جرمی که با استفاده از رایانه یا شبکۀ اینترنتی انجام می‌شود
فردی که با استفاده از رایانه یا شبکۀ اینترنتی جرمی را مرتکب می‌شود
فرهنگی که تحت تأثیر شبکه‌های رایانه‌ای در حوزۀ ارتباطات و سرگرمی‌ها و کسب‌وکار شکل گرفته است
بررسی و ثبت فرهنگ گروه‌های مجازی‌ای که در اینترنت تشکیل می‌‌شوند
نوعی فعالیت مجرمانۀ رایانه‌ای که در آن رخنه‌گر یا قفل‌شکن وبگاه یا رایانۀ مرکزی یک سازمان را به‌طور مرتب مورد حمله قرار می‌دهد و برای توقف حملات خود درخواست پول می‌کند
رخنه‌گر با قفل‌شکن که وبگاه یا رایانۀ مرکزی یک سازمان را به‌طور مرتب مورد حمله قرار می‌دهد و برای توقف حملات خود درخواست پول می‌کند
cyberforensics, computer forensics
جمع‌آوری و پردازش اطلاعات با رایانه برای ارائه به دادگاه
دستکشی دارای تعدادی حسگر برای تهیۀ تصویری سه‌بعدی از تمامی حرکات دست
دنیایی تخیلی که کاربران بازی‌های رایانه‌ای برای خود به وجود می‌آورند و در آن نقش‌هایی بر ‌عهده می‌گیرند
cybermetrics
بررسی کمّی ساخت و کاربرد فنّاوری‌ها و ساختارها و منابع اطلاعاتی در سراسر فضای مجازی، بر پایۀ رویکردهای کتاب‌سنجشی و اطلاع‌سنجشی
1. فردی که با گردش در اینترنت واقعیت مجازی را تجربه می‌کند 2. فردی که در اینترنت به اکتشاف می‌پردازد
مربوط به رایانیک
فردی که در دانش رایانیک تخصص دارد متـ . رایانیک‌شناس
مطالعۀ تطبیقی سازوکارهای ناظر بر واپایش و قاعده‌مندسازی در انسان و ماشین برای درک شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها متـ . رایانیک
نظامی هماهنگ از ساختارها و کارکردهای ثابت و متغیر یاختۀ زنده
مطالعۀ علمی رایاختمان شامل دانش‌های ژنگان‌شناسی و رونوشتگان‌شناسی و پروتگان‌شناسی و دگرگشتگان‌شناسی (metabolomics)
شیوه‌ای در کشورداری‌ یا سیاست‌گذاری که در آن اطلاعات و شبکه‌های جهانی اطلاعات منبع اصلی قدرت به‌ شمار می‌آیند
هراس از رایانه
استفاده از اینترنت برای اعتراض به دستمزد و شرایط کار و محصولات نامطلوب و سیاست‌های زیست‌محیطی یک سازمان
مؤسسه‌ای که اساس آن بر وب استوار است
تحولات بزرگی که در نتیجۀ کاربرد رایانه در تمامی امور زندگی انسان‌ها پدید آمده است
شاخه‌ای از فنّاوری امنیت اطلاعات در حوزۀ رایانه که دامنۀ وسیعی از عملیات از قبیل حفاظت از اطلاعات در برابر سرقت یا پاک‌ شدن اطلاعات را در بر می‌گیرد
cybershopping, e-shopping
خرید ازطریق اینترنت
اینترنت و آنچه به دنیای رقمی مربوط می‌شود
به‌کارگیری حسگرهای مختلف رایانه‌ای شامل سامانه‌‌های شناسایی رخنه‌گر و پیام‌های رایانه‌ای و دادگان‌های تهدیدکننده برای نظارت بر جریان اطلاعات در شبکه‌های رایانه‌ای فرماندهی و نظارت خودی و نیز تعیین هویت رخنه‌گرها و ماهیت تهدید در رایاسپهر اختـ . فون‌ راسCC2