واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3432
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
نوعی اختلال در مهار تکانه که در آن فرد بارها سهواً و عمداً آتش می‌افروزد
فرد دچار آتش‌بارگی
pyrometer
سنج‌افزاری برای اندازه‌گیری دما به‌خصوص زمانی که دما فراتر از محدودۀ دماسنج‌های جیوه‌ای باشد
pyrometry, pyrometrics
اندازه‌گیری دماهای زیاد با توجه به تابش گسیل‌شده به‌کمک تف‌سنج
pyrophoric material
مادۀ جامد یا مایعی که در دمای بالا در معرض هوا ‌خودبه‌‌خود آتش می‌گیرد
pyrophoric powder
پودری که در هوا ناپایدار است و به علت بزرگی سطح رویۀ دانه‌هایش خودبه‌خود آتش می‌گیرد
هر گونۀ گیاهی که برای بقا یا رشد با نوعی نظام حریق سازگار شده است
بسپاری که از تف‌کافت یک بسپار پیش‌ماده (precursor) حاصل می‌شود
pyrosequencing,real-time pyrophosphate detection
روشی برای توالی‌یابی دنا برمبنای آشکارسازی پیروفسفات‌های آزادشده در نتیجۀ افزوده‌ شدن نوکلئوتیدها در زنجیرۀ دنا متـ . توالی‌یابی پیروفسفات‌مبنا pp-based sequencing ریزتوالی‌یابی minisequencing
pyrotechnician
یکی از اعضای گروه تولید که تخصص او ایجاد آتش و انفجار است
وجود چرک در پیشاب که آن را کدر می‌سازد
Pyxis, Pyx, Compass
صورت فلکی کم‌فروغی در آسمان نیمکرۀ جنوبی که به شکل قطب‌نما تصور می‌شود