واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2360
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
myokymia,myoclonia fibrillaris multiplex
حالتی که در آن در واحدهای حرکتی ماهیچه انقباض‌های خفیف غیرارادی روی می‌دهد
میان‌آکنه‌تود خوش‌خیم حاوی یاخته‌های چرب
مطالعۀ علمی ماهیچه‌ها
تخریب و تحلیل یاخته‌های ماهیچه
تحلیل رفتن و تخریب ماهیچۀ قلب براثر عفونت کلی بدن
تودینه‌ای خوش‌خیم که از یاخته‌های ماهیچه‌ای تشکیل شده است
تشکیل تعداد زیادی ماهیچه‌تود
myomectomy 1, myectomy
برداشتن بخشی از ماهیچه
برداشتن ماهیچه‌تود ازطریق عمل جراحی
اختلال ناشی از وجود سیاهک در ماهیچه
ابزاری برای سنجش شدت انقباض ماهیچه‌ها
myometrium,tunica muscularis uteri, mesometrium
بخش ماهیچه‌ای دیوارۀ زهدان
مربوط هم به عصب و هم به ماهیچه
بی‌حسی و/ یا بی‌حرکتی ماهیچه
ضعف عضلاتی همراه با کاهش قوام ماهیچه
مربوط به ماهیچه‌آسیب
هرگونه آسیب یا بیماری ماهیچه
فرد مبتلا به نزدیک‌بینی
نوعی اختلال در شکست نور که در آن پرتوهای موازی نور در کانونی در جلوی شبکیه تلاقی می‌کنند
بخش انقباضی یاختۀ ماهیچه‌ای که درواقع درمیان‌یاختۀ آن است
مربوط به بازسازی ماهیچه‌ها و جراحی ترمیمی آنها
جراحی ترمیمی ماهیچه
پاره شدن ماهیچه
وضعیتی که در آن بافت ماهیچه سخت می‌شود
ماهیچه‌آماس در بافت همبند در درون خود ماهیچه
ماهیچه‌آماس همراه با رسوبات استخوانی که ماهیچه را شبیه به استخوان می‌کند
myositis,inflammatory myopathy, myitis, initis
التهاب ماهیچه‌های ارادی
منبسط و منقبض شدن ماهیچه
مربوط به انبساط و انقباض ماهیچه‌ها
التهاب همزمان ماهیچه و زردپی متصل به آن