واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 860
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
گونه‏ای از حواصیلیان و راستۀ لک‌لک‌سانان با رنگ کاملاً سفید و درخشان
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
گونه‏ای از تیرۀ حواصیلیان و راستۀ لک‌لک‌سانان که از حواصیل خاکستری تیره‌تر و کوچک‌تر است
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
گونه‏ای از حواصیلیان و راستۀ لک‌لک‌سانان با بدنی روشن و پرهایی متمایل به قرمز و حنایی در زیر شکم
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
گونه‏ای از حواصیلیان و راستۀ لک‌لک‌سانان با پاهای بسیار قوی و منقار گوِه‏ای‌
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
تیره‌ای از راستۀ لک‌لک‌سانان با پاها و انگشتان و منقار و گردنی طویل که در آب راه می‌رود و در هنگام پرواز گردنش را بر روی پشتش تا می‌کند
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
prepaid ticket advice, PTA
حواله‌ای که نشان می‌دهد بلیت قبلاً در جایی به‌جز محل شروع سفر خریداری و بهای آن نیز پرداخت شده است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
postal order, post office order, postal money order, bon de poste (fr.)
سند پرداخت غیرقابل‌انتقال یا قابل‌انتقال برای مبالغ کم در ادارات پُستی برخی از کشورها
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
Pisces 1, Psc, Fishes
صورت فلکی منطقه‏البروج بین دو صورت حمل و دلو که به شکل دو ماهیِ به‌بندبسته‏ تصور می‌شود
حوزه موضوعی: نجوم‌
Pisces Austrinus, PsA, Southern Fish
صورت فلکی واقع در آسمان نیمکرۀ جنوبی که ستاره پرنور "فم الحوت" را شامل می‌شود
حوزه موضوعی: نجوم‌
مجموع ناحیه‌های بسیار کوچک دارای مغناطش مختلف‌‌جهت در درون ذرات سنگ یا بلورها
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
domain 1
ریاضی زیرمجموعه‌ای باز و همبند از صفحۀ مختلط زیست‏شناسی بالاترین رتبۀ رسمی در رده‏بندی موجودات زنده
حوزه موضوعی: ریاضی، زیست‏شناسی
module 1
در دستور زایشی، هریک از بخش‌های مستقل و خودمختار ذهن یا زبان
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
مربوط به هریک از بخش‌های مستقل و خودمختار ذهن یا زبان
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
برخوردار بودن ذهن یا زبان از بخش‌های مستقل و خودمختار
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
apportionment, districting, legislative apportionment
تقسیم‌بندی کشور به حوزه‌های انتخاباتی به‌گونه‌ای‌که در آن تناسب بین شمار کرسی‌های نمایندگی و جمعیت رأی‌دهنده رعایت شود
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
نگاه کنید به: کژحوزه‌بندی جغرافیایی
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
تقسیم‏بندی یک محدودۀ شهری به نواحی یا مناطق متعدد برای انجام مطالعات مربوط به شدآمد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
نگاه کنید به: کژحوزه‌بندی عددی
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
تقسیم‌بندی کشور به حوزه‌های انتخاباتی به‌گونه‌ای‌که در آن تناسب بین کرسی‌های نمایندگی و جمعیت رأی‌دهنده رعایت نشده باشد متـ . بدحوزه‌بندی
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
نگاه کنید به: کژحوزه‌بندی1
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
نگاه کنید به: کژحوزه‌بندی2
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
constituency 1, election district, electoral district, precinct, ward, riding, electoral division, electoral area, polling district2, division 1
یک واحد جغرافیایی انتخاباتی که ساکنان آن به نامزدهای نمایندگی مجلس در همان واحد جغرافیایی انتخاباتی رأی می‌دهند
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ناحیه‏ای در داخل مادۀ پادفِرّومغناطیس که در آن گشتاورهای مغناطیسی پادموازی‏اند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
ناحیۀ کوچکی که تحت پوشش شبکۀ شخصی بی‌سیم است اختـ . حوش POS 2
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
auto free zone, auto free area
ناحیه‏ای که در آن، تردد خودروِ سواری عادی ممنوع است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
حوزه‌ای در Cn با این ویژگی که تابعی تمام‌ریخت بر آن وجود دارد که به‌طور تمام‌ریخت قابل گسترش به حوزه‌ای بزرگ‌تر نیست
حوزه موضوعی: ریاضی
zone of spatial commitement
محدوده‌ای که در آن علائم تأثیرگذار بر رانندگی در مسیرِ پیشِ رو قابل مشاهده است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
polling district 2
ناحیه‌ای که برای ساکنان رأی‌دهندۀ آن یک شعبۀ رأی‌گیری در نظر گرفته شده است
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
هریک از تقسیمات محدوده‏های شهری برای مطالعات شدآمدی
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
annular domain
مجموعۀ نقاط درونی یک طوق
حوزه موضوعی: ریاضی