واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 527
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
gamma-ray laser, graser
افزاره‌ای فرضی که تابش همدوس الکترومغناطیسی در بازۀ طول‌موج‌های پنج‌هزارم تا نیم نانومتر تولید کند
continuous-wave laser
لیزری که تولید باریکۀ نور همدوس در آن بیش از 0/25 ثانیه دوام داشته باشد
لیزری که در آن چشمۀ گسیل باریکه، پیوندگاه یک قطعۀ نیم‌رساناست
لیزری که در آن باریکۀ خروجی همدوس به‌وسیلۀ مادۀ نیم‌رسانا ایجاد می‌شود
لیزری که باریکۀ تابش الکترومغناطیسی آن در محفظه‌ای کوارتزی که محتوی مخلوطی از گازهای نظیر هلیوم و نئون است، تولید می‌شود
علامت‌گذاری هدف با باریکۀ لیزر با استفاده از هواگرد برای حملۀ هواگرد دیگر به آن‌
laser shield
محفظه یا پرده یا عینک یا هر وسیله‌ای که اثر انرژی لیزری را بر هدف، اعم از دستگاه و مدار و موجود زنده، کاهش می‌دهد
1. ترکیبات پروتئین‌داری که اصلی‌ترین جزء سازندۀ لیزابه هستند 2. ترکیباتی که از اتصال قندها به سایر مواد حاصل می‌شوند
شبیه به لیزینه یا تولیدکنندۀ آن
فهرستی از نام افراد یا سازمان‌هایی که متهم یا مظنون به انجام فعالیت یا عمل نامطلوبی هستند
هر مولکول یا آنیونی که در فضای هم‌آرایی اتم یا یون مرکزی شرکت کند
لیگاندی که هم‌زمان به دو یا چند فلز یا اتم مرکزی متصل شده باشد
لیگاندی که در واکنش همتافت‌سازی برای تشکیل پیوندهای یک‌سویه توانایی دادن دوجفت الکترون یا بیشتر را دارد
مولکول یا یونی که می‌تواند دو زوج‌الکترون بدهد
بسپاری که پیونددهندۀ لیف‌های سلولوزی در گیاهان و درختان است
تغییر در ساختار دیوارۀ یاخته و سخت شدن آن که ناشی از رسوب لیگنین است
ویژگی بخش یا اندامی به شکل لیمو در گیاهان که دو سر آن شبیه به پستانک باشد