واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 275
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
food handling
فعالیت‌های مرتبط با غذا از زمان تولید تا هنگام مصرف شامل آماده‌سازی و انتقال و نگهداری و بسته‌بندی و سایر خدمات
هر فراوردۀ غذایی که برای برآوردن نیازهای تغذیه‌ای افراد طراحی و تهیه شده باشد
غذای از پیش‌تهیه‌شده‌ای که پس از کمی حرارت دادن می‌توان آن را مصرف کرد
غذایی با مقدار پروتئین بیش از معمول که در رژیم غذایی اندام‌پروری استفاده می‌شود
غذایی خاص که در یک بازۀ زمانی محدود رواج می‌یابد
غذایی که آب یا رطوبت از دست‌رفتۀ آن به آن بازگردانده شده است
غذایی که بـاید تحت نظارت پـزشک و برای مدیریت رژیم غذایی خاص در یک بیماری یا شرایط خاص مصرف شود
غذای فراوری‌شده‌ای که در طی فراوری، بخشی از مواد مغذی خود را از دست می‌دهد
غذایی با فراوری کمینه که به همان شکل طبیعی مصرف ‌شود و هیج افزودنی و مکمل و پایدارکنندۀ مصنوعی نداشته باشد
غذاهایی که با دخالت ریزاندامگان‌های مفید تخمیر می‌شوند متـ . محصول تخمیری fermented product
transgenic food
به‌کاربرید به‌جای: غذای تغییریافتۀ ژنتیکی
genetically modified food, GMF
غذای به‌دست‌آمده از موجوداتی که توالی ژن‌های آنها اصلاح شده است متـ . غذای تراژنی transgenic food غذای مهندسی‌شدۀ ژنتیکی genetically engineered food
food substitute
غذای هدفمندی که ازلحاظ ظاهر و بافت و عطر و طعم شبیه یک غذای متداول است
غذایی که حاوی مقدار زیادی آب و الیاف و مقدار کمی پروتئین است
مادۀ غذایی، به‌ویژه گوشت یا ماهی، که در معرض دود قرار گرفته است
dietetic food
غذای فراوری‌شده‌ای که برای درمان در یک رژیم غذایی خاص گنجانده می‌شود
مادۀ غذایی با ساختاری خاص برای افرادی که قادر به خوردن مواد غذایی معمولی نیستند و غذا را ازطریق لوله وارد رودۀ آنها می‌کنند
organic food, biological food/ biologic food
غذایی که در هیچ‌یک از مراحل کاشت و پرورش و برداشت و فراوری اجزای آن از کودهای مصنوعی و مواد تنظیم‌کنندۀ رشد و پادزیست‌ها و دیگر مواد ناساگار زیستی استفاده نمی‌شود
به‌کاربرید به‌جای: زیست‌غذا
مواد غذایی حاوی ریزاندامگان‌های زیست‌یار زنده و دارای خواص سلامتی‌بخش
غذای طبیعی یا زیستی که برای سلامتی مفید باشد
signature dish
خوراکی ویژه‌ که موجب شهرت یک غذاخوری می‌شود
غذایی که برای شبیه شدن به نوع دیگری از غذا فراوری شده است
غذایی آسان‌هضم که در دورۀ انتقال از شیرخواری به غذاخوری به کودک داده می‌شود
cancer-fighting food
غذایی که اثر پیشگیری‌کننده یا مهارکننده در رشد یاخته‌های سرطانی دارد
medical food
غذایی که پزشکان با هدف درمان طراحی می‌کنند و باید تحت نظر آنها مصرف شود
غذایی که در مراحل فراوری، افزودنی‌هایی مانند مواد نگهدارنده و رنگ خوراک‌های مصنوعی به آن اضافه نشود
غذایی که علاوه بر تغذیۀ فرد در پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت او نیز مؤثر است
نوغذاهایی حاوی ترکیبات کمک‌زیست‌یار و ریزاندامگان‌های زیست‌یار
غذایی مایع که جانشین شیر مادر می‌شود