واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 285
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
food handling
فعالیت‌های مرتبط با غذا از زمان تولید تا هنگام مصرف شامل آماده‌سازی و انتقال و نگهداری و بسته‌بندی و سایر خدمات
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
هر فراوردۀ غذایی که برای برآوردن نیازهای تغذیه‌ای افراد طراحی و تهیه شده باشد
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذای از پیش‏تهیه‏شده‏ای که پس از کمی حرارت دادن می‏توان آن را مصرف کرد
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذایی با مقدار پروتئین بیش از معمول که در رژیم غذایی اندام‌پروری استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه
غذایی خاص که در یک بازۀ زمانی محدود رواج می‌یابد
حوزه موضوعی: تغذیه
غذایی که آب یا رطوبت ازدست‏رفتۀ آن به آن بازگردانده شده است
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذایی که بـاید تحت نظارت پـزشک و برای مدیریت رژیم غذایی خاص در یک بیماری یا شرایط خاص مصرف شود
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذای فراوری‌شده‌ای که در طی فراوری، بخشی از مواد مغذی خود را از دست می‌دهد
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذایی با فراوری کمینه که به همان شکل طبیعی مصرف ‌شود و هیج افزودنی و مکمل و پایدارکنندۀ مصنوعی نداشته باشد
حوزه موضوعی: تغذیه
غذاهایی که با دخالت ریزاندامگان‌های مفید تخمیر می‌شوند متـ . محصول تخمیری fermented product
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
transgenic food
نگاه کنید به: غذای تغییریافتۀ ژنتیکی
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
genetically modified food, GMF
غذای به‌دست‌آمده از موجوداتی که توالی ژن‌های آنها اصلاح شده است متـ . غذای تراژنی transgenic food غذای مهندسی‌شدۀ ژنتیکی genetically engineered food
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
food substitute
غذای هدفمندی که ازلحاظ ظاهر و بافت و عطر و طعم شبیه یک غذای متداول است
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذایی که حاوی مقدار زیادی آب و الیاف و مقدار کمی پروتئین است
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
sea food, aquatic food
مواد غذایی تهیه‌شده از جانداران دریایی، شامل ماهی و صدف و گیاهان آبی و جلبک‌ها
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
مادۀ غذایی، به‌ویژه گوشت یا ماهی، که در معرض دود قرار گرفته است
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
dietetic food
غذای فراوری‌شده‌ای که برای درمان در یک رژیم غذایی خاص گنجانده می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
مادۀ غذایی با ساختاری خاص برای افرادی که قادر به خوردن مواد غذایی معمولی نیستند و غذا را ازطریق لوله وارد رودۀ آنها می‌کنند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
organic food, biological food/ biologic food
غذایی که در هیچ‌یک از مراحل کاشت و پرورش و برداشت و فراوری اجزای آن از کودهای مصنوعی و مواد تنظیم‌کنندۀ رشد و پادزیست‌ها و دیگر مواد ناساگار زیستی استفاده نمی‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: زیست‌غذا
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
مواد غذایی حاوی ریزاندامگان‌های زیست‌یار زنده و دارای خواص سلامتی‌بخش
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
غذای طبیعی یا زیستی که برای سلامتی مفید باشد
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
signature dish
خوراکی ویژه‌ که موجب شهرت یک غذاخوری می‌شود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
غذایی که برای شبیه شدن به نوع دیگری از غذا فراوری شده است
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذایی آسان‌هضم که در دورۀ انتقال از شیرخواری به غذاخوری به کودک داده می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
cancer-fighting food
غذایی که اثر پیشگیری‌کننده یا مهارکننده در رشد یاخته‌های سرطانی دارد
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم پایۀ پزشکی، علوم و فنّاوری غذا
medical food 2
غذایی که پزشکان با هدف درمان طراحی می‌کنند و باید تحت نظر آنها مصرف شود
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذایی که در مراحل فراوری، افزودنی‌هایی مانند مواد نگهدارنده و رنگ خوراک‌های مصنوعی به آن اضافه نشود
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
غذایی که علاوه بر تغذیۀ فرد در پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت او نیز مؤثر است
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
نوغذاهایی حاوی ترکیبات کمک‌زیست‌یار و ریزاندامگان‌های زیست‌یار
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏