واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 285
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
غول‌دهانه‌ای که براثر فرسایش و بازشدگی یک غول‌دهانه یا فرسایش یک مخروط آتشفشانی به وجود می‌آید
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
نگاه کنید به: غول‌دهانۀ رُمبشی
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
یاخته‌ای بزرگ که عموماً بیشتر از یک هسته دارد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
غیبت بدون اجازه
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
ویژگی تولیدمثلی که فقط به قابلیت‌های یک والد وابسته است و در آن کامه و لقاح نقشی ندارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
کسی که کاری را از روی علاقه انجام دهد و شغل اصلی او نباشد
حوزه موضوعی: عمومی
non-edaphic
ویژگی موادی که به خاک زراعی مربوط نیستند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
ungrammatical
ویژگی جمله‏ای که با قواعد دستور زبان مطابقت ندارند متـ . نادستوری
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
فرایند زدودن اجزای فعال از یک محیط خورنده برای کاهش میزان خورندگی محیط متـ . واکنانش
حوزه موضوعی: خوردگی
نگاه کنید به: اتاق غیرقابل‌فروش
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
non-lateral
همخوانی که کناری نیست
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
non-contagious
ویژگی بیماری‌ای که مسری نیست
حوزه موضوعی: علوم سلامت
de-arming, safing
تغییر وضعیت سلاح یا مهمات از حالت آماده‌به‌آتش به حالت ضامن متـ . ضامن کردن
حوزه موضوعی: علوم نظامی
1. شهروندی که جز نیروهای مسلح نیست 2. آنچه با نیروهای مسلح ارتباط مستقیم ندارد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
در موسیقی آوازی، ویژگی‌ای موسیقایی که در آن پنج یا شش نت با هر هجا همراهی می‌کنند
حوزه موضوعی: موسیقی