واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 275
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
ungrammatical
ویژگی جمله‌ای که با قواعد دستور زبان مطابقت ندارند متـ . نادستوری
non-lateral
همخوانی که کناری نیست
non-contagious
ویژگی بیماری‌ای که مسری نیست
de-arming, safing
تغییر وضعیت سلاح یا مهمات از حالت آماده‌به‌آتش به حالت ضامن متـ . ضامن کردن
1. شهروندی که جز نیروهای مسلح نیست 2. آنچه با نیروهای مسلح ارتباط مستقیم ندارد