واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 72
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
گرمای لازم برای آنکه دمای یک مول از مادۀ مورد نظر به اندازۀ یک درجۀ کلوین افزایش یابد
حداکثر فضای موجود برای جابه‌جایی مسافر یا بار در وسایل نقلیۀ یک مسیر که از یک نقطه در هر ساعت و در یک جهت مشخص بدون توقف می‌گذرند
possible capacity
حداکثر تعداد وسایل نقلیۀ هم‌سنگ سواری که از یک خط عبور کند و در محل و زمان مشخص امکان گذر داشته باشد
gross tonnage, GT
ظرفیت مکان‌های بستۀ کشتی که با فرمول‌های خاص محاسبه می‌شود
حداکثر گنجایش ناوگان هر سامانۀ حمل‌ونقل برای جابه‌جایی مسافر
TU line capacity, transit unit line capacity
1. حداکثر بسامد خدمات یا تعداد وسایل نقلیۀ عمومی که از یک نقطۀ مشخص، در یک جهت، در هر ساعت عبور می‌کنند 2. حداکثر بسامد خدمات یک ناوگان حمل‌ونقل عمومی
seating capacity, seated capacity
تعداد صندلی‌های یک وسیلۀ نقلیۀ عمومی
حداکثر تعداد وسایل نقلیه‌ای که از یک نقطۀ مشخص، در یک جهت، در هر ساعت عبور می‌کنند
وضعیتی که در آن تمام اتاق‌ها یا صندلی‌ها ذخیره شده ‌است
انواع بشقاب و سینی و کارد و چنگال و قاشق که در اختیار مشتری قرار دادن آنها بخشی از خدمات پذیرایی است
Acamar
ستارۀ دوتایی تتا - نهر که شامل یک زیرغول و یک کوتوله با قدرهای 3/2 و 4/3 با فاصلۀ تقریبی 161 سال نوری از خورشید است
زمان گذر خورشید متوسط از نصف‌النهار ناظر، در زمان خورشیدی متوسط