واژه‌نامه تعاريف قانونی


واژه‌نامه تعاریف قانونی، تعریف قانون‌گذار ايراني را از واژه‌هايي که در متن قوانين و مقررات به کار رفته‌اند، ارائه می‌کند. تعاریف در این واژه‌نامه از زبان قانون‌گذار و بنابراین قابل استناد هستند. واژه‌نامه تعاریف قانونی در اینجا تنها‌ واژه‌هایی را که با حرف‌ «الف» و «ب» آغاز می‌شوند،‌ در بر دارد. این واژه‌ها از چاپ دوم کتابی با نام فرهنگ تعاریف قانونی، نوشتة صفر بیگ‌زاده از انتشارات کلک صبا (1394) بر گرفته شده‌اند.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 187
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 757
بیمه الکترونیکی را در حالت کلی می‌توان «کاربرد اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای» تعریف نمود. در تعبیری خاص و محدودتر نیز بیمه الکترونیکی را [می‌توان] ارائه پوششی بیمه‌ای دانست که از طریق آن یک بیمه‌نامه به صورت آنلاین ارائه شده، مورد مذاکره قرار گرفته و قرارداد بسته می‌شود-
عبارت از بخشی از خدمات سطوح سه‌گانه مندرج در بند «پ» این ماده است که دامنه شمول آن با هماهنگی وزارت رفاه و مطابق ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب 1373) تعیین می‌شود
شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه‌گانه مندرج در بند «پ» این ماده در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می‌باشد. شرکت‌های بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورا مجاز به ارائه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) می‌باشند
به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه‌های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه‌شده و بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده انجام می‌پذیرد و دولت در مقابل آن تعهد مالی ندارد، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این‌گونه بیمه‌ها می‌باشد
بیمه‌شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به عنوان «حق بیمه» حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد
بیمه‌شده اصلی، فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (توسط فرد یا مراجع مسئول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می‌گیرد
بیمه‌شده تبعی، خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه‌شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند