واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 211
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
نوعي از كاوش اطلاعات كه در آن ، پژوهشگر يا جست وجوگر مداوماً سؤالاتي را مطرح مي كند تا اين كه سرانجام ، پاسخ يا راه حلي بيابد .