واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 211
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
« آي پي » مخفف « پروتكل اينترنتي » ( Internet Protocol ) ، و عبارت است از نشاني فيزيكي يك رايانه ي خدمتگير يا خدمتگر متصل به شبكه اي كه از پروتكل « تي سي پي/ آي پي » تبعيت مي كند ، و به صورت يك مجموعه ي چهار قسمتي از اعداد عربي كه با نقطه از هم جدا مي شوند نوشته مي شود ( مثال : 123 . 456 . 78 . 9 ) . هر نشاني آي پي داراي يك نشاني اينترنتي الفباعددي مرتبط با خود ( كه به خاطرسپردنش آسان تر است ) در « سامانه ي نام قلمروها » ( « دي ان اس » ) مي باشد .
IPM ( Integrated Pest Management )
كوته نوشتي براي « مديريت يكپارچه ي آفات » . نيز نگاه كنيد به : pest management
كوته نوشتي براي « اينچ در ثانيه » . نيز نگاه كنيد به : playing speed
IR
نگاه كنيد به : information retrieval
بسامد يك اثر انتشاراتي پيايندي كه در فواصل زماني نابرابر و خارج از قاعده ي بخصوص ، منتشر مي شود . متضاد : regular
نوعي از تغيير در حالت شيميايي يا فيزيكي يك فقره ، كه نمي توان آن را به حالت پيشين بازگرداند؛ مثل « نشان مالكيت » كه قلمزني يا سوراخ شده باشد ، يا كرم خوردگي در كتاب . از نظر حفاظتي ، در ترميم موادي كه در شرايط اوليه ، ارزش تاريخي يا استنادي دارند ، برگشت پذيري يك نكته ي ارزشمند شمرده مي شود .
IRRT
نگاه كنيد به : International Relations Round Table
ISA
نگاه كنيد به : Information Science Abstracts
ISAR
نگاه كنيد به : information storage and retrieval
ISBD
نگاه كنيد به : International Standard Bibliographic Description
ISBN
نگاه كنيد به : International Standard Book Number
ISDS
نگاه كنيد به : International Serials Data System
ISI
نگاه كنيد به : Institute for Scientific Information
ISO
نگاه كنيد به : International Organization for Standardization
خط يا نمودار يا نقشه اي كه خطوطي را كه ( در ارتباط با يك متغير خاص ) ارزش ميانگين يا مساوي دارند ، به هم وصل مي كند . خطوط هم نواخت ( isorithms ) مقدار را نشان مي دهند؛ مثل دما ( خطوط هم دما ( isotherms ) ) ، فشار هوا ( خطوط هم فشار ( isobars ) ) ، تابش خورشيد ( خطوط همشيد ( isohels ) ) ، . . . . خطوط همچند ( isopleths ) نيز بسامد را نشان مي دهند ( مثل تعداد طوفان هاي دريايي ، تعداد ازدواج ها ، تعداد نيروگاه هاي برق ، . . . ) . مترادف با : isoline نيز نگاه كنيد به : choropleth map
isoline
نگاه كنيد به : isogram
isopleth
نگاه كنيد به : isogram
isorithm
نگاه كنيد به : isogram
ISP
نگاه كنيد به : Internet service provider
ISSN
نگاه كنيد به : International Standard Serial Number
توليد كتاب يا ديگر مواد چاپي براي فروش يا توزيع عمومي . همچنين ، همه ي نسخه هاي ويراستي از يك كتاب كه با حروفچيني يكسان با چاپ اول ، چاپ شده و ممكن است شامل تغييرات يا بازنگري هاي جزئي ( مثل صفحه عنوان جديد ، يك پيوست اضافي ، كتابنگاشت روزآمدشده ، يا قالب بندي اندك متفاوت ) باشد . نيز براي اشاره به ارزشمندي نسخه هاي ويراست اول ، و مترادف با state مورد استفاده قرار مي گيرد . مقايسه كنيد با : variant نيز نگاه كنيد به : as issued reissue به همه ي نسخه هاي يك ادواري كه در تاريخ واحد منتشر شده اند و « شماره ي مسلسل » يكسان دارند ، نيز اطلاق مي شود . خريد اشتراك ، مشترك را مستحق دريافت يك نسخه از هر شماره ي پياپي ( تا مدت تعيين شده ) مي كند . در كتابخانه ها ، براي ايجاد بايگاني شماره هاي پيشين ، همه ي شماره هاي يك سال انتشاراتي را در يك يا چند مجلد فيزيكي صحافي مي كنند و شماره ي دوره را نيز بر روي شيرازه ( ها ) نقش مي كنند . نيز نگاه كنيد به : back issue convention issue current issue first issue sample issue special issue
تاريخ يا دوره ي معيني ( بهار ، تابستان ، پاييز ، زمستان ) كه به وسيله ي آن ، يك شماره ي بخصوص از يك نشريه ي پيايندي مشخص مي شود ، و معمولاٌ روي جلد و در هر صفحه ( به عنوان پاصفحه ي متكرر ) چاپ مي شود . نيز نگاه كنيد به : issue number
شماره اي كه توسط ناشر به بخشي از نشريه اي كه جداگانه منتشر شده تخصيص داده مي شود تا آن را از ديگر بخش هايي كه در زمان هاي ديگر منتشر شده اند متمايز كند . اين شماره ها به صورت پي در پي تخصيص داده مي شوند ، و اين شماره گذاري با شماره ي اول از هر دوره ي نشر آغاز مي شود . وقتي يك پيايند در چند دوره منتشر مي شود ، شماره هاي پياپي مربوط به هر دوره ار ابتدا آغاز مي شوند . وقتي به مقاله اي كه در يك شماره از يك ادواري به چاپ رسيده استناد مي شود ، در ذكر منبع استناد ، معمولاً اين شماره ي پياپي ، بعد از علامت دونقطه ( : ) ذكر مي شود ، و قبل از اين علامت دونقطه نيز شماره ي دوره مي آيد . در مثال زير ، مقاله در صفحات 123 - 116 از شماره ي سوم از دوره ي نهم مجله ي تخصصي Research Strategies ، كه در تابستان 1991 منتشر شده ، آمده است : O'Hanlon , Nancy . " Begin at the End : A Model for Research Skills Instruction . " Research Strategies 9 : 3 ( Summer 1991 ) , 116 - 123 .
IT
نگاه كنيد به : information technology
It .
نگاه كنيد به : italic
Ital .
نگاه كنيد به : italic
شكل خميده ي حروف كه ( ابتدا در ويراست ايتاليايي كتاب Virgil مورد استفاده قرار گرفت و ) بسيار مايل به راست است ، و در كنار حروف رومي براي تأكيد و نشان دادن كلمات يا عبارات بيگانه در يك متن ، از آن استفاده مي شود . در جمله ي قبلي ، كلمه ي « تأكيد » به صورت ايتاليك نوشته شده است . كوته نوشت : It . Ital . نيز نگاه كنيد به : bibliographic item record item
item
نگاه كنيد به : bibliographic item record item
در فهرستنويسي ، ركوردي كه براي پيگيري يك نسخه از اثري تك جلدي ، يا تك نسخه اي از يك مجلد از اثري كه در بيش از يك مجلد منتشر شده ( بعد از فراهم آوري و آماده سازي آن فقره توسط كتابخانه ) ، به ركورد كتابنگاشتي ضميمه مي شود . ركورد فقره معمولاً نوع فقره ، شماره ي جلد ، شماره ي نسخه ، باركـُد ، مكان ، قيمت ، وضعيت ، دستورات احتمالي مربوط به امانت ، و اطلاعاتي درباره ي تراكنش هاي مربوط به امانت ( مثل شماره ي شناسايي مراجعه كننده ، تاريخ برگشت ، مقدار امانت سالانه ، . . . ) را نشان مي دهد . وقتي ركوردهاي فقره در فهرستنويسي پيايندها مورد استفاده قرار گيرند ، هر ركورد معمولاً كليت يك « عنوان » پيايندي واحد را بازنمايي مي كند ، و براي پيگيري هر يك از « شماره » هاي آن عنوان ، « ركورد وصول » جداگانه اي ايجاد مي شود . نيز نگاه كنيد به : order resord
كدي در ركورد فقره ي مربوط به يك فقره ي كتابنگاشتي در مجموعه ي كتابخانه كه ( همراه با نوع مراجعه كننده ) دستور امانتي را كه در هنگام خروج فقره بايد به وسيله ي امانت گيرنده ي بخصوص ، اعمال شود مشخص مي كند . هر كتابخانه يا نظام كتابخانه اي بر مبناي ماهيت مجموعه اش ( يا مجموعه هايش ) ، انواع فقره هاي خاص خود را ايجاد و نگهداري مي كند .