واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 211
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
در كتاب هاي هنري ، الگويي تزييني كه براي ارائه ي تأثير ناشي از همپوشاني برگ ها ، بامپوش ها ، كاشي ها ، پله ها ، و . . . طراحي شده .
imitation binding
نوعي صحافي امروزي كه در سُبكي انجام مي شود كه هدف از آن ، ايجاد شباهت زياد با سبك صحافي قديمي تر مي باشد .
ماده ي صحافي مصنوعي يا نيمه مصنوعي كه با هدف شباهت نمايي نسبت به چرم ساخته شده است؛ مثل پايه ي پارچه كه لايه اي بر روي آن كشيده شده ، و شستشوپذيري آن معمولاً از چرم واقعي بيش تر است . مترادف با : artificial leather
واژه ي لاتين به معناي « با هزينه ي » . اين كلمه در آثار چاپي قبل از پايان قرن هفدهم ، در « مشخصات انتشار » يا در پي نگاشت ديده مي شد ، و به دنبال آن نام شخص يا گروهي ( معمولاً ناشر ، يا كتابفروش يا مراجعه كننده ) كه مسئول تأمين مالي اثر چاپي بود ، مي آمد .
imperfect
به كتابي گفته مي شود كه در هنگام بررسي متوجه شده اند صفحات يا بخش هايي از آن مفقود يا تكراري هستند ، يا خارج از ترتيب صحيح ، يا به شكل وارونه صحافي شده اند . ناشر معمولاً نسخه هاي حاوي خطاهاي صحافي را تعويض يا تكميل مي نمايد ، و هزينه هاي ارسال را نيز به خريدار مي پردازد . مقايسه كنيد با : imperfections
ورق هاي چاپي كه به خاطر داشتن نقص ها يا خطاهايي كه مستلزم جايگزيني اين اوراق است ، در فرايند صحافي مورد قبول واقع نشده اند . به نسخه هايي از يك كتاب كه حاوي نقص هاي صحافي يا چاپي باشند نيز اطلاق مي شود؛ مثل حذف يا تكرار تصادفي يك كراسه نما يا لايي . ناشر معمولاً چنين نسخه هايي را تعويض يا تكميل مي كند و اگر كتابفروش يا خرده فروش آن ها را برگرداند ، ناشر هزينه هاي ارسال را نيز به او مي پردازد . نيز نگاه كنيد به : out
اثري كه در كشوري توليد و منتشر گرديده و براي فروش با همان شكل دست نخورده ، به كشور ديگري آورده شده . نام واردكننده ممكن است علاوه بر ( يا به جاي ) ناشر اصلي بر روي صفحه ي عنوان چاپ شود ، يا روي برچسبي كه بعد از چاپ به صفحه ي عنوان اضافه مي گردد چاپ شود . مقايسه كنيد با : co - publishing در رايانش ، خواندن يا دريافت داده ها از يك برنامه ي كاربردي يا سامانه ي رايانه اي ديگر ، كه ممكن است مستلزم تبديل قالب بندي داده هاي ورودي به قالب مناسب باشد . برنامه هاي كاربردي رايج معمولاً براي تبديل انواع قالب ها به يكديگر ، مجهز هستند . مقايسه كنيد با : export
همه ي نسخه هاي يك كتاب يا اثر ديگري كه با شمارگان يكسان ، با حروفچيني يا گراورهاي واحد چاپ شده اند . يك ويراست ممكن است مشتمل بر چندين نوبت چاپ مختلف ( كه حروفچيني در آن ها تغيير نمي كند ) باشد . مقايسه كنيد با : reprint نيز نگاه كنيد به : edition issue به نتيجه ي انتقال جوهرِ مايعِ تحتِ فشار از حروف يا گراورها به سطح ورق يا لوله ي كاغذ نيز اطلاق مي شود؛ مثل آنچه در چاپ ، كنده كاري ، قلمزني ، . . . صورت مي گيرد .
عبارت لاتين به معناي « بگذاريد چاپ شود » . مجوز نشر كه توسط مقام روحاني يا غيرروحاني اعطا مي گردد و معمولاً بر پشت صفحه ي عنوان كتاب چاپ مي شود ، و نام مجوزدهنده و تاريخ اعطاي مجوز را نشان مي دهد . مجوز چاپ ، كه در كتاب هاي چاپ شده در قرن هاي شانزده و هفده بسيار يافت مي شود ، به منظور نشان دادن تأييد رسمي ، هنوز در انتشارات عقيدتي كليساي كاتوليك روم درج مي شود . نيز نگاه كنيد به : cum privilegio nihil obstat
عبارتي در يك كتاب كه ناشر و/ يا چاپچي را مشخص مي كند . « مشخصات ناشر » معمولاً از اسم رسمي ناشر ، و تاريخ و مكان نشر تشكيل مي شود . معمولاً در پاي صفحه ي عنوان ، و به صورت كامل تر در صفحه ي پشت صفحه ي عنوان ظاهر مي شود . « مشخصات چاپچي » ( printer's imprint ) كه نام شركت چاپ كننده و مكان چاپ را نشان مي دهد ، معمولاً در پشت صفحه ي عنوان ، در پايين آخرين صفحه ي متن ، يا بر صفحه اي كه به دنبال متن مي آيد ، درج مي شود . مترادف با : biblio . نيز نگاه كنيد به : colophon distribution imprint joint imprint در صحافي ، عبارت است از نام و/يا آرم ناشر كه در پايين شيرازه ، مـُهركوب مي شود ، يا نام صحاف كه در داخل صفحه ي زيرين جلد ( معمولاً نزديك به پايين ) مـُهر مي شود .
imprint date
نگاه كنيد به : publication date
in - cut note
نگاه كنيد به : cut - in note
به كاري مي گويند كه معمولاً توسط كاركنان كتابخانه - و نه توسط پيمانكار مستقل و خارج از كتابخانه - در محوطه ي ساختمان كتابخانه انجام شود؛ مثل صحافي كتاب ها در كتابخانه ، به جاي فرستادن آن ها به صحافيخانه ي آزاد . نيز نگاه كنيد به : in - house use
واحدي در درون يك شركت ، نهاد ، يا مؤسسه كه مسئول نگهداري از ركوردهاي راكد سازمان مادر ، و گاهي ركوردهاي ديگر نهادهاي تنالگاني و افرادي كه با آن ارتباط نزديك دارند ، مي باشد - در برابر سپارشگاه بيروني .
تعداد دفعاتي كه يك فقره در مدتي معين ( معمولاً يك ماه يا يك سال ) در داخل كتابخانه مورد استفاده قرار مي گيرد - در برابر تعداد دفعاتي كه از كتابخانه خارج مي شود . استفاده ي درون كتابخانه اي با شمارش تعداد دفعاتي كه يك فقره روي ميز ، ميز انفرادي ، يا در محيط عمومي كتابخانه بر روي « ارابه ي كتاب » قرار گرفته تا توسط كاركنان كتابخانه مجدداً قفسه چيني شود ، محاسبه مي گردد . گر چه اين روش از دقت كاملي برخوردار نيست ( مثلاً بعضي از مراجعان پس از استفاده از مواد ، آن ها را به سر جاي خود در قفسه باز مي گردانند ) ، اما آمار استفاده ي درون كتابخانه اي مي تواند در گسترش مجموعه هاي مرجع و ادواري سودمند باشد . مقايسه كنيد با : circulation statistics نيز نگاه كنيد به : usage
آموزش رسمي ارائه شده توسط يك شركت ، نهاد ، سازمان ، يا مؤسسه با هزينه ي خودش ، به منظور ارتقاي كارآيي يا شايستگي كارمندان ، بويژه در يك مهارت خاص يا مجموعه اي از مهارت ها . جلسات ممكن است توسط كارمنداني كه مهارت كافي دارند ، به صورت درون سازماني طراحي شوند و در ساختمان هاي خود سازمان ، برگزار گردند؛ نمايندگان سيار فروشنده به برگزاري آن ها اقدام كنند ، يا توسط شركت آموزشي بيروني ( كه مخصوص اين هدف به كار گرفته شده ) برگزار شوند . نيز نگاه كنيد به : professional development
كتاب يا اثر انتشاراتي ديگري كه در فرايند چاپ شدن قرار گرفته .
كتابي كه هم اكنون از جانب ناشر ( يا در عنوان هاي « ليست اول » يا در عنوان هاي « موجودي قبلي » ) در دسترس مي باشد - در برابر عنواني كه ديگر موجود نيست . « كتاب هاي موجود » در ايالات متحده ، سالانه در « بوكس اين پرينت » ، « چبلدرنز بوكس اين پرينت » ، و « راهنماي اِل هاي » فهرست مي شوند . متضاد : out of print
مواد كتابخانه اي جديدي كه توسط فروشنده ارسال و توسط كتابخانه دريافت شده اند ، اما چون آماده سازي فني آن ها هنوز كامل نشده ، آماده ي گردش نيستند . در برخي از فهرست هاي درونخطي ، عبارت « در حال آماده سازي » ( in process ) به ركورد فهرست موقت اضافه مي شود تا وضعيت گردش فقره ي جديدي را نشان دهد كه دريافت شده ، اما هنوز آماده ي خارج شدن از مخزن نيست . بيش تر كتابخانه ها بنا به درخواست امانت گيرنده ي ثبت نام شده ، به آماده سازي سرعت مي بخشند . نيز نگاه كنيد به : arrears
واژه اي كه فهرستنويس هاي كتابخانه براي نشان دادن ناكامل بودن يك فَروُست يا نشريه ي پيايندي به كارمي برند ، معمولاً به خاطر اين كه بخش ها يا دوره هايي هستند كه هنوز توسط ناشر منتشر نشده اند . مقايسه كنيد با : work in progress نيز نگاه كنيد به : checklist
in quires
نگاه كنيد به : in sheets
كتابي در حالت ورق هاي صاف يا تاخورده ، ولي صحافي نشده ، قبل از جمع كردن جزوك ها . مترادف با : in quires
فقره اي كه ناشر ، سوداكار ، كارگزار ، توزيع كننده ، يا كتابفروش ، نسخه هايي به تعداد كافي از آن را در موجودي خود دارد تا بتواند سفارش هاي دريافتي را پاسخ دهد . مقايسه كنيد با : out of stock temporarily out of stock
inaccuracy
نگاه كنيد به : accuracy
ركوردهايي كه يك نهاد يا فرد در انجام كسب و كار يا امور روزانه ، ديگر به آن ها نياز ندارد و مي توان آن ها را در انبار نيمه راكد قرار داد ، به توليت آرشيوي منتقل كرد ، نابود كرد ، يا بي اين كه اثري بر فعاليت هاي معمول وارد شود ، به شيوه اي ديگر ، آن ها را دور ريخت . متضاد : active records مترادف با : nonactive records نيز نگاه كنيد به : intermediate records
معادل لاتين به معناي « از اينجا شروع مي شود » ، از اين كلمه براي نشان دادن نقطه ي شروع متن در دستنوشته هاي قرون وسطايي ، يا نسخه ي چاپي قديمي استفاده مي شود كه فاقد صفحه ي عنوان هستند و معمولاً با حروف بزرگ يا با رنگ متمايز نوشته يا چاپ شده ، و اغلب نام پديدآورنده يا عنوان اثر را دربرمي گيرد . مقايسه كنيد با : explicit colophon
incomplete
نگاه كنيد به : completeness
incunables
نگاه كنيد به : incunabula
از كلمه ي لاتين cunae به معناي « گهواره » . كتاب ها ، جزوات ، تقويم ها ، و عفونامه هايي كه قبل از 1500 م ، در سال هاي اول ظهور ( نوپايي ) چاپ در اروپا ، با حروف متحرك چاپ مي شدند . نمونه ي بارز آن انجيل گوتنبرگ است كه گفته مي شود قبل از 1456 در ماينز ، آلمان ، توسط يوهان گوتنبرگ ( كه اختراع چاپ با حروف فلزي متحرك به نام او معروف است ) چاپ شده . مفرد : incunabulum مترادف با : cradle books incunables
incunabulum
نگاه كنيد به : incunabula