واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 293
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
flaming patron
نگاه كنيد به : pyro - patron
flange
نگاه كنيد به : shoulder
تخته ي مربع يا مثلثي بزرگي كه با نمد پوشانده شده ، و در قصه گويي و آموزش ، براي نمايش دادن حروف ، نمادها ، و اشكالي كه از قماش يا منسوجات بافته شده ي ديگر بريده شده اند و وقتي تخته به صورت عمودي قرار گيرد نيز به سطح نمد مي چسبند ، مورد استفاده قرار مي گيرد . مترادف با : feltboard cloth board
يكي از دو سر روكش كاغذي كه به دور جلد كتابي كه به صورت سخت جلد صحافي شده ، پيچيده مي شود . قيمت روي جلد و اعلانَك تبليغاتي ناشر معمولاً بر لبه ي بالَك رويي چاپ مي شوند . بر لبه ي بالك پشتي اطلاعات زندگينگاشتي مختصري درباره ي پديدآورنده و / يا تصويرگر ، معمولاً همراه با تصوير كوچكي از چهره ي هر يك از آنان ارائه مي شود .
كارت كوچك سفت و ماتي حامل يك حرف ، كلمه ، عبارت ، عدد ، نماد ، تصوير ، يا تركيبي از نويسه ها و تصاوير ، براي نمايش سريع در آموزش تشخيص و تمرين كمك به حافظه ، كه معمولاً قسمتي از يك مجموعه است . كارت هاي تندخواني در سخنراني ها نيز براي عرضه ي اشارات بصري به مخاطبان به كار مي روند . كتابخانه هايي كه در مجموعه هايشان كارت هاي تندخواني را هم مي گنجانند معمولاً آن ها را در تالار برنامه ي درسي ، يا در اتاق كودكان قرار مي دهند .
flat back
نوعي صحافي كه در آن ، عطف كتاب بعد از چسب زدن ، مدور يا تاخورده نيست و در نتيجه جلد رويي و زيرين با زاويه اي قائمه به شيرازه متصل مي شوند . مترادف با : square back نيز نگاه كنيد به : hollow back tight back
flat panel
دستگاه جانبي رايانه به شكل يك صفحه ي تخت باريك كه به منظور نمايش برونداد ، به جاي استوانه ي اشعه ي كاتد ، از فناوري « ال سي دي » يا پلاسما استفاده مي كند . در رايانه هاي كيفي ، پنجره ي تخت به سمت پايين تا مي شود و روي صفحه كليد را مي پوشاند .
انبارش كتاب ها به صورت تخت در قفسه ، يكي روي ديگري در حالتي كه لبه هاي پاييني ( د ُم لبه ) به سمت بيرون است . از اين روش عمدتاً براي مجموعه ها و فروست هاي بزرگ ، مثل كتاب هاي حقوق استفاده مي شود . شماره ي جلد ممكن است به منظور تسهيل در بازيابي ، به شكل بزرگ بر لبه ي پاييني نوشته شود . اين روش قفسه چيني ظرفيت قفسه را تا 28 درصد افزايش مي دهد ، اما چون شيرازه ها قابل رويت نيستند ، تورق كتاب ها دشوار است . نيز نگاه كنيد به : double shelving fore - edge shelving shelving by size
fleuron
نگاه كنيد به : printer's flower
flex - cover
نگاه كنيد به : flexible binding
كتابي با پوشش پارچه يا چرم كه با ماده اي صحافي شده كه به راحتي خم مي شود - برخلاف مقواهاي سفتي كه در اكثر ويراست هاي سخت جلد به كار برده مي شوند . مترادف با : flex - cover مقايسه كنيد با : limp binding softcover نيز نگاه كنيد به : Bible style
مدت كاري مازاد بر حداكثر ساعات روزانه ، هفتگي ، يا ماهانه اي كه ( طبق شرايط استخدام تعيين شده و ) در برابر آن ، در تاريخي ديگر به كارمند استراحت مي دهند . مترادف با : comp time مقايسه كنيد با : overtime
FLICC
نگاه كنيد به : Federal Library and Information Center Committee
نوعي « بازيچه كتاب » كه در قرن نوزدهم منتشر مي شد و حاوي سلسله تصاوير كارتون مانند و مرتبط به هم بود كه هنگام تورق سريع صفحات از ابتدا تا انتها ، احساس حركت در تصاوير ، شبيه به تأثير بصري ناشي از نمايش سريع كادرهاي فيلم متحرك بر روي پرده ، خلق مي شد .
دست اعلان يا دستگَرد كوچك ( معمولاً 28*22 سانتيمتر ) با قيمت ارزان و توزيع وسيع ، كه به صورت تاشده يا تانشده ، براي تبليغ و آگهي به كار مي رود . املاي ديگر : flyer در بريتانيا مترادف با : leaflet نيز نگاه كنيد به : ephemera
دفترچه ي كاغذي بزرگي كه براي قرارگرفتن بر روي يك سه پايه طراحي شده ، تا اطلاعاتي را در طي سخنراني ، با استفاده از آن و در قالب ترسيمي يا جدولي نشان دهند . با ادامه ي جلسه ، صفحات را مي توان پاره كرد يا به سمت بالا ورق زد . نمودار تورقي ، برخلاف تصويرافكني اسلايدي يا نرم افزار بازنمايي ، به گوينده امكان مي دهد در زمان ارائه ي مطالب خود ، گاهي در واكنش به بازخورد دريافتي از جانب مخاطبان ، در محتواي اطلاعاتي خود دست ببرد . « صفحه طلق » براي مخاطبان بيش تري قابل رويت است ، اما نياز به « پروژكتور شفاف نما » دارد . املاي ديگر : flipchart
flipchart
نگاه كنيد به : flip chart
طرحي از آراستمان ساختمان يك كتابخانه ، كه محل استقرار مجموعه ها ، خدمات ، و تجهيزات هر طبقه را نشان مي دهد . راهنماي طبقه براي مراجعان جديد سودمند است ، و گاهي ( همراه با پيوندهايي به متن هاي توصيفي ) بر پايگاه وب كتابخانه قرار داده مي شود .
floppy
نگاه كنيد به : floppy disk
يك ديسك 5/3 اينچي متاليك كه در پوشش پلاستيكي محكمي جاي گرفته ، و براي استفاده در رايانه ي شخصي ( به عنوان رسانه ي قابل حمل براي انبارش داده ها در قالب رقومي ) طراحي شده است . اندازه هاي رايج اين نوع از ديسك ، k720 ( تراكم مضاعف ) و MB44/1 ( تراكم بالا ) مي باشند . قبل از سال 1987 ، اكثر رايانه هاي شخصي از فلاپي هاي نرمش پذير 4/1 , 5 اينچي استفاده مي كردند . كاربران كتابخانه ( به منظور صرفه جويي در كاغذ ) تشويق مي شوند كه به جاي چاپ كردن نتايج حاصل از كاوش در يك فهرست درونخطي يا داده پايگاه كتابنگاشتي ، آن ها را بر روي نرم ديسك ذخيره نمايند ، يا به نشاني پست الكترونيكي مورد نظر خود پست كنند . در ريزرايانه ها ، ديسك گردان فلاپي درايو ، / : a مي باشد . مترادف با : diskette مقايسه كنيد با : hard disk
floret
نگاه كنيد به : printer's flower
دنباله ي تزييني يا كشيدگي زينتي روي « حروف نازين » ( معمولاً به شكل يك يا چند انحنا ) كه در امضاهاي قديمي به عنوان مشخصه ي تمايز و به منظور دشوارتركردن جعل امضا به كار مي رفت . نيز نگاه كنيد به : paraph
flow map
نگاه كنيد به : dynamic map
نموداري كه مجموعه اي كامل از مراحل يك فرايند ( مثل يك برنامه ي رايانه اي ، يا تسلسل عملكرد اجزاي يك سامانه ) را ، معمولاً به شكل نمادهايي با اَشكال مختلف نشان مي دهد . هر يك از نمادها نوع خاصي از عمليات يا اجزا را نشان مي دهند كه با خطوط جهت نما ( به نشانه ي حركت ) به هم متصل شده اند .
به يك خط از متن تايپي كه بدون تورفتگي ، با امتداد حاشيه ي راست يا چپ همراستا شده است ، گفته مي شود .
نوعي صحافي كه در آن جلدها ، حتي بعد از آن كه اوراق و جزوك ها به هم متصل شده اند ، برش مي خورند . اكثر كتاب هاي جلد كاغذي « ترازجلد » ( flush cover ) هستند . مقايسه كنيد با : extended binding نيز نگاه كنيد به : cut flush
flush boards
نگاه كنيد به : cut flush
flush cover
نگاه كنيد به : flush binding
عنواني كه بر روي صفحه ي سفيدمانده چاپ مي شود و آغاز يك فصل يا تقسيمات اصلي ديگري از كتاب ( مثلاً جـُستاري در يك مجموعه ، يا داستان ، نمايش ، يا شعري را در يك جـُنگِ چاپ شده ) نشان مي دهد . در انگلستان مترادف با : bastard title half title
fly leaf
نگاه كنيد به : flyleaf