واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 293
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
false imprint
نگاه كنيد به : fictitious imprint
family
نگاه كنيد به : type family
family name
نگاه كنيد به : surname
كتاب كه فقط در يك نقطه ( معمولاً يك از چهار گوشه ) صحاف شده .
fan fold
نگاه كنيد به : concertina
در چاپ ، واژه ا عام برا حروف تزيين در هر اندازه ، كه عمدتاً برا اهداف نمايش ( عنوان ها تزيين كتاب ، سرفصل ها ، و . . . ) مورد استفاده قرار م گيرند .
fantasy
رمان ، داستان كوتاه ، شعر ، . . . بسيار خيال كه در آن ، كنش در زمان و/ يا مكان غيرواقع ، موهوم و خارج از قلمرو امكان رخ مي دهد . به عنوان مثال م توان به « آليس در سرزمين عجايب » ( اثر « لوئ كارول » ) و « ارباب حلقه ها » ( اثر « ج . آر . آر . تولكين » ) اشاره كرد . به ژانر داستان كه در آن ، تخيل نويسنده به واسطه محدوديت ها واقعيت متعارف در تنگنا قرار نم گيرد نيز اطلاق م شود . نيز نگاه كنيد به : science fiction utopian literature
فايل متن به صورت درونخط يا چاپ ( حاو پاسخ پرسش هاي كه معمولاً درباره يك موضوع خاص پرسيده م شوند ) كه به عنوان فايل راهنما كوچك برا كاربران ب تجربه سامانه رايانه ا يا برنامه نرم افزار عمل م كند . اين فايل معمولاً توسط يك يا چند نفر كه علاقه فعال به موضوع پرسش ها دارند ، نگهدار م شود .
يك شكل پرسروصدا و ملايم از كمد كه در آن ، شخصيت ها كليشه ا و بزرگنماي شده ، كنش ها تا حد خنده آور نامناسب ، و شوخ ها زبان و بصر فاقد ظرافت هستند .
در ادبيات ، ملغمه سازمان نيافته ا ( آش درهم جوش ) از نثر فكاه و نظم كم مايه . در بافتار « وادويل » ( نمايش چندگانه ) و تئاتر موزيكال نيز برا اشاره به آميزه ا متنوع از آهنگ ها ، نمايش ها كوتاه شاد ، و حركات بامزه از اين واژه استفاده م شود .
fasc .
نگاه كنيد به : fascicle
گاه يك كتاب يا فقره ديگر ، در قالب قسمت ها شماره گذار شده يا نشده منتشر م شود ، كه هر يك از اين قسمت ها ناقص است و لزوماً با تقسيم بند ها داخل اصل اثر ( مثل فصل ها ) منطبق نيست . جزو َك ها كه معمولاً با جلد كاغذ منتشر م شوند ، اگر در نهايت به ترتيب زمان صحيح با هم صحاف شوند ، يك مجلد كامل يا مجموعه ا يكپارچه از مجلدات را تشكيل م دهند . جزوك ها از اين نظر كه تقسيم بند آن ها موقت است با بخش ها كتاب ( كه از تقسيمات دائم كتاب هستند ) متفاوت اند . كوته نوشت : fasc . مترادف با : fascicule fasciculus
fascicule
نگاه كنيد به : fascicle
fasciculus
نگاه كنيد به : fascicle
قلم جديد كه در آن ، درجه تقابل بين چرخش ضخيم و باريك قلم در هر نويسه ، بسيار زياد شده .
واژه ا كه چاپچ ها برا اشاره به نسخه ا به كار م برند كه چيدن آن زمان زياد نم برد ( چون قسمت زياد از آن ، فضا خال م باشد ) ، مثل قطعات محاوره در يك اثر داستان . متضاد : lean matter
FAX
نگاه كنيد به : facsimile transmission
يك شركت بازرگان كه خدمات مديريت اشتراك ادوار ها را به كتابخانه ها و مراكز اطلاعات ارائه م كند . برا اتصال به سراصفحه فكسون اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : subscription agency
fcap .
نگاه كنيد به : foolscap
fcp .
نگاه كنيد به : foolscap
FDLP
نگاه كنيد به : Federal Depository Library Program
بررس و گزارش مقدمات درباره يك خط مش ، پروژه ، يا طرح پيشنهاد برا حصول اطمينان از اين كه آيا م توان آن را با موفقيت انجام داد يا نه ( مثلاً تعيين اين كه آيا ساختمان كتابخانه را م توان در مكان خاص بنا كرد يا نه ) .
مقاله ا نسبتاً بلند در يك مجله يا روزنامه ، با تأكيد خاص توسط ويراستار ( ان ) يا ناشر - در برابر مقاله كوتاه ، ستون هميشگ ، يا سرمقاله . در مجلات ، مقاله ا كه بر جلد روي به تصوير كشيده شده ، « سرمطلب » نام دارد . از ديگر مطالب بلند در همان شماره نيز ممكن است بر جلد روي ( معمولاً به ترتيب موضوع ) نام برده شده باشد .
فيلم سينماي كه در آن ، گفتگو و شخصيت ها عمدتاً داستان هستند ، گر چه پيرنگ ممكن است از يك ماجرا واقع گرفته شده باشد . فيلم ها بلند از نظر اندازه متفاوت اند ، اما بيش تر آن ها حداقل 90 دقيقه هستند . كتابخانه هاي كه فيلم ها بلند را به گردش م اندازند معمولاً آن ها را بر رو كاست ويديوي يا د و د ، دسترس پذ ير م كنند . مقايسه كنيد با : documentary short film نيز نگاه كنيد به : director performer credit
ميزگرد در « انجمن كتابخانه ها امريكا » كه متعهد به ارتقاي خدمات اطلاعات و كتابخانه اي و حرفه كتابداري و اطلاع رساني در جامعه نظام / دولت فدرال امريكا ، به تشويق استفاده مناسب از منابع و امكانات كتابخانه ا و اطلاعات نظام و فدرال ، و به ترغيب پژوهش و توسعه مرتبط با برنامه ريز ، توسعه ، و عمليات در كتابخانه ها فدرال و نظام م باشد . « اف اِ اف ال آرت » فصلنامه تخصص Federal and Armed Forces Libraries را منتشر م كند . برا اتصال به سراصفحه « اف اِ اف ال آرت » اينجا را كليك كنيد .
اين برنامه به عنوان قسمت از « قانون چاپ 1985 » ( به منظور اطمينان از دسترس عامه مردم امريكا به اطلاعات دولت فدرال ) توسط كنگره پايه گذار شد و نسخه هاي از اسناد دولت فدرال را به صورت رايگان برا كتابخانه ها واسپارش در ايالات متحده ( و قلمروهايش ) فراهم م آورد ، و آن ها نيز دسترس نامحدود و كمك هاي حرفه ا رايگان به كاربران ارائه م كنند . در حال حاضر حدود 1350 كتابخانه واسپارش وجود دارند كه بعض از آن ها تقريباً يك مجموعه كامل از انتشارات موجود را دريافت م كنند . « اف د ال پ » هزينه ها دسترس درونخط عموم به اطلاعات دولت از طريق « دسترس چاپخانه دولت » را نيز م پردازد . « شورا كتابخانه ها واسپارش » ( د ال س ) كه در سال 1972 تأسيس شد ، در موضوعات مربوط به خط مش « اف د ال پ » به اداره « چاپ عموم » و « اداره اسناد » مشاوره م دهد . برا اتصال به سراصفحه « اف د ال پ » اينجا را كليك كنيد .
كتابخانه ا تحت مالكيت و اداره دولت فدرال ايالات متحده ، معمولاً حاو مجموعه ا از اسناد دولت در ارتباط با حوزه ( ها ) ي كه بايد تحت پوشش قرار دهد . بزرگ ترين اين كتابخانه ها « كتابخانه كنگره » ، « كتابخانه مل پزشك » ، « كتابخانه مل آموزش » ، و « كتابخانه مل كشاورز » م باشند . « كميته فدرال كتابخانه ها و مراكز اطلاعات » ( اف ال آ س س ) در كتابخانه كنگره ، از سال 1965 راهنماي « فِدلينك » ( شبكه اطلاعات و كتابخانه ا فدرال ) را در اختيار كتابخانه ها فدرال قرار داده است . كتابداران دولت فدرال در « ميزگرد كتابخانه ها نيروها مسلح و فدرال » ( وابسته به « انجمن كتابخانه ها امريكا » ) سازمانده شده اند .
اين كميته كه در سال 1965 با عنوان « كميته كتابخانه ها فدرال » ايجاد شد ، از سرپرستان چهار كتابخانه مل ( كتابخانه كنگره ، كتابخانه مل پزشك ، كتابخانه مل آموزش ، و كتابخانه مل كشاورز ) و نمايندگان وزارتخانه ها اجراي و نهادها فدرال در سطح كابينه ، و به رياست كتابدار از كتابخانه كنگره تشكيل م شود و به برنامه ها عمده كتابخانه ا م پردازد . مأموريت اين كميته افزايش كاربرد منابع و امكانات موجود در مراكز اطلاعات و كتابخانه ها فدرال ( از طريق توسعه پيشه گان ، تبليغات ، و هماهنگ ) است . « كميته كتابخانه ها و مراكز اطلاعات فدرال » مسئول پيشنهاد خط مش ، برنامه و دستورالعمل به نهادها فدرال در باب كتابخانه ها و منابع اطلاعاتي ، و مسئول ارائه ي راهنماي و هدايت براي « شبكه اطلاعات و كتابخانه ا فدرال » ( فِدلينك ) ، و تشكيل همياره خريد ، آموزش ، و اشتراك منابع در مراكز اطلاعات و كتابخانه ها فدرال است . برا كسب اطلاعات بيش تر درباره « اف ال آ س س » و « فِد لينك » اينجا را كليك كنيد .
FEDLINK ( Federal Library and Information Network )
نگاه كنيد به : Federal Library and Information Center Committee ( FLICC )
پول كه برا يك خدمت پرداخت م شود و مبلغ آن ممكن است بسته به نوع خدمت ، ثابت ، يا بسته به ميزان زمان لازم برا انجام خدمت ، متغير باشد . در بعض از كتابخانه ها ، بهاي خدمات تحويل مدرك ، دريافت مي شود . ممكن است برا استفاده از اقلام موجود در مجموعه ها كرايه ا نيز پول دريافت شود ، اما اكثر كتابخانه ها در ايالات متحده ، خدمات اصل خود را رايگان به مراجعان ارائه م دهند . افراد كه در خارج از حوزه خدمات يك كتابخانه عموم زندگ م كنند ، يا عضو هيئت علم يا دانشجو نيستند كه بتوانند از منابع و خدمات يك كتابخانه آكادميك استفاده كنند ، شايد لازم باشد كه در برابر دريافت حق امانت محدود منابع اطلاعات ، مبلغي پول بپردازند . نيز نگاه كنيد به : copyright fee