واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 200
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
به قراري كه در « مقتضيات كاركردي ركورد هاي كتابنگاشتي » توصيف شده ، شكل تحقق يافتن يك اثر است؛ مثلاً يگانه روايت موجود از متن يك اثر ادبي ( « هملت » اثر « شكسپير » ) ، يا از پارتيتور يك آهنگساز ، يا اجرايي خاص از يك اثر موسيقايي . هرگونه تغيير در محتواي فكري يا هنري يك اثر ( فشرده كردن ، اقتباس ، بازنگري ، ترجمه ، . . . ) يك بيان جديد توليد مي كند . اين واژه ، ربطي به وجوه مرتبط با شكل فيزيكي كه نقش جدي در محتواي فكري/ هنري ندارند ( مثل نوع قلم ، فونت حروف ، و آراستمان صفحه كه در چاپ كلمات و جملات يك اثر مكتوب مورد استفاده قرار مي گيرند ) ندارد . مقايسه كنيد با : manifestation
در بعضي از نظام هاي رده بندي ، ساختار حروف ، اعداد ، و يا نماد هاي مورداستفاده براي نشان دادن رده ها ، به منظور نمايش دادن جايگاه سلسله مراتبي يا چهريزه هاي هر رده و زيررده طراحي شده اند . مثلاً در رده بندي دهدهي ديويي ، تقسيمات فرعي متوالي از يك رده با اعداد عربي و اعشار هاي دهدهي نشان داده مي شوند . در نشانه گذاري دهدهي ديويي ، 42/782 ، به كتابي با عنوان « سرود هاي عاشقانه اي برادوي » ( Broadway Love Songs ) تخصيص يافته؛ در اين نشانه ، 700 نشان مي دهد كه اثر درباره ي موضوعي در هنر مي باشد ، 780 يعني اين كه درباره ي موسيقي است ، 782 يعني درباره ي موسيقي آوايي ، و بخش اعشاري 42/ يعني از سرودها است .
expurgate
نگاه كنيد به : bowdlerize
متن يا ويراستي كه قسمت هايي از آن ( معمولا ً به منظور ارضاي مخالفت هاي سياسي يا اخلاقي ) حذف ( تصفيه ) شده . اين اقدام براي پرهيز از ممنوع كردن كامل نشر يا توزيع اثر انجام مي شود . متضاد با : unexpurgated نيز نگاه كنيد به : bowdlerize censorship
extended
نگاه كنيد به : expanded
نوعي صحافي كه در آن ، صفحات رويين و زيرين جلد از لبه هاي برش خورده ي اوراقي كه دربرمي گيرند فراتر مي روند . مقايسه كنيد با : flush binding نيز نگاه كنيد به : squares
extended cover
نگاه كنيد به : extended binding
در نشر ، هديه ي آغازين يا قيمت پيش فروش كه ( معمولاً در پاسخ به فراواني تقاضا ) پس از تاريخ انقضاي اعلام شده ي اصلي نيز ادامه مي يابد . گاهي يك ناشر كل فهرست فروش خود را مجدداً با تاريخ انقضاي تمديدشده ، چاپ مي كند .
زيرمجموعه ي زبان « اس جي ام ال » كه در آن برچسب ها ( شبيه به برچسب هاي مورداستفاده در « اچ تي ام ال » ) ، نه نحوه ي نمايش اطلاعات ، بلكه نوع اطلاعات گنجانده شده در عنصر داده اي را توصيف مي كنند ( مثل شماره ي محصول ، قيمت ، . . . ) . « گسترش پذير » يعني اين كه برچسب هاي « ايكس ام ال » همانند برچسب هاي « اچ تي ام ال » ، محدود و ازپيش تعريف شده نيستند ، بلكه بايد توسط شخصي كه صفحه ي وب را توليد مي كند ، خلق و تعريف شوند . « ايكس ام ال » را مي توان همراه با « اچ تي ام ال » در يك سند وب واحد به كاربرد . پيچيده ترين واژگان « ايكس ام ال » آن هايي هستند كه براي پشتيباني از « تراكنش هاي پيشه با پيشه » ( business - to - business transactions ) ايجاد شده اند .
يك كد سه يا چهارنويسه اي كه پس از يك نقطه به دنبال اسم فايل مي آيد تا نوع فايل را نشان دهد ، مثل « txt . » براي فايلي كه فقط متن اسكي است ، « doc . » براي فايل مستندي كه با نرم افزار « ورد - مايكروسافت » توليد شده ، يا « html . » براي فايلي كه با زبان « اچ تي ام ال » نوشته شده . براي آگاهي از سياهه ي كامل پس نشانه ها ، Every File Format in the World را ببينيد .
extent
واژه اي در نشر براي اشاره به طول يك كتاب يا اثر چاپي ديگر ، كه در قالب تعداد كل صفحات بيان مي شود . فونت قلم ها و پهناي حاشيه ها را مي توان به وسيله ي حروفچين تغيير داد تا اثر از آنچه كه واقعاً هست ، كوتاه تر يا بلندتر به نظر برسد . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، تعداد صفحات در ناحيه ي « توصيف ظاهري » ركورد كتابنگاشتي ارائه مي شود . در معناي عام تر ، طول هر فقره ي كتابنگاشتي ، چاپي يا غير چاپي . نيز نگاه كنيد به : extent of item
اولين عنصر در ناحيه ي « توصيف ظاهري » ( فيلد300 مارك ) از ركورد كتابنگاشتي ، كه تعداد واحدهاي فيزيكي كه يك فقره از آن ها تشكيل شده ، نام بخصوص آن ماده ، و هرگونه جزئيات ديگر ازنظر حجم اثر ( مثل مدت زمان پخش در مورد مضبوطات صوتي ، فيلم هاي سينمايي ، مضبوطات ويديويي ، و « دي وي دي » ها ) با اعداد عربي در آن مشخص مي شوند .
وسيله ي الكترونيكي كه يك يا چند باركدخوان را توسط كابلي به يك رايانه يا سامانه ي رايانه اي متصل مي كند ، و درونداد را از اسكنر ها مي گيرد و به سيگنال هاي رقومي كه رايانه مي تواند پردازش نمايد ترجمه مي كند . بعضي از باركدخوان ها همراه با كدگشاي درون ساخته عرضه مي شوند .
مجلدي كه تصوير و گاهي مطالب چاپي اضافي ( كه جزو اثر منتشرشده در شكل دست نخورده ي آن ، نيست ) در آن وارد شده . مترادف با : privately illustrated نيز نگاه كنيد به : grangerized
extrabold
نگاه كنيد به : boldface
يك يا چند نقل قول طولاني از كتاب يا اثري ديگر ، كه در متن اصلي اثري ديگر قرار گرفته ، معمولاً تورفتگي دارد و گاهي با قلمي متمايزكننده چاپ شده . « برگرفت » وقتي با فونت مشابه متن و بدون تورفتگي چاپ شود ، درون علامت نقل قول مي آيد ، و يك سطر سفيد قبل و بعد از آن گنجانده مي شود . در معناي عام تر ، هر قطعه ي كه از يك اثر برداشته شده و در اثري ديگر به كار رفته ، كه گاهي منظور از آن ، بازنمايي كل اثر است ( مثل صحنه هايي از يك فيلم سينمايي كه در پيش پرده ي فيلم ها مورد استفاده قرار مي گيرند ) . مقايسه كنيد با : excerpt
در چاپ ، يادداشت ها و نقل قول ها يا گزيده هاي طولاني با فونتِ كوچك تر ( از همان قلم متن اصلي ) حروفچيني مي گردند تا متمايز شوند . مقايسه كنيد با : text type نيز نگاه كنيد به : display type
extractive indexing
نگاه كنيد به : derivative indexing
شبكه ي رايانه اي خصوصي ( همچون اينترانت ) كه براي خدمت به كارمندان يك شركت يا اعضاي يك سازمان ، و نيز براي اين كه سطوح مختلفي از دسترسي را براي افراد منتخب در خارج از سازمان ( همكاران كاري ، مشتريان ، خدمتگيران ، . . . ) اما نه براي عموم مردم فراهم كند ، طراحي شده . وقتي ارسال بر روي كانال هاي مخابراتي عمومي ( اينترنت ) انجام شود ، سامانه داراي رمزعبور مي گردد تا كاربران غيرمجاز به آن وارد نشوند . خدمات اين شبكه ممكن است پولي باشد يا به صورت رايگان ارائه شود .
افزودن يك يا چند موضوع جديد به انتهاي يك آرايه در نظام رده بندي ، بر مبناي خصيصه يا خصيصه هاي مشترك . مقايسه كنيد با : interpolation