واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 10
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
كم ترين ارتفاع كوچكحرف ها ، در قلمي كه نه حروف فرازين دارد و نه حروف فرودين ، و گاهي به جاي اندازه ي حروف براي اشاره به فونت قلم مورد استفاده قرار مي گيرد . حروف كم ارتفاع الفباي رومي عبارت اند از : a ، c ، e ، m ، n ، o ، r ، s ، u ، v ، w ، x ، z . بالا و پايين برخي از حروف ( مثل c و o ) ممكن است كمي از خط ميانه و خط كرسي ، بالاتر يا پايين تر برود . املاي ديگر : ex - height نيز نگاه كنيد به : primary letter
x - lib .
نگاه كنيد به : ex - library copy
x - line
نيز نگاه كنيد به : mean line
فيلم متحرك يا ويديويي كه ( معمولاً به اين دليل كه داراي محتوياتي است كه غيراخلاقي به حساب مي آيند ) فقط براي بزرگسالان مناسب شمرده مي شود . اين واژه به انتشارات چاپي ( مجله ، عكس ، . . . ) كه حاوي مطالب مناسب براي بزرگسالان باشد نيز اطلاق مي شود . نيز نگاه كنيد به : unexpurgated
x - ref
نگاه كنيد به : cross - reference
از واژه هاي xeros و graphos به معناي « خشك نويسي » . روشي در بازتوليد متن و/ يا تصاوير كه در آن ، پودر جوهر خـُشك و رزين مانندي كه از يك لوحه ي داراي بار الكترواستاتيك منتقل مي شود ، در داخل دستگاه فتوكپي ( كه در اصل « دستگاه زيراكس » ( xerox machine ) ناميده مي شد ) با استفاده از حرارت به برگه ي كاغذ ( يا سطح فتوكپي از نوع ديگر ) مي چسبد . نتيجه ي كار ، يك فتوكپي يا « كپي زيراكس » ( xerox copy ) مي باشد . خشك نگاري شكلي از « بازنگاري » است .
XML
نگاه كنيد به : EXtensible Markup Language
XR
نگاه كنيد به : returns
چاپي كه با استفاده از قطعات چوب انجام شود ، بويژه آنچه در فرايندهاي اوليه ي گراور چوبي انجام مي گرفت نتيجه ي كار را « چوبنگاشت » ( xylographica ) مي ناميدند . نيز نگاه كنيد به : block book woodcut