واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 97
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
واژه اي در نشر براي نوعي از طراحي جلد ، كه تمام سطح جلد رويي و زيرين ، و روي شيرازه را دربرمي گيرد . اين نوع طرح جلد معمولاً در مجلدهايي ديده مي شود كه بخش عمده اي از محتواي آن ها ، تصويري است . نيز نگاه كنيد به : pictorial
جلد چاپ شده يا چاپ نشده ي كتاب يا جزوه اي كه صحافي « جلدًشميزي » دارد ، و معمولاً جنس كاغذ آن نسبت به كاغذ متن ، سنگين تر است . وقتي كه جلد از همان كاغذِ متن ساخته شده باشد ، آن را « خودپوشانه » ( self - wrapper ) مي گويند . نيز به لفاف بيروني مجله ( كه غالباً از جنس كاغذ كِرافت مي باشد ، و براي محافظت روكش گلاسه از آسيب ديدگي در جريان ارسال مورد استفاده قرار مي گيرد ) اطلاق مي شود . مقايسه كنيد با : dust jacket
به لحاظ تاريخي ، فرماني است كه به شكل مكاتباتي ، خطاب به يك يا چند مقام رسمي ، با مْهر و امضاي پادشاه انگليس نوشته مي شد و اقدام بخصوصي كه بايد اجرا مي شد يا از آن ممانعت مي گرديد در آن مشخص شده بود . در معناي عام تر ، عبارت است از هر سند رسمي مكتوب كه به وسيله ي دادگاه يا مقام قضايي ديگر ، به نام يك فرمانروا يا دولت ، صادر مي شود و شخصي ( اشخاصي ) را كه مورد خطاب هستند به انجام يك اقدام خاص امر مي كند يا از آن منع مي نمايد .
يك فقره ي كتابنگاشتي يا قطعه ي ديگري از اموال كتابخانه كه چنان آسيب ديده كه قابل ترميم نيست ، و هزينه ي جايگزيني آن را نمي توان بازستاند . نيز به طلبي اطلاق مي شود كه نمي توان آن را بازستاند؛ مثل جريمه ي ديركردي كه آنقدر پرداخت نشده باقي مي ماند كه سرانجام كتابخانه ناچار مي شود آن را از ركوردهاي گردش كتاب پاك كند .
write once
نگاه كنيد به : WORM
WWW
نگاه كنيد به : World Wide Web
WYSIWYG ( What You See Is What You Get )
تناظر دقيق بين متن و/ يا ترسيمات ، به شكلي كه بر نمايشگر رايانه نمايانده مي شود با نمود واقعي آن پس از چاپ ( كه البته تحقق چنين امري در واقعيت بسيار دشوار است ، زيرا وضوح نمايشگر و چاپگر بندرت با هم انطباق دارند ) . نيز نگاه كنيد به : page preview