واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 89
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
ريزتراشه اي كه در دستگاه گيرنده ي تلويزيون نصب مي شود و هدف از طراحي آن اين است كه والدين بتوانند دسترسي به برنامه هاي حاوي مطالب نامناسب براي كودكان ( خشونت ، سكس ، زبان و عبارات بزرگسالان ، . . . ) را مسدود كنند . در سال 1996 ، كنگره قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن از توليدكنندگان گيزنده هاي تلويزيوني خواسته شده بود در دستگاه هايي كه در ايالات متحده به فروش مي رسند ( 13 اينچ و بالاتر ) ، « ويً تراشه » نصب كنند . اما پيمايشي كه در جولاي 2001 در « كريستين ساينس مانيتور » منتشر شد حكايت از آن داشت كه فقط 7 درصد از والديني كه كودكان 2 تا 17 سال داشتند از ويً تراشه ي تلويزيون خود استفاده مي كردند ، زيرا يا تلويزيون آن ها قديمي بود ، يا نمي دانستند كه تلويزيون آن ها ويً تراشه دارد ، يا استفاده از آن برايشان دشوار بود . 56 درصد گفته بودند كه پيش از آن كه برنامه اي آغاز شود ، از رتبه بندي به نمايش درآمده بر روي صفحه ي نمايشگر ، تصميم مي گيرند كه آيا فرزندشان برنامه را مشاهده كند يا خير . نيز نگاه كنيد به : censorship
v .
نگاه كنيد به : vide volume
v . d .
نگاه كنيد به : various dates
v . p . ( various publishers , various places )
كوته نوشتي به معناي « ناشران گوناگون » يا « مكان هاي گوناگون » .
v . y . ( various years )
كوته نوشتي به معناي « سال هاي مختلف » .
شيوه ي گرانقيمتي در حفاظت كه در آن ، مواد خيس خورده ي كتابخانه منجمد مي شوند ، سپس در اتاقكي قرار داده مي شوند كه هواي آن تخليه مي گردد و در نتيجه آب ( موجود به شكل يخ ) تبخير مي شود .
عبارت لاتين به معناي « با من بيا » . كتاب كوچكي ( مانند كتاب راهنما ، دستنامه ، يا دستورنامه ) براي اين كه همراه شخص باشد و در موارد ارجاع سريع ، مورد استفاده قرار گيرد . در مفهوم عام تر ، هر فقره اي كه منظماً به وسيله ي شخص حمل مي شود . املاي ديگر : vade - mecum جمع : vade mecums نيز مترادف با : handbook
آسيب به مجموعه ، اثاثيه ، يا ساختمان كتابخانه كه بيش تر ، عمدي صورت مي گيرد تا اتفاقي ، و معمولاً انگيزه ي آن خشم يا بدخواهي مرتكب شونده است . تخريبگري از ارزش ظواهر فيزيكي كتابخانه و منابع آن مي كاهد و هزينه ي ترميم يا جايگزيني ، بار ناخواسته اي را بر بودجه ي كتابخانه تحميل مي كند . براي پرهيز از شناسايي و افشا ، عمده ي اقدامات تخريبگرانه در مكان هاي دور از چشم كاركنان يا پس از ساعات كار رسمي انجام مي گيرد . برخي از كتابخانه ها براي مراقبت از محوطه هايي كه دور از دست كم يكي از خدمتگاه هاي عمومي در ساعات كار كتابخانه است ، يك نگهبان استخدام مي كنند .
متني كه معمولاً با كمك يك نرم افزار واژه پرداز يا ويرايشگر متن ، با فونت استاندارد و بدون قالب بندي ، در يك رايانه نوشته مي شود و معمولاً نام فايل مربوط به آن به « . txt » ختم مي شود . مترادف با : plaintext نيز نگاه كنيد به : ASCII
vanity press
نگاه كنيد به : vanity publisher
نوعي از ناشران كه ( تعداد آن ها در ايالات متحده بيش تر از ديگر كشورها است و ) در توليد كتاب با هزينه ي پديدآورنده تخصص دارند . اين شيوه ي نشر عمدتاً توسط نويسندگاني كه آثارشان از سوي ناشران بازار رد شده است ، و افراد صاحب ثروتي كه معتقدند پيام مهمي دارند كه بايد به اطلاع جهان برسد ، مورد استفاده قرار مي گيرد . در انگلستان ، « نشر تجملي » ( vanity publishing ) عمدتاً براي شعر مورد استفاده قرار مي گيرد . كتاب هايي كه توسط ناشران تجملي منتشر مي شوند مورد توجه بررسي كنندگان قرار نمي گيرند و ندرتاً از سوي كتابخانه و خرده كتابفروشان خريداري مي شوند . مترادف با : vanity press مقايسه كنيد با : private press self - publishing نيز نگاه كنيد به : sponsored book
var .
نگاه كنيد به : variant
variable control field
يك فيلد در ركورد مارك ( با برچسب x00 ، كه x عدد از 1 تا 9 را در بر مي گيرد ) كه حاوي هيچ نشانگر يا كد زيرفيلد نيست و براي يك عنصر داده اي تكي ، يا براي مجموعه اي از عناصر داده اي با طول ثابت ( كه با جايگاه نسبي نويسه ها مشخص مي شوند ) پيش بيني شده است . مثلاً فيلد « 008 » حاوي 40 نويسه از اطلاعات كدگذاري شده درباره ي ركورد ( در كليت آن ) است ، مثل تاريخ ورود ركورد به داده پايگاه ، بسامد انتشار ، و . . . مقايسه كنيد با : variable data field
يك فيلد متغير در ركورد مارك ( با برچسب xx1 تا xx9 ، كه x عدد 00 تا 99 را دربرمي گيرد ) . اين فيلد داراي دو جايگاه نشانگر و سپس برچسب مي باشد و معمولاً به جاي اطلاعات كدگذاري شده ، حاوي اطلاعات متني است ، و از يك يا چند عنصر از توصيفات كتابنگاشتي تشكيل مي شود ( كه هر يك ، در « زيرفيلد » جداگانه اي كه پيش از آن يك كد زيرفيلد دونويسه اي آمده ، ثبت شده اند ) . مقايسه كنيد با : variable control field
variable field
فيلدي در ركورد مارك كه طول آن متغير است و حاوي متن يا داده هاي كدگذاري شده مي باشد و به عناصر منطقي كه در زيرفيلدهاي جداگانه اي ثبت شده اند ، تقسيم مي شود . همه ي فيلدهاي ركورد مارك ، متغير هستند ، به استثناي ليدر 24 نويسه اي و فيلدهاي 005 ، 007 و 008 كه طول ثابت دارند . فيلدهاي متغير بر دو نوع اند : « فيلدهاي متغير كنترل » ( با برچسب x00 ) كه حاوي نشانگر يا كدهاي زيرفيلد نيستند ، و « فيلدهاي متغير داده ها » ( با برچسب xx1 تا xx9 ، كه xx عبارت است از 00 تا 99 ) كه تشكيل مي شود از برچسب و سپس دو جايگاه نشانگر ، و يك كد زيرفيلد در ابتداي هر عنصر داده اي .
نسخه اي از يك كتاب كه در يك يا چند نكته با ديگر نسخ همان چاپ ، يا با چاپ قبلي همان ويراست ، اندكي تفاوت دارد . اين تفاوت ها ممكن است در بخش بندي ، صحافي ، يا در هر دو باشند . وقتي كه اولويت انتشار كاملاً مشخص گرديد ، به اين تفاوت ها در ارتباط با نوبت چاپ و حالات اشاره مي شود . نيز به يكي از دو يا چند متن اوليه ي اندك متفاوت يك اثر ادبي گفته مي شود ، مثل نمايشنامه هاي « شكسپير » كه نگارش هاي متعددي از آن ها در دست است . كوته نوشت : var . همچنين يكي از چندين شكل يك كلمه ي بازيابي شده ، در حالتي كه ريشه ي دْم بْرشده ي آن كلمه به عنوان اصطلاح كاوش ، در كاوش كليدواژه اي مورد استفاده قرار گرفته است؛ مثل كلمات videocassette ، videodisc ، videorecording ، videotape كه با دْم بْرش واژه ي ريشه « video » ( به شكل video* يا video$ ) بازيابي مي شوند .
ويراستي كه حاوي تغييراتي است كه به وسيله ي پديدآورنده در اثر داده شده . اين تغييرات گاهي از نخستين نگارش تا هنگام نشر ( در يك ويراست نهايي ) را شامل مي شوند و خواننده با استفاده از آن ها مي تواند ببيند كه متن ، چگونه تغيير و تحويل يافته است . مقايسه كنيد با : variorum edition
برگرفته از واژه ي لاتين cum notis variorum به معناي « با يادداشت هايي از اشخاص گوناگون » . ويراستي مبتني بر مقايسه و تعبير دانشورانه ي چندين نگارش قبلاًمنتشرشده ي متن ، كه توضيح نامه هاي نوشته شده توسط ويراستاران گوناگون را نيز شامل مي شود . مقايسه كنيد با : variant edition نيز نگاه كنيد به : definitive edition
عبارتي كه نشان مي دهد يك مجموعه يا فروست از مجلدات ، حاوي آثاري هستند كه تاريخ انتشار متفاوت دارند .
اندود گلاسه اي كه بر سطح چاپي روكش يا روپوش كاغذي جلد يك كتاب جديد ( به منظور محافظت آن و براي تقويت جذابيت بصري آن ) كشيده مي شود . جلا اگر در نوبت چاپ جداگانه اي به كاغذ داده شود ، ممكن است بسيار گران تمام شود . اگر لعاب جلا به مْركب لعابدار افزوده شود ، نيازي به گذر دوباره ي كاغذ از دستگاه چاپ نيست .
اگرچه پاپ هاي كاتوليك هميشه داراي كتابخانه هاي خصوصي بوده اند ، در قرن پانزدهم « پاپ نيكلاس پنجم » كتابخانه اي اختصاصاً براي روحانيون و دانشوراني كه در كاخ پاپ يا پيرامون آن زندگي و كار مي كردند ايجاد كرد . مجموعه اي از اتاق ها مشخص و مجزا شد ، و وي شروع به گردآوري زيباترين كتاب هاي خطي دوره ي خود كرد . « پاپ سيكستوس چهارم » كار وي را ادامه داد ، و موجودي كتابخانه از حدود 1200 جلد در سال 1455 ، سريعاً به 3500 جلد در سال 1481 افزايش يافت و در همين سال بود كه نخستين فهرست دستنوشت به وسيله ي كتابدار « پلاتينا » تهيه شد . اين كتابخانه از همان آغاز ، علاوه بر انجيل ها و آثار مربوط به الهيات و شرعيات ، آثار سكولار ( بويژه آثار كلاسيك يوناني و لاتين كه پاپ ها ، به شكل متن و در وضعيتي هر چه نزديك تر به اصل ، با تلاش فراوان گرد آورده بودند ) را نيز شامل مي شد . در دوره ي رنسانس « كتابخانه ي واتيكان » به مركز فرهنگ كلاسيك در اروپا بدل شد و كتابداران آن غالباً از دانشوران سرشناس بودند . اين كتابخانه هم اكنون يكي از بزرگ ترين كتابخانه هاي جهان غرب مي باشد كه دانشوران همه ي مليت ها را به مجموعه هاي آن كه از اسناد مهم تاريخي و كتاب هاي فاخر و كمياب تشكيل مي شوند جلب مي كند . براي ديدن نمايشگاهي درونخطي از « كتابخانه ي واتيكان و فرهنگ رنسانس » ( كه با حمايت كتابخانه ي كنگره اداره مي شود ) اينجا را كليك كنيد .
ابزار الكترونيكي كه براي ضبط بر روي نوار ويديويي ( در قالب « وي اچ اس » ) طراحي شده ، و سيگنال هاي آن براي نمايش بر روي صفحه ي تلويزيون ، به وسيله ي يك دستگاه گيرنده ي تلويزيوني استاندارد ، دريافت مي شوند . از « وي سي آر » براي پخش نوارهاي ويديوكاست ( فيلم هاي داستاني و مستند و . . . ) نيز استفاده مي شود . اگرچه « وي سي آر » يك دستگاه قياسي ( آنالوگ ) است ، مبدل هايي هستند كه با استفاده از آن ها مي توان داده هاي رقومي را ( همچون فايل پشتيبان رايانه ) بر روي نوار ويديويي ذخيره كرد .
VDT
نگاه كنيد به : terminal
پارشمن نازك و ظريفي كه از پوست پرداخت شده ي گوساله ، بره ، يا بزغاله ي نوزاد ( پوستي كه با زاج سفيد ، پوشانده و پرداخت شده ) تهيه مي شد و به عنوان سطح نوشتاري ( پيش ازكاربرد گسترده ي كاغذ در اروپا ) ، و نيز در صحافي مورد استفاده قرار مي گرفت . نيز به دستنوشتي كه بر روي پارشمن لطيف نوشته شده ، و به كاغذ بسيار مرغوب سفيد مايل به خاكستري كه شبيه به پوست دروني حيوانات است ، گفته مي شود .
دستگاهي كه وقتي مبلغ صحيح پول ، يا كارت اعتباري يا بانكي به آن وارد مي شود و گزينه اي انتخاب مي گردد ، به طور خودكار كالايي را تحويل مي دهد . در كتابخانه ها ، « كارتِ كپي » غالباً به اين شيوه ارائه مي شود .
شركتي كه در پيشه ي تأمين دسترسي به گزيده اي از داده پايگاه هاي كتابنگاشتي ( درونخطي يا بر روي سي دي رام ، به صورت اشتراك و آبونمان ، يا بر مبناي دفعات كاوش ) ، معمولاً در قالب « توافق صدور مجوز » فعاليت مي كند . تأمين كنندگان رسانه هاي غيرچاپي را نيز معمولاً كارگزار مي نامند . در مفهوم عام تر ، هر شركت يا نهادي كه در برابر دريافت بها ، محصولات يا خدماتي را به يك كتابخانه يا نظام كتابخانه اي ارائه مي دهد . براي مشاهده ي سياهه اي از پيوندهايي كه به شركت هاي مرتبط با كتابخانه ها ( در ايالات متحده ) داده شده ، اينجا را كليك كنيد .
Venn diagram
ابزار گرافيكي كه در آن ، براي نشان دادن رابطه ي منطقي بين مجموعه هاي داده اي ، از دايره هاي ( يا بيضي هاي ) بسته استفاده مي شود : دايره هاي نامتقاطع براي مجموعه هايي كه هيچ عنصر مشترك ندارند ، دايره هاي همپوشان براي مجموعه هايي كه برخي از ( و نه همه ي ) عناصر آن ها با هم مشترك اند ، و دايره اي درون دايره ي ديگر براي مجموعه اي كه زيرمجموعه ي ديگري است . نمودارهاي « ون » در سال 1661 به وسيله ي « يوهان استرم » ابداع گرديد و به نام منطق دان انگليسي « جان ون » ( 1923 - 1834 ) كه از سال 1880 به بعد از آن استفاده كرد ، نامگذاري شد . اين نمودارها در آموزش هاي كتابنگاشتي براي كمك به دانشجويان در تجسم نتايج منطق بولي در كاوش كليدواژه اي ، مورد استفاده قرار مي گيرند .
كلمه به كلمه و عيناً با همان كلمات منبع يا متن اصلي ، مانند نقل قول مستقيم .
عبارت لاتين به معناي « كلمه به كلمه و حرف به حرف » ، دقيقاً همان طور كه نوشته يا چاپ شده . در معناي آزادتر ، نقل قول ، بازنويسي ، يا ترجمه اي كه به اصل وفادار است . نيز در مورد ترجمه ي تحت اللفظي به كار مي رود .
فرايند استفاده از منابع كتابنگاشتي براي اطمينان از اين كه يك پديدآورنده واقعاً وجود دارد ، يا اطمينان از شكل صحيح يك نام يا عنوان صحيح يك اثر ، كه معمولاً پيش از سفارش دادن يا فهرستنويسي يك فقره براي يك مجموعه ي كتابخانه اي انجام مي شود . مقايسه كنيد با : pre - order searching در مفهوم عام تر ، عبارت است از بررسي حقيقت يا دقت هر نكته يا گزاره ، معمولاً از طريق مشاوره با يك منبع اطلاعاتي موثق .