واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 524
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
همايش گروهي از كارشناسان براي بحث درباره ي يك ( يا چند ) مقوله از موضوعات مورد علاقه ، كه غالباً ماهيت نظري يا فلسفي دارد . در يونان قديم ، موسيقي و خورد و نوش از ضمايم سنتي چنين گردهمايي هايي ( كه به مردان محدود مي گرديد ) به شمار مي آمد . جمع : symposia
syn .
نگاه كنيد به : synonym
synchronous
نگاه كنيد به : asynchronous
syndetic index
نگاه كنيد به : syndetic structure
شبكه ي به هم پيوسته و دوسويه ي ارجاعات متقابل « نگاه كنيد به » و « نيز نگاه كنيد به » كه نشان دهنده ي روابط معنايي بين سرعنوان هاي مورد استفاده در فهرست ، نمايه ، يا اثر مرجع ، يا بين توصيفگرهاي مورد استفاده در يك مركز چكيده نويسي يا داده پايگاه كتابنگاشتي است . لغتنامه ي حاضر داراي ساختار به هم پيوسته است . متضاد با : asyndetic
شركتي دست اندركار توزيع مطالب كوتاه و بلند و كاريكاتور براي روزنامه ها ، مجلات عمومي ، مجلات صنفي ، مراكز خبري ، و رسانه هاي پخش عمومي . ستون نويسي كه كار او به اين ترتيب بازاريابي مي شود « ستون نويس شركتي » ( syndycated columnist ) ناميده مي شود .
كلمه يا عبارتي كه معناي همانند ( يا بسيار نزديك به ) معناي واژه ي ديگري از همان زبان دارد . مترادفات يك زبان در يك اصطلاحنامه ( كه در بخش مرجع بيش تر كتابخانه ها قابل دستيابي است ) گردآوري مي شوند . در زبان نمايه سازي مورد استفاده در فهرست هاي كتابخانه اي ، نمايه هاي ادواري ، مراكز چكيده نويسي ، و داده پايگاه هاي كتابنگاشتي ، مترادفات با تدوين يك سياهه ي مجاز از اصطلاحات مرجـّح نمايه سازي ( توصيفگرها يا سرعنوان هاي موضوعي ) ، كنترل مي شوند . در بازيابي اطلاعات ، فرمان عملگر OR براي گسترش نتايج حاصل از كاوش كليدواژه اي ( از طريق اشتمال بر مترادفات و واژه هاي بسيار مرتبط ) مورد استفاده قرار مي گيرد . كوته نوشت : syn . متضاد با : antonym مقايسه كنيد با : quasi - synonym نيز نگاه كنيد به : homonym
توصيف مكتوب و فشرده اي از پيرنگ يك اثر داستاني بلند ( رمان ، نمايش ، اپرا ، شعر حماسي ، . . . ) كه يك نظر اجمالي سريع و سامان مند از كل اثر به دست مي دهد و معمولاً به وسيله ي شخصي غير از پديدآورنده تهيه مي شود . به عنوان يك قاعده ي عام ، كتابخانه هاي آكادميك آثار مرجعي را كه اختصاصاً به ارائه ي كوتهواره مي پردازند خريداري نمي كنند ، زيرا براي خودداري از انجام تكاليف خواندني ، به آساني توسط دانشجويان مورد استفاده قرار مي گيرند . مترادف با : plot summary مقايسه كنيد با : abstract summary
مجله ي تخصصي كه گزارش هاي مختصر از يافته هاي پژوهشي و چكيده ي مقالاتي را به چاپ مي رساند كه متن كامل آن ( معمولاً از يك داده بانك يا در ويراست ريزنمودي ) قابل دستيابي است .
ترتيب تايپ كردن واژه هاي كاوش و عملگرهاي بولي در عبارت كاوش كليدواژه اي ، كه توالي اجراي عمليات كاوش به وسيله ي سامانه ي رايانه مبناي بازيابي اطلاعات را تعيين مي كند . در بيش تر داده پايگاه هاي كتابنگاشتي ، فرمان ها از چب به راست اجرا مي شوند ، مگر اين كه با استفاده از پرانتز ( روشي كه « دسته كردن » ناميده مي شود ) ترتيب ديگري مشخص شده باشد . نيز نگاه كنيد به : proximity truncation مثال : children AND television AND ( violence OR aggression ) در اين عبارت كاوش ، فرمان مربوط به عملگر " OR " پيش از " AND " اجرا خواهد شد . در نمايه سازي ، قواعدي هستند كه نحوه ي ساخت سرعنوان ها و چگونگي نشان دادن روابط معنايي بين واژه ها در يك زبان نمايه سازي را تعييـن مي كنند؛ مثل وضعيتي كه در آن ، يك « بيانگر توضيحي » به سرعنوان افزوده مي شـود ، يا يك سرعنوان مقلوب ، به جاي ترتيب متعارف كلمه ها مورد استفاده قرار مي گيرد . نيز به دستور زبان و ساختار جمله در يك زبان ، و به شاخه اي از زبانشناسي كه به مطالعه ي اين امر اختصاص دارد گفته مي شود .
يك نظام رده بندي كه در آن ، رده ها با تركيب مشخصه ها يا چهريزه هاي موضوع ( بر طبق مجموعه قواعد ازپيش تعيين شده ) شكل مي گيرند؛ مثل « رده بندي كولن » كه توسط « رانگاناتان » ابداع شد . مقايسه كنيد با : enumerative classification hierarchical classification
system - supplied ( SS )
به موجب استانداردهاي درونداد « اُسي ال سي » ، به آن دسته از داده هاي فهرستنويسي گفته مي شود كه توسط خود سامانه ي فهرستنويسي توليد مي شوند و فهرستنويس نمي تواند آن ها را تغيير دهد؛ مثل شماره ي كنترل « اُسي ال سي » ، و تاريخ واردكردن يك ركورد به سامانه ، كه عناصر « ليدر » در ركورد مارك هستند .
همه ي منابع سخت افزاري ، نرم افزاري ، و الكترونيكي رايانه اي كه يك كتابخانه يا نظام كتابخانه اي در عمليات روزانه ي خود ( از جمله فهرست درونخطي و سامانه ي گردش كتاب ، داده پايگاه هاي كتابنگاشتي ، پي سي هاي شبكه بندي شده و مستقل ، خدمتگر ( هاي ) وب ، برنامه هاي كاربردي ، و . . . ) به آن ها وابسته است . حاضربه كار نگه داشتن اجزاي مختلف ( ازجمله تمامي اتصالات به شبكه هاي بيروني ) بر عهده ي « كتابدار سيستم ها » است .
كتابداري كه مسئوليت اصلي او توسعه و نگهداري سامانه هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد استفاده در كتابخانه و نظام كتابخانه اي ، بويژه فهرست درونخطي و دسترسي درونخطي به همه ي داده پايگاه هاي كتابنگاشتي و ديگر منابع الكترونيكي است . در برخي كتابخانه ها ، كتابدار سيستم ها ممكن است به عنوان « مدير وب » نيز عمل كند ، يا مسئول مهارت آموزي كاركنان در استفاده از سامانه هاي كتابخانه باشد . كتابداران سيستم ها در « انجمن فناوري اطلاع رساني و كتابداري » ( ليتا ) كه شاخه اي از « انجمن كتابخانه هاي امريكا » مي باشد سازمان مي يابند .