واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 466
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
سامانه ي تقويت صدا كه در يك ساختمان بزرگ نصب مي شود و هنگامي كه به حضور كاركنان نياز است براي پي جويي آنان ، و براي آگاه كردن مراجعان از زمان تعطيل شدن ، وضع اضطراري ، . . . از آن استفاده مي شود . در كتابخانه ها ، به منظور به حداقل رساندن مزاحمت براي عموم ، ميكروفن معمولاً پشت ميزگردش كتاب نصب مي گردد و فقط در هنگام ضرورت از آن استفاده مي شود .
آثاري كه تحت حفاظت قانون حق تكثير نيستند ( يا زمان حفاظت حق تكثير آن ها منقضي شده ) و مي توان آن ها را براي توزيع و فروش چاپ كرد ، مورد اقتباس قرار داد ، بـَرگزيني كرد ، بازتوليد نمود ، و بدون تخطي از قانون ، به صورت درونخطي در دسترس عموم قرار داد ( مثل يك سند دولتي كه نهادي دولتي تصميم مي گيرد قانون حق تكثير را بر رويش اعمال نكند تا همه از محتواي آن آگاه شوند ) . اين واژه به نرم افزارهاي رايانه اي ( بهرافزارها و مْفت افزارها ) كه طراحان بدون هيچ بهايي ، آن را به عنوان خدمتي عمومي در دسترس قرار مي دهند نيز اطلاق مي شود .
Public Lending Right ( PLR )
طبق برنامه هايي كه توسط دولت كشورهاي بريتانيا ، دانمارك ، فنلاند ، نروژ ، و سوئد حمايت مالي مي شوند ، پديدآورندگان آثاري كه توسط كتابخانه هاي عمومي در گردش قرار مي گيرند واجد شرايط دريافت يارانه بر اساس تعداد دفعاتي كه يك كتاب به امانت گرفته مي شود ، مي باشند . در بريتانيا ، پديدآورندگان و تصويرگران زنده اي كه نام شان در صفحه ي عنوان ثبت گرديده ، در صورتي كه مقيم بريتانيا باشند مي توانند براي دريافت پاداش ، ثبت نام كنند . ادواري ها ، كتاب هاي مرجع ، و گزارشنامه ي كنفرانس ها ، و نيز آثاري كه از 32 صفحه ( در مورد شعر و نمايشنامه از 24 صفحه ) كم تر هستند از اين قاعه مستثنايند .
كتابخانه يا نظام كتابخانه اي كه دسترسي نامحدود به منابع و خدمات كتابخانه را به رايگان براي همه ي ساكنان يك جامعه ، محدوده ، يا منطقه ي خغرافيايي خاص فراهم مي كند ، و كلاً يا جزئاً با بودجه هاي عمومي حمايت مي شود . از آنجا كه كتابخانه هاي عمومي نسبت به كتابخانه هاي آكادميك و اكثر كتابخانه هاي ويژه ، اختيارات وسيع تري دارند ، به منظور حفظ تنوع ، بايد مجموعه هايشان را گسترش دهند . بزرگ ترين نظام كتابخانه اي عمومي در ايالات متحده ، « كتابخانه ي عمومي نيويورك » است . براي اتصال به فهرست راهنماي كتابخانه هاي عمومي ايالات متحده اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : Public Library Association
اعضاي اين انجمن را كه از سال 1944 بخشي از « انجمن كتابخانه هاي امريكا » مي باشد ، كتابداران ، اُمناي كتابخانه ، و دوستان علاقه مند به گسترش و بهبود كلي خدمات كتابخانه هاي عمومي براي خوانندگان در تمام دوره هاي سني تشكيل مي دهند . براي اتصال به سراصفحه ي « انجمن كتابخانه هاي عمومي » اينجا را كليك كنيد .
public relations
تبليغات طراحي شده براي ايجاد جهتگيري هاي موافق و مساعد در افكار عمومي و افزايش آگاهي آنان از مزاياي خدمات ، منابع ، و برنامه هاي كتابخانه ، و ترويج منويات كتابخانه در جامعه . نظام هاي كتابخانه اي عمومي بزرگ معمولاً حداقل يك كتابدار يا كارمند كتابخانه اي را كه متخصص در روابط عمومي باشد استخدام مي كنند . « انجمن كتابخانه هاي امريكا » فعالانه به تبليغ كتابخانه ها بويژه در طول « هفته ي ملي كتابخانه » مي پردازد . براي اتصال به صفحه ي وب « بزرگداشت كتابخانه هاي امريكا » ( از « انجمن كتابخانه هاي امريكا » ) اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : Friends of the Library fund - raising
public services
فعاليت ها و عمليات كتابخانه اي كه موجب مي شود كاركنان در تماس منظم و مستقيم با كاربران قرار گيرند؛ از جمله خدمات گردش كتاب ، خدمات مرجع ، خدمات درونخطي ، آموزش كتابنگاشتي ، مساعدت در امر پيايندها ، اسناد دولتي ، و امانت/ تحويل بين كتابخانه اي اسناد - در برابر « خدمات فني » كه در پشت صحنه و دور از چشم كاربران كتابخانه انجام مي شوند .
ايستگاه هاي پخش تلويزيوني كه با اعانات بنيادها ، يارانه هاي دولتي ، و كمك هاي بينندگان ، شركت هاي تجاري ، و نبكوكاران ديگر پشتيباني مي شوند ، و برنامه هاي فرهنگي ، آموزشي ، و تفريحي براي كودكان و بزرگسالان ارائه مي كنند . ايستگاه هاي تلويزيوني عمومي بر رتبه بندي ها تكيه نمي كنند ، بنابراين نياز به برآوردن خواست تعداد هرچه وسيع تري از مخاطبان و بينندگان احتمالي ، كيفيت برنامه هايشان را تعيين نمي كند . در ايالات متحده ، سامانه ي پخش عمومي « پي بي اس » ، در بريتانيا « بي بي سي » ، و در كانادا « سي بي سي » است . مقايسه كنيد با : commerical television نيز نگاه كنيد به : Reading Rainbow
طبق قانون حق تكثير ايالات متحده ، عبارت است از توزيع نسخه هاي يك اثر بديع بين عموم مردم از طريق فروش ، اجاره ، كرايه ، يا امانت دادن . به اثري كه قابل خوانده شدن ، يا به نوعي ديگر قابل درك شدن باشد ( كتاب ، مضبوط صوتي ، مضبوط ويديويي ، سي دي رام ، . . . ) و براي فروش به عموم مردم ، معمولاً در نسخه هاي زياد و گاهي در ويراست هاي چندگانه ، توسط ناشر منتشر مي شود نيز اطلاق مي گردد . مقايسه كنيد با : privately printed نيز نگاه كنيد به : library publication publication date publication history
publication , distribution , etc .
ناحيه ي توصيف ( فيلد 260 مارك ) در يك ركورد كتابنگاشتي كه براي اطلاعات درباره ي عمل انتشار ، توزيع ، و عرضه ي يك فقره ي كتابنگاشتي خاص ( از جمله محل نشر ، نام ناشر ، و تاريخ نشر ) در نظر گرفته شده .
تاريخي كه در آن ، نسخه هاي يك اثر ابداعي بطور رسمي براي فروش عمومي عرضه مي شوند . در مورد كتاب هاي انتفاعي ، تاريخ از قبل توسط ناشر اعلام مي گردد و فعاليت هاي تبليغاتي با آن تاريخ هماهنگ مي شوند . در كتاب هاي چاپي ، تاريخ نشر به صورت سال ( معمولاً بر پشت صفحه ي عنوان ) ذكر مي شود . اگر تاريخ اولين نشر با تاريخ ويراست كنوني تفاوت داشته باشد ، تاريخ اول و تاريخ هاي بعدي ذكر مي شوند . در كتاب هاي قديمي تر ، تاريخ نشر ممكن است در « پي نگاشت » ذكر شده باشد . در ادواري ها ، فقط روز و ماه ، يا فقط ماه يا دوره ي انتشار ( بهار ، تابستان ، پاييز ، زمستان ) ارائه مي گردند ، و معمولاً بر روي جلد چاپ مي شوند . در فيلم هاي سينمايي ، تاريخ پخش فيلم مورد استفاده قرار مي گيرد . در مورد صفحه ي وب ، معمولاً تاريخ آخرين روزآمدسازي ذكر مي شود . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، تاريخ نشر به عنوان يكي از عناصر در ناحيه ي « نشر ، توزيع ، . . . » ( از توصيف كتابنگاشتي ) ضبط مي شود . كوته نوشت : pub date مترادف با : imprint date مقايسه كنيد با : copyright date نيز نگاه كنيد به : date range false date no date postdated
در مورد كتاب هايي كه در يك يا چند جلد منتشر شده اند ، عبارت است از توالي چاپ ها و ويراست هاي يك اثر ، بويژه هرگونه تغيير در عنوان يا ناشر . در مورد پيايندها عبارت است از ترتيب دوره ها ، قسمت ها ، يا شماره هاي منتشرشده ، از جمله هرگونه وقفه ، تغييرات عنوان ، يا تغييرات در ناشر . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، جزئيات نشر براي يك پيايند به صورت عددي و/ يا الفبايي ، گاهشناختي ، يا ناحيه ي ديگري از توصيف كتابنگاشتي ، در يك مدخل باز يا بسته ، ارائه مي شوند .
در نشر ، زمان نمايي است كه توسط « مدير اجرايي » براي فرايند ويرايش ، چاپ ، و صحافي يك اثر انتشاراتي جديد ( يا ويراست جديد از يك اثر موجود ) تدوين مي شود تا از آماده به توزيع بودن آن در تاريخ برنامه ريزي شده ي نشر ، اطمينان حاصل شود .
publication type
نگاه كنيد به : material type
دوره اي 12 ماهه كه در طي آن ، همه ي شماره ها يا بخش هاي يك دوره از يك پيايند منتشر شده اند ، و اين دوره ممكن است با سال تقويمي همزمان نباشد ( مثلاً سال انتشاراتي با ماهي غير از ژانويه آغاز شود ) .
اطلاعاتي كه به شكل هاي مختلف ( اعلاميه ، آگهي ، بيانيه ، اعلانك ، پوستر ، . . . ) ، با هدف آگاه كردن عموم مردم از يك مطلب ، توزيع مي شود . نيز نگاه كنيد به : public relations
بهاي خرده فروشي كه ناشر در زمان نشر يك كتاب ، براي فروش آن درخواست مي كند و معمولاً در داخل بالَك روپوش ( در ويراست هاي سخت جلد ) و بر پشت جلد ( در ويراست هاي نرم جلد ) چاپ مي شود . تحت شرايط معين ، ممكن است به عنوان هاي خاص تخفيف داده شود . مترادف با : list price نيز نگاه كنيد به : prepublication price
publisher
شخص حقيقي يا حقوقي كه مطالب چاپي را براي فروش يا توزيع عمومي ، آماده و منتشر مي كند . اين كار معمولاً بر اساس يك قرارداد حقوقي انجام مي گيرد كه به موجب آن ، در ازاي تقبل مخاطرات مالي ملازم با نشر ، حقوقي به ناشر داده مي شود و با جبران زحمات پديدآورنده ( معمولاً به وسيله ي اعطاي بخشي از منافع انتشار اثر به وي ) موافقت مي شود . در كتاب هاي قديمي تر ، ناشر و چاپچي اغلب يكي هستند ، اما در نشر نوين ، اين دوكار توسط اشخاص جداگانه انجام مي شوند . نام ناشر معمولاً در پاي صفحه ي عنوان ، و بر پشت آن ، چاپ مي شود . در فهرستنويسي كتابخانه اي نام ناشر در ناحيه ي « نشر ، توزيع ، و . . . » ( از توصيف كتابنگاشتي ) وارد مي شود . مقايسه كنيد با : distributor نيز نگاه كنيد به : device در ايالات متحده ، انجمن صنفي صنعت نشر « انجمن ناشران امريكا » ( اِي اِي پي ) مي باشد . يك « فهرست راهنماي بين المللي از ناشران و كارگزاران » به صورت خطي در AcqWeb ( پايگاه وبي كه مخصوصاً براي كتابداران فراهم آوري و مجموعه گستري ايجاد شده و نگهداري مي شود ) موجود است . يكي از مجلدهاي « بوكس اين پرينت » ( بي آي پي ) فهرست راهنماي چاپي ناشران ايالات متحده است . نيز نگاه كنيد به : commercial publisher foreign subsidiary museum publisher popular press private press small press trade publisher university press vanity publisher
قراردادي بين نويسنده و ناشر كه شرايطي را بيان مي كند كه به موجب آن ، اثر ( آثار ) پديدآورنده منتشر و فروخته خواهد شد . در برابر تقبل مخاطره ي مالي ناشي از نشر ، به ناشر حقوق گسترده و معيني اعطا مي شود . به موجب بيش تر توافق ها ، به يكي از چهار شيوه ي زير به پديدآورنده حق الزحمه داده مي شود : حق التأليف بر مبناي فروش ، مشاركت در سود ، كميسيون ، يا فروش كامل حق تكثير . مترادف با : author's contract نيز نگاه كنيد به book contract
publisher's binding
صحافي موجود بر روي كتاب يا اثر انتشاراتي ديگر ، به همان صورتي كه ( در اصل توسط ناشر منتشر شده و ) براي فروش در كتابفروشي هاي انتفاعي در نظر گرفته شده ، و معمولاً يك صحافي پوسته اي پارچه اي است . همه ي نسخه هاي يك ويراست در يك زمان ، يا حتي توسط يك صحافيخانه ي واحد پوسته گذاري نمي شوند؛ در نتيجه اين امر ممكن است به تفاوت هاي ناچيزي در ظاهر يك ويراست واحد منتهي شود . مترادف با : edition binding trade binding مقايسه كنيد با : popular edition prelibrary binding
بروشور تبليغاتي رايگاني كه توسط ناشر براي كتابخانه ها ، كتابفروشي ها ، و ديگر مشتري هاي احتمالي ارسال مي شود ، و كتاب هاي جديد ( ليست اول ) و عنوان هاي مذكور در موجودي قبلي را ( كه معمولاً بر اساس پديدآورنده و عنوان نمايه شده اند ) ذكر مي كند ، و فرم سفارش در پشت بروشور درج مي گردد . « كاتالوگ هاي ناشر » به صورت فصلي ( معمولاً در بهار و پاييز هر سال ) منتشر مي شوند . كتابداران عناوين لازم را بر مبناي نقد و بررسي ها انتخاب مي كنند ، اما ممكن است قبل از سفارش دادن ، از كاتالوگ هاي ناشر براي تأييد اطلاعات خود استفاده كنند . براي اتصال به داده پايگاه كاوش پذير « كاتالوگ هاي ناشران » اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : blurb
publisher's reader
نگاه كنيد به : reader
Publishers Weekly ( PW )
« پابليشر ويكلي » كه از سال 1872 منتشر مي شود ، مجله ي صنفي هفتگي صنعت نشر امريكا است و اخبار و اعلاميه ها ، مصاحبه با پديدآور ، نقد و بررسي پيشاپيش كتاب ، مقالاتي درباره ي توليد كتاب ، و تحليل گرايش هاي مورد علاقه ي ناشران ، كتابداران ، كتابفروش ها ، و افراد ديگري را كه دست اندركار بازار كتاب هستند منتشر مي كند . براي اتصال به نگارش درونخطي « پابليشرز ويكلي » اينجا را كليك كنيد .
حرفه ي ارائه ي كتاب ، موسيقي ، عكس ، نقشه ، و ديگر مواد چاپي براي فروش عمومي ، كه مذاكره در باب قرارداد با پديدآورندگان و كارگزار ادبي آنان ، ويرايش دستنوشته ي پديدآورنده ، طراحي فيزيكي فقره ( حروفنگاري ، آراستمان ، . . . ) ، توليد محصول نهايي ( چاپ ، صحافي ، . . . ) ، بازاريابي ، و تنظيم ترتيبات لازم براي توزيع آن از طريق مجاري دائمي بازار را شامل مي شود . در ايالات متحده ، انجمن صنفي صنعت نشر « انجمن ناشران امريكا » ، و مجله ي صنفي اين صنعت « پابليشرز ويكلي » مي باشد . نيز نگاه كنيد به : co - publishing desktop publishing electronic publishing niche publishing
publishing season
نگاه كنيد به : season
PubMed
نگاه كنيد به : MEDLINE
واژه اي با تداعي منفي كه از قرن هفدهم براي اشاره به ستايش افراط آميز از كتاب يا اثر ابداعي ديگر ( كه معمولاً به شكل نقد و بررسي يا آگهي و با هدف اثرگذاري بر نظرات و ارتقاي فروش ، توسط ناشر ، پديدآورنده ، يا يك نسخه نويس نگاشته شده ) به كار مي رود . در نشر كتاب ، تمجيديه معمولاً روي روپوش چاپ مي شود يا در قالب آگهي ، در يك نشريه ي مروري درج مي گردد . « تمجيديه ي مقدماتي » ( preliminary puff ) قبل از انتشار اثر ، براي استفاده ي نمايندگان سيار فروش ، نوشته مي شود . نيز نگاه كنيد به : blurb
انتقاد ادبي مغرضانه كه از يك محفل يا باند كوچك ( معمولاً افرادي كه علاقه اي مسلـّم به ترويج يك اثر دارند ، زيرا انتظار دارند از موفقيت اثر ، منفعت مالي كسب كنند ، به دلايلي وامدار ناشر هستند ، يا از دوستان شخصي پديدآورنده يا تصويرگر هستند ) سرچشمه مي گيرد .
در رم باستان ، به كتابي گفته مي شد كه آن قدر كوچك بود كه مي شد آن را در دست گرفت ، و از 2 تا 8 برگ ساخته شده از چوب ، عاج ، يا فلز تشكيل مي گرديد كه يك روي آن با نوعي از موم پوشيده شده بود و نويسه ها با ابزار نوشتاري تيزي به نام « سوزنك حكاكي » بر روي آن حك مي شدند . لوح ها ، با ريسمان ها يا حلقه هاي چرمي به هم بسته مي شدند و با پارشمن يا چرم ، جلد مي شدند . مترادف با : tablet book مقايسه كنيد با : diptych نيز نگاه كنيد به : codex
يك جعبه ي كشويي در دو بخش مجزا ، كه به عنوان گنجانه اي براي كتاب ( يا مجموعه اي از كتاب ها ) ، جزوات ، يا مواد چاپي ديگر طراحي شده . مقايسه كنيد با : slipcase solander