واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 154
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
داشتن تعداد كاركناني بيش از آنچه كه براي انجام كارهاي لازم ، ضرورت دارد . اين وضعيت معمولاً با اختصاص وظايف و مسئوليت هاي ديگر به كاركنان ، و در بسياري از موارد نيز با اتمام خدمت كاركنان ، اصلاح مي شود . متضاد با : understaffed
مقادير مازاد از يك كتاب يا فقره ي ديگري كه در يك انبار نگهداري مي شود ، و تقاضا براي آن بسيار كاهش يافته يا متوقف شده . اين وضع معمولاً در نتيجه ي برآورد بيش از واقع ميزان فروش احتمالي يك اثر ، يا ناشي از « خط مشي پس فرستي » است كه كتابفروشان را تشويق مي كند براي استفاده از تخفيف بيش تر ، تعداد بيش از حد نياز ، سفارش دهند . براي پرهيز از پرداخت مالياتي كه به فهرست موجودي تعلق مي گيرد ، ناشر مي تواند با فروش پرتخفيف ، مشكل « بيشْ موجودي » خود را حل كند . مقايسه كنيد با : out of stock نيز نگاه كنيد به : on sale or return نيز اشاره دارد به موادي كه افزون بر نياز نگهداري مي شوند تا نيازهاي اطلاعاتي مراجعان كتابخانه تأمين شود .
اوقات كاري كه افزون بر تعداد ساعات معمول روزانه ، هفتگي ، يا ماهانه ( كه در شرايط استخدام ذكر شده ) انجام مي گيرد و معمولاً به فرد استخدام شده در برابر آن ، مبلغي بيش از نرخ معمول پرداخت مي گردد . كتابخانه ها فقط در شرايط كاملاً استثنايي حاضر به پرداخت اضافه كاري به كاركنان خود هستند . مقايسه كنيد با : flextime
علامتي در يك كتاب يا فقره ي ديگر كه نشانگر نام كتابخانه ي مالك مي باشد . اين علامت معمولاً به شكل برچسب ، نقش برجسته ، پرفراژ ، يا مـُهر ( معمولاً با مركب ماندگار ) مي باشد . نشان مالكيت معمولاً در جايي نقش مي شود كه به سادگي قابل يافتن باشد ، ولي اين محل نبايد چشمگير باشد يا موجب به هم ريختگي فقره يا تغيير شكل آن شود . نيز نگاه كنيد به : ex - library copy