واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 154
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
o . p . , op
نگاه كنيد به : out of print ( OP )
OAI
نگاه كنيد به : Open Archives Initiative
ob .
نگاه كنيد به : obiit
obelisk
نگاه كنيد به : dagger
كلمه ي لاتين به معناي « متوفي » كه پيش از يك تاريخ مي آيد تا تاريخ فوت شخصي را نشان دهد . كوته نوشت : ob .
obit .
نگاه كنيد به : obituary
يادداشتي درباره ي فوت يك نفر ، كه معمولاً در روزنامه يا مجله چاپ مي شود و ممكن است شامل متن زندگينامه اي كوتاهي از وقايع مهم زندگي فرد متوفي باشد . اعلان فوت اشخاص مشهور گاهي مدت ها پيش از فوت شخص ( با انجام تحقيق ) نگاشته مي شوند تا در مدت كوتاهي ، براي چاپ آماده شوند . اعلان هاي فوت در Biography Index ( مرجع پيايندي كه در بيش تر كتابخانه هاي ايالات متحده ، و از طريق « فِرست سِرچ » « اُسي ال سي » قابل دسترسي است ) در زير نام فرد متوفي نمايه مي شوند . كوته نوشت : obit .
بنا به تعريف « قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن - ويراست 2 » ، عبارت است از شيئي كه به عنوان يك دست ساخت سه بعدي ، روگرفت ، يا موجوديتي كه به صورت طبيعي رخ مي دهد . در سياهه ي بريتانيايي از « تعيين عام نوع ماده » ، اين واژه زيست نماها ، بازي ها ، اسلايدهاي ميكروسكوپي ، ماكت ها ، و واقع نماها را نيز دربرمي گيرد .
برآيند قابل حصول اقدامات اتخاذشده به منظور رسيدن به يك آرمانِ بيان شده ، كه معمولاً در رقابتي سنجش پذير بيان مي شود و مشروط به يك محدوده ي زماني است . « هدف عملي » اگر چه به شيوه هاي خاصي كه به وسيله ي آن ها مي توان به نتيجه رسيد اشاره نمي كند ، اما بايد مبتني بر سنجش واقعگرايانه ي منابع موجود باشد . مجموعه ي مناسبي از اهداف عملي قابل حصول ، انگيزه و راهنماي خوبي براي سازمان در برنامه ريزي آينده ، تخصيص منابع ، ارزيابي پيشرفت ، تنظيم و تعديل راهبردها ، و مايه ي پشتگرمي و ايستادگي تا رسيدن به نتايج دلخواه مي باشد .
كتابي كه پهناي آن از بلنداي آن بيش تر است . كتاب هاي تصويري كودكان غالباً شكل اينچنيني دارند تا تصويرگر زمينه ي بيش تري براي نقاشي داشته باشد . در مفهوم عام تر ، به هر اثر انتشاراتي كه از بْعد كوتاه تر ، صحافي شود اطلاق مي گردد . در بازار چاپ ، مترادف با : landscape مقايسه كنيد با : portrait نيز نگاه كنيد به : narrow square
گفتار ، نوشتار ، يا بيان هنري كه با استانداردهاي متعارُف رفتاري ، زشت و زننده شمرده شود ، زيرا موجب ناخشنودي احساسات و عواطف معمول عامه ي مردم مي شود . مترادف با : smut مقايسه كنيد با : pornography نيز نگاه كنيد به : bowdlerize censorship expurgated unprintable
obverse
نگاه كنيد به : recto
اثر انتشاراتي يا سندي كه به طور نامنظم منتشر مي شود ، و گاهي به وسيله ي ناشر به صورت متوالي شماره گذاري مي گردد .
OCLC
نگاه كنيد به : Online Computer Library Center , Inc .
هرگاه كه « بنگاه كتابنگاشتي اُسي ال سي » ركورد جديدي را وارد فهرستگان درونخطي جهاني خود ( ورلدًكَت ) مي كند ، شماره ي يگانه و منحصربه فردي ( به منظور كنترل كتابنگاشتي ) به اين ركورد تخصيص داده مي شود . اين عدد در « ليدر » ركورد مارك ظاهر مي شود و « سامانه داد » است . مقايسه كنيد با : LCCN نيز نگاه كنيد به : accession number
OCLC ILL
نگاه كنيد به : OCLC Interlibrary Loan
سرويس امانت بين كتابخانه اي « اُسي ال سي » كه شبكه اي است براي تسهيل در امانت مواد بين كتابخانه ها و ديگر مؤسساتي كه عضو « اُسي ال سي » هستند و در « وْرلدًكت » ( بزرگ ترين فهرستگان درونخطي جهان ) مشاركت دارند . براي اتصال به سراصفحه ي « امانت بين كتابخانه اي اُسي ال سي » اينجا را كليك كنيد .
نام پيشين « وْرلدًكت » ، حاوي بيش از 46 ميليون ركورد كتابنگاشتي كه بازنمايي كننده ي فقرات موجود در بيش از 6700 كتابخانه و مؤسسات ديگري است كه عضو « اُسي ال سي » ( بزرگ ترين بنگاه كتابنگاشتي جهان ) مي باشند و در آن مشاركت دارند .
كد يگانه و منحصربه فرد سه حرفي كه توسط « اُسي ال سي » و به منظور شناسايي كتابخانه يا مؤسسه اي كه در شبكه ي فهرستنويسي و امانت بين كتابخانه اي آن عضويت يا مشاركت دارد تخصيص داده مي شود . مؤسساتي كه بيش از يك كتابخانه دارند ممكن است براي هر كتابخانه ، نماد متفاوتي داشته باشند . نماد هاي « اُسي ال سي » در ركوردهاي كتابگاشتي براي اشاره به « مرجع فهرستنويس » ( فيلد 040 مارك ) ، و در « اعلان موجودي » ( در داده پايگاه « ورلد كت » « اُسي ال سي » ) براي مشخص كردن كتابخانه هايي كه از يك ركورد به منظور فهرستنويسي استفاده كرده اند مورد استفاده قرار مي گيرد . نمادهاي مربوط به « تدارك كنندگان » خدمات امانت بين كتابخانه اي با حروف بزرگ ، و نمادهاي « غيرتدارك كنندگان » با حروف كوچك نشان داده مي شوند .
OCR
نگاه كنيد به : optical character recognition
كتابي با قطع حدود5/22*15 سانتيمتر ، كه با سه بار تازدن برگه ي كامل كاغذ كتاب بر روي خود ، و توليد كراسه هاي هشت برگي ( شانزده صفحه اي ) ساخته مي شود . اگر يك جزوك 32 صفحه اي ( مانند بسياري از كتاب هاي تصويري كودكان ) مورد نظر باشد ، برگ هاي بزرگ با اندازه ي دو برابر ، بايد چهار بار بر روي خود تا بخورند تا چنين جزوكي به دست آيد . اندازه ي دقيق هر برگه در ويراست وزيري ، به اندازه ي برگ اصلي بستگي دارد . در چاپ نوين و در كتاب هاي سخت جلد از قطع وزيري بيش از ديگر قطع ها استفاده مي شود . مقايسه كنيد با : folio quarto duodecimo sextodecimo
شعر نسبتاً بلند غَنايي با ساختار تفصيلي و مبسوط كه از ترانه هاي اجراشده توسط گروه همخوانان ( chorus ) در اجراهاي نمايشي يونان باستان برگرفته شده و به منظور مديحه گويي و ستايش يك قهرمان نوشته شده . در ادبيات انگليسي ، موضوع مدح و ستايش ممكن است يك شخص يا گروهي از اشخاص ، يك امر تجريدي ، يا بيان حالات دروني به شكل نمادين باشد .
زماني كه يك كارمند : 1 ) مطابق با برنامه ي زماني تعيين شده حضور دارد ، ولي كار نمي كند ( معمولاً در هنگام استراحت يا وقت ناهار ) ؛ 2 ) در يك شيفت كاري ، زمان كار برايش تعيين نشده؛ يا 3 ) اگر به صورت پاره وقت استخدام شده ، در حال كار نيست . متضاد : on - duty
انبارش موقتي يا دائمي مواد آرشيوي يا كتابخانه اي در مكاني بيرون از ديوارهاي ساختمان اصلي ، كه معمولاً بر اثر كمبود فضا ضرورت مي يابد . مواد ذخيره شده ممكن است موقتاً دور از دسترس باشند ، يا در ساعات بخصوصي بنا به درخواست و به وسيله ي پيك ، قابل بازيابي باشند . رايج ترين ملاك براي انتخاب اقلام به منظور انبارش خارج از محل ، كَميِ استفاده است . اين فقرات را به جاي روش هاي معمول رده اي ، مي توان به روشي قفسه چيني كرد كه از فضاي موجود ، استفاده ي بيش تري به عمل مي آيد . نيز نگاه كنيد به : annex
گزاره يا توضيحي كه گوينده مايل نيست ثبت شود يا همگان از آن آگاه شوند . در نشست ها ، اين گونه گفته ها در خلاصه ي جلسه كه بر روي نوار صوتي ضبط مي شود ، ممكن است از روي نوار پاك شوند .
واحدي در يك سازمان كه مسئول مستندكردن نظام مند يك فعاليت و اقدام ، و نگهداري ركوردهاي حاصله تا يك دوره ي زماني معمول ( مدت زماني كه احتمال مي رود وجود اين ركودها براي انجام كارها يا رسيدگي به امور ، لازم گردد ) مي باشد؛ مثل نگهداري پرونده هاي كاركنان جاري ، در اداره ي كارگزيني يك سازمان . مترادف با : agency of record
official name
نام قانوني يك شركت ، نهاد ، سازمان ، مؤسسه ، . . . كه ممكن است با شكل اسمي مورد استفاده در انتشارات آن سازمان يا در فهرستنويسي اين انتشارات براي مجموعه هاي كتابخانه اي ، متفاوت باشد . مقايسه كنيد با : corporate name
official publication
سندي كه در نسخه هاي متعدد ، به وسيله ي يك مؤسسه ي رسمي ( مثل يك نهاد دولتي يا سازمان بين دولتي ) تحت نام قانوني آن منتشر مي گردد و غالباً بنا به مقاصد ارجاعي ، از سوي كتابداران نگهداري مي شود ( مثل لايحه ي بودجه ي كشور كه هر سال توسط سازمان مربوطه منتشر مي گردد ) .
اسناد رسمي مكتوب كه در آن ، فعاليت هاي جاري يك شركت ، حكومت ، سازمان ، يا مؤسسه ثبت مي شوند و معمولاً به خاطر ارزش استنادي ، حقوقي ، اطلاعاتي ، يا تاريخي آن ها ، مطابق با دستورالعمل هاي مندرج در « رويه ي استقرار » ، در آرشيو نگهداري مي شوند . نيز نگاه كنيد به : office of record