واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 158
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
شكلي از كتاب كه در قرن هاي هجده و نوزده رايج بود و معمولاً با فواصل زماني منظم ، در بخش ها يا قسمت هاي شماره گذاري شده منتشر مي شد .
number building
در رده بندي دهدهي ديويي ، وقتي هيچيك از رده هاي موجود در فَرانَما ، موضوع اثر را بازنمايي نمي كند فهرستنويس بايد يك شماره ي راهنما ايجاد كند . اين كار با افزودن عدد به شماره ي پايه ، نشانه اي كه در جدول تقسيمات فرعي استاندارد ( يا در يكي از جدول هاي ديگر ) ، يا از بخش ديگري از فرانماي اصلي يافت مي شود انجام گيرد . افزودن عدد بايد مطابق با قواعد تعيين شده انجام شود؛ مثلاً افزودن اعشار « 5/ » به شماره پايه ي « 020 » به منظور ايجاد رده ي « 5/020 » براي ادواري هاي حوزه ي علوم كتابداري و اطلاع رساني .
نسخه اي از يك كتاب كه در ويراست محدود ، با شماره گذاري پي در پي منتشر مي شود و مشتمل است بر شماره ي نسخه ( كه با دست ، توسط ناشر به هر نسخه داده مي شود ) و شماره ي تعداد كل نسخه هاي چاپ شده . اين شماره ها معمولاً در پي نگاشت يا در گواهي نشر ( بر صفحه ي مقابل صفحه ي عنوان ) درج مي شوند . نيز نگاه كنيد به : overs
در نوشتن و چاپ ، نويسه يا مجموعه اي از نويسه ها كه براي بازنمايي يك عدد به كار مي روند ( مثل : 9 ، يا IX ) . قواعد عام براي استفاده از اعداد در فهرستنويسي كتابخانه اي در پيوست C از « قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن - ويراست2 » آمده .
در فهرستنويسي كتابخانه اي ، به ناحيه ي « جزئيات مربوط به نوع اثر » ( از توصيف كتابنگاشتي ) اطلاق مي شود كه در آن ، تاريخچه ي نشر يك پيايند ( معمولاً به شكل يك « مدخل باز » يا بسته ) ارائه مي شود ، و با « يادداشت موجودي » كه نشان دهنده ي شماره هاي تحت مالكيت يك كتابخانه يا نظام كتابخانه اي بخصوص مي باشد ، تفاوت دارد .
چامه يا منظومه ي آهنگين كوتاهي كه ريشه در سنت شفاهي يك فرهنگ خاص دارد و براي كمك به يادگيري سخن گفتن و شمارش ، به كودكان خردسال آموزش داده مي شود . بعضي از اشعار كودكانه از ضرب المثل هاي بزرگسالان ( كه در بافتار فرهنگي خاص خود ، معنايي دوگانه دارند ) گرفته شده اند . اشعار كودكانه معمولاً به صورت مجموعه منتشر مي شوند و در « بخش نوجوانان » ( در كتابخانه هاي عمومي ) ، يا در « تالار برنامه ي درسي » ( كتابخانه هاي آكادميك ) قفسه چيني مي شوند . نيز نگاه كنيد به : limerick
NYP
نگاه كنيد به : not yet published
NYPL
نگاه كنيد به : New York Public Library