واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 158
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
nontrad
نگاه كنيد به : nontraditional student
nontraditional student
دانشجويي كه بعد از چندين سال قطع رابطه يا رابطه ي اندك با نظام آموزشي رسمي ، در يك مؤسسه ي آموزش عالي ثبت نام مي كند . « دانشجويان ناپيوسته » ( Nontrads ) معمولاً مسن تر از « دانشجويان پيوسته » ( traditional students ) هستند كه پس از دبيرستان وارد دانشكده مي شوند و دوره ي ليسانس خود را بدون وقفه به پايان مي برند . از آنجا كه دانشجويان ناپيوسته فاقد مهارت هاي كتابخانه اي همكلاسي هاي جوان ترشان هستند ، ممكن است به آموزش و ارجاع هايي در سطح ابتدايي تر نيازمند باشند ، اما اگر اعتماد به نفس داشته باشند ، بسيار باانگيزه عمل خواهند كرد . مقايسه كنيد با : adult learner
NOP
نگاه كنيد به : not our publication
مفهومي در آرشيو كه به موجب آن ، ركورد هايي ( مانند پيش نويس اسناد ، نسحه هاي تكراري ، و نسخه هاي مضاعف ) از انتشارات را مي توان ( اگر كه ديگر بدان ها نيازي نيست ) منظمانه و روزانه از بين برد - به شرطي كه اطلاعاتي كه براي سازمان ، ارزش ديرپا دارند در اين فرايند از بين نروند .
« نِيكس » كه در سال 1997 توسط « اداره ي مديريت و بودجه » به عنوان « نظام رده بندي صنعت » تصويب شد ، توسط نهادهاي آماري دولت فدرال ايالات متحده مورد استفاده قرار گرفت و توسط « كميته ي خط مشي رده بندي اقتصادي » به جاي « رده بندي صنعتي استاندارد » ( اس آي سي ) كه از دهه ي 1930 استفاده مي شد ، توسعه يافت . « نيكس » بر مبناي مفهوم جديدي كه پيشه ها را بر اساس فرايندهايي كه براي توليد خدمات و كالا به كار مي برند رده بندي مي كند ، براي انعكاس گسترش بخش هاي خدمات و فناوري ، فراهم كردن آمار قابل قياس در ميان سه كشور تحت پوشش توافق نفتا ، و مطابقت با نظام رده بندي صنعتي بين المللي ( ISIC كه توسط سازمان ملل ايجاد شده ) ، طراحي شده است . براي اتصال به سراصفحه ي « نِيكس » اينجا را كليك كنيد .
اين شبكه كه در سال 1989 تأسيس شد ، متعهد به تسهيل ارتباطات و اشتراك منابع در ميان مراكز اطلاعاتي ، آرشيوها ، كتابخانه هاي ورزشي از طريق برگزاري كنفرانس ها ، برنامه هاي آموزشي و ديگر پروژه هاي تعاوني است . اعضاي اين شبكه را كتابداران ، آرشيوداران ، و متخصصان اطلاعاتي درگير در كار نشر ، فراهم آوري ، سازماندهي ، بازيابي ، و اشاعه ي اطلاعات مربوط به همه ي جنبه هاي ورزش ، آموزش جسماني ، و سرگرمي تشكيل مي دهند . براي اتصال به سراصفحه ي « نسلين » اينجا را كليك كنيد .
north pointer
وسيله ي گرافيكي استانداردي به شكل صليب يا گردونه ي كوچك با پيكاني به سمت شمال ، كه براي نشان دادن جهت جغرافيايي ( معمولاً در « شرح علائم » يا نزديك به آن ) روي نقشه ، نمودار ، آبيچاپ ، طرح ، . . . چاپ مي شود .
كوته نوشتي كه توسط كارمند كتابخانه براي اشاره به فقره اي به كار مي رود كه در فهرست به عنوان فقره ي قابل دسترسي ذكر شده ، ولي در مخزن و در جاي مخصوص به خودش ، نمي توان آن را پيدا كرد . وقتي چنين امري رخ دهد ، مراجعه كننده مي تواند از كارمند بخواهد به دنبال فقره بگردد و اگر پيدا نشود ، « وضعيت گردش » ( در ركورد مربوط به فقره ) به « مفقود » تغيير مي كند و ممكن است يك نسخه ي جايگزين سفارش داده شود ، يا ركورد كتابنگاشتي از فهرست حذف مي گردد .
NOT
نگاه كنيد به : logical difference
واژه اي كه در صورتحساب ناشر مورد استفاده قرار مي گيرد و حاكي از آن است كه امكان تأمين عنوان سفارش داده شده وجود ندارد ، زيرا ظاهراً كتابخانه يا كتابفروش ، آن عنوان را به ناشري اشتباهي سفارش داده .
واژه اي كه در صورتحساب ناشر به كار مي رود و نشان مي دهد كه اگر كتاب يا فقره اي ديگر توسط كتابخانه يا كتابفروش سفارش دهنده در يافت شد ، نمي تواند آن را بازگرداند .
not yet published ( NYP )
واژه اي كه در صورتحساب ناشر به كار مي رود و نشان مي دهد كه امكان تأمين بلافاصله ي عنوان سفارش شده وجود ندارد ، چرا كه هم اكنون در فرايند انتشار قرار دارد و در آينده منتشر خواهد شد .
مجموعه اي از نويسه ها ( ي معمولاً عددي و/ يا حروف الفبا ) كه براي بازنمايي رده ها و زيررده هاي يك نظام رده بندي مورد استفاده قرار مي گيرند . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، « نشانه ي رده » ي اختصاص داده شده به يك فقره ي كتابنگاشتي ، موضوع آن را بازنمايي مي كند و اولين عنصر از شماره ي راهنما است كه جايگاه آن را در قفسه ( در ارتباط با ديگر فقره هايي كه رده بندي مشابه دارند ) تعيين مي نمايد . نيز نگاه كنيد به : base of notation expressive notation faceted notation mixed notation mnemonic notation pure notation به نمادهاي مورد استفاده براي نوشتن موسيقي ( همچون در يك پارتيتور موسيقي ) ، و براي بيان مفاهيم رياضي نيز اطلاق مي شود .
در بعضي از صحافي هاي ته چسب ، شيارهاي موازي كم عمقي در لبه ي صحافي و عمود بر شيرازه ايجاد مي شوند تا سطحي كه در معرض چسب قرار مي گيرد گسترش يابد . اگر چه دندانه داركردن ( notching ) ، صحافي كتاب را تقويت مي كند ، اما چسب اضافي اين عيب را دارد كه قابليت بازشوندگي كتاب را كاهش مي دهد .
در نوشتن و چاپ ، به جمله اي مي گويند كه نكته اي را در متن اثر تشريح كند ، يا منبع نقل قول يا ايده اي را كه از خود پديدآورنده نيست ارائه نمايد . يادداشت ها معمولاً به ترتيب ، شماره گذاري مي شوند و ممكن است به عنوان پانوشت در پايين همان صفحه از متن ، يا به صورت پي نوشت در پايان مقاله ، فصل ، يا كتاب ، درج شوند . نيز نگاه كنيد به : side note shoulder note به جمله اي در ناحيه ي « يادداشت » ( از ركورد كتابنگاشتي ) نيز گفته مي شود كه محتواي اثر ، رابطه ي آن با آثار ديگر ، و هر گونه مشخصه ي فيزيكي را كه در ناحيه ي ديگري از توصيف كتابنگاشتي نيامده ، ارائه مي كند . اگر تعداد يادداشت ها بيش از يكي باشد ، هر يك در پاراگرافي جداگانه مي آيد .
ناحيه اي پس از « توصيف ظاهري » ( در ركورد كتابنگاشتي ) كه محتواي اثر ، رابطه ي آن با ديگر آثار ، و هر گونه مشخصه ي فيزيكي را كه در ناحيه هاي قبلي ( از توصيف كتابنگاشتي ) درج نشده ، ارائه مي كند . به هر يادداشت پاراگرافي جداگانه در فيلدهاي 5XX از ركورد مارك اختصاص مي يابد .
« روجلد » آزاد برگي يا فنري ، با جلد انعطاف پذير يا انعطاف ناپذير يا با روكش هاي پلاستيكي ( براي استفاده در يادداشت برداري ) ، كه معمولاً با برگ هاي خالي خط دار يا بي خط پر شده است . بعضي از دفترچه هاي يادداشت براي نگه داشتن برگه هاي آزاد ، يك جيب نيز در قسمت پاييني جلد رويي/ زيرين دارند . نيز نگاه كنيد به : laptop
nothing before something
نگاه كنيد به : word - by - word
فرم چاپي كه از سوي كارگزار « طرح توافقي » ، به منظور معرفي كتاب جديدي كه با پروفايل نيازهاي تعيين شده از سوي كتابخانه انطباق دارد ، به بخش فراهم آوري كتابخانه ارسال مي شود . بنا بر اكثر طرح هاي توافقي ، اگر كتابخانه در مدت زمان معين ، عنوان ( هاي ) اعلان شده را نپذيرد ، اين امر مانع از ارسال آن ( ها ) از سوي ناشر خواهد شد .
از كلمه ي ايتاليايي nivella ، به معناي « چيز كوچك جديد » . در بيش تر زبان هاي اروپايي ، كلمه ي رمان ( roman ) نيز از سنت ادبي « رمانس » قرون وسطايي ريشه گرفته . ريشه هاي رمان نوين را مي توان در روايت هاي رِندنامه اي ( picaresque ) اسپانيايي قرن شانزدهم پي گرفت ، كه « دن كيشوت » ( اثر « سروانتس » ) نمونه ي شناخته شده ي آن است . « رمان حادثه » ( به عنوان يك شكل ادبي ) در سال 1719 با نشر « رابينسون كروزوئه » ( اثر « دانيل دوفو » ) آغاز شد . « رمان شخصيت » در سال 1740 با « پاملا » ( اثر « ساموئل ريچاردسون » ) شكل گرفت . از آن هنگام به بعد ، اين فرم به بسياري از سبك ها و ژانرها تحول يافته است . نگاه كنيد به : Bildungsroman epistolary novel gothic novel Kunstlerroman psychological novel roman a clef sentimental novel به بيان دقيق تر ، رْمان يك روايت منثور و داستاني است كه افراد و رويدادهايي را دربرمي گيرد كه در تخيل رمان نويس وجود دارند . اين امر حتي درباره ي داستان تاريخي هم ( كه تلاشي تخيلي براي بازسازي رويدادهايي است كه گفته مي شود در گذشته ، واقعاً رخ داده اند ) صدق مي كند . هيچ محدوديتي براي طول رمان وجود ندارد ، اما روايت داستاني با كم تر از 000 , 30 تا 000 , 40 كلمه را داستان كوتاه يا رْمانَك مي شمارند . اندازه ي طولاني تر ، دست رمان نويس را در گسترش شخصيت ، پيرنگ و موقعيت بازتر مي كند . اكثر رمان ها به چند فصل تقسيم مي شوند ، كه نشانگر تقسيمات عمده ي داستان هستند . رمان هاي بلند ممكن است به چند « كتاب » تقسيم شوند كه هر يك حاوي دو يا سه فصل است . مقايسه كنيد با : novella نيز نگاه كنيد به : archetypal novel
novelette
رْماني با 000 , 30 تا 000 , 50 كلمه ( مثل « بيلي باد » اثر « هرمان ملويل » ) . مترادف با : short novel مقايسه كنيد با : novella نيز نگاه كنيد به : short story
اثري ادبي كه از شكل اصلي و اوليه ، به رمان تبديل شده . در « قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن - ويراست 2 » ، اثر « رمان شده » ( همراه با شناسه هاي افزوده براي پديدآورنده و عنوان اثر اصلي كه مبناي رمان مي باشد ) در زير نام « رمان نويس » ( novelist ) فهرستنويسي مي شود . نيز نگاه كنيد به : dramatization
كلمه ي ايتاليايي به معناي « داستان كوتاه » يا « حكايت » . روايت منثور و كوتاهي كه از نظر طول با رمانك يا « داستان كوتاه بلند » قابل مقايسه است و اغلب به شرح يك رويداد داستاني تعجب برانگيز مي پردازد ( مثال « مرد پير و دريا » اثر « ارنست همينگوي » ) . رمان كوتاه اغلب پيام اخلاقي دارد و ممكن است به سبك هجوگونه نوشته شده باشد . مقايسه كنيد با : novel
شخصي كه براي اولين بار از سامانه ي رايانه اي ناآشنايي استفاده مي كند - در برابر كاربر باتجربه . در طراحي پايگاه هاي وب و محيط هاي رابط گرافيكي ، كتابخانه ها و شركت هاي نرم افزار رايانه اي ممكن است به منظور قضاوت درباره ي كاربرپسندي سامانه ي جديد ، آزمون هاي كاربردپذيري انجام دهند . در معناي عام تر ، عبارت است از هر مراجعه كننده اي كه دستورالعمل هاي كتابخانه برايش جديد و اغلب سردرگم كننده هستند . در ميز مرجع بايد توجه ويژه اي به تازه كاران و مبتديان نشان داده شود . متضاد با : expert user
NR
نگاه كنيد به : not returnable
NSN
نگاه كنيد به : National Storytelling Network
NT ( or N )
نگاه كنيد به : narrower term
NUC
نگاه كنيد به : National Union Catalog
NUCMC
نگاه كنيد به : National Union Catalog of Manuscript Collections
كميـّتي كه مي توان شمرد ، و با يك كلمه ، عدد ، يا تركيبي از ارقام بازنمايي مي شود : اعداد « اصلي » ( cardinal ) تعداد را نشان مي دهند ( 1 ، 2 ، 3 ، 14 ، 154 ) ؛ اعداد « ترتيبي » ( ordinal ) جايگاه نسبي در يك توالي را نشان مي دهند ( اول ، دوم ، سوم ، چهاردهم ، يكصدو پنجاه و چهارم ) . در متن ، اعداد صفر تا نُه معمولاً با حروف نوشته مي شوند ، اما اعداد بزرگ تر از نـُه به صورت عددي درج مي شوند . همچنين ، عبارت است از اختصاص يك عدد به هر فقره در يك فَروُست ، به منظور ارجاع و نيز نشان دادن توالي . كوته نوشت : no . به يك « شماره » ي تكي از يك نشريه ي ادواري يا پيايندي ( كه داراي شماره گذاري يا تاريخ است ) ، يا به يكي از قسمت هاي اثري كه به صورت قطعات گوناگون منتشر شده ، يا به يك جزء شماره گذاري شده هم اطلاق مي شود . نيز نگاه كنيد به : back issue current issue number book