واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 158
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
NFR
نگاه كنيد به : National Film Registry
niche publishing
فعاليت ناشران خرده پا و بخش هايي از شركت هاي انتشاراتي بزرگ كه دامنه ي كارشان را به حوزه ي موضوعي نسبتاً كوچك ( مثل دستورنامه هاي تعمير اتومبيل يا راهنماهاي سفر ) يا نوعي از ادبيات ( مثل ژانر داستان ) محدود نمايند و انتشاراتي توليد كنند كه هدف از آن ها ، برآوردن نيازهاي جزء بخصوصي از بازار است . بعضي از حوزه هاي نشر مقامي وسيع تر از بقيه هستند .
نامِ آشناي يك شخص ( معمولاً شكل كوتاه شده ي اسم كامل وي - مثل « ابي » به جاي « ابراهيم » ) . همچنين نام معروفي كه گاهي از روي تمسخر يا براي برجسته نمايي ويژگي خاصي از شخص ، به وي اطلاق مي شود ( مثل « اِبي خِپِل » ) . هويت هاي غيرحقيقي ممكن است نام مستعار داشته باشند ( " Big Apple " براي شهر نيويورك ) . مقايسه كنيد با : conventional name
nihil obstat
عبارتي لاتين به معناي « بدون منع » كه بر پشت صفحه ي عنوان اثري ظاهر مي شد كه توسط مسئولان كليساي كاتوليك رم بررسي گرديده و مشخص شده بود كه حاوي مطالب ناخوشايندي كه نيازمند سانسور باشد نيست . از اين عبارت هنوز در كتاب هايي كه نظرات رسمي كاتوليكي را ارئه مي دهند استفاده مي شود . نيز نگاه كنيد به : imprimatur Index Librorum Prohibitorum
در صحافي كتاب ، مرحله اي كه در آن بدنه ي متن و پوسته ( يا رويه ها ) محكم به هم فشرده مي شوند تا هواي بين برگ ها خارج گردد ، و شكل دلخواه به مجلد داده شود . اين فرايند ، وقتي بعد از دوختن و به منظور كاهش ورم و پيش از چسباندن رويه هاي جلد انجام شود « كوبيدن » ( smashing ) نام دارد .
NISO
نگاه كنيد به : National Information Standards Organization
پايه ي انعطاف پذيري از جنس نيترات سلولز ، كه حدوداً از سال 1890 تا 1950 توسط شركت « ايستمن كداك » براي استفاده در نگاتيو فيلم و فيلم متحرك توليد مي شد . از آن جا كه اين ماده از نظر شيميايي بي ثبات است و قابليت اشتعال بالايي دارد ، سازمان هايي مثل « بنياد ملي حفاظت فيلم » به منظور تسهيل در نسخه برداري از مجموعه هاي تصوير متحرك از فيلم نيترات با پايه اي از جنس بادوام تر ( مثل اسِتات يا پلي استر ) ، به آرشيوهاي فيلم كمك مالي مي كنند .
NLE
نگاه كنيد به : National Library of Education
NLM
نگاه كنيد به : National Library of Medicine
NLS
نگاه كنيد به : National Library Service for the Blind and Physically Handicapped
NNTP
نگاه كنيد به : newsgroup
no .
نگاه كنيد به : number
عبارتي ( با كوته نوشت n . d . ) كه در ركورد كتابنگاشتي مورد استفاده قرار مي گيرد تا نشان دهد كه تاريخ نشر اثر ، ناشناخته است . اگر هيچ تاريخ نشري بر روي كتاب يا فقره ي مذكور نباشد ، اما تاريخ صحيح از منابع ديگر قابل اثبات باشد ، در ناحيه ي « ويراست » ركورد ، آن تاريخ در داخل راست كمانك ذكر مي شود ( مثل : ]1975[ ) . كوته نوشت : n . d .
از واژه ي يوناني nodus به معناي « گره » يا « برجستگي » . در گياهشناسي ، نقطه اي بر روي ساقه ي گياه كه برگ يا شاخه از آن مي رويد . در ارتباطات ، نقطه ي تلاقي در يك شبكه؛ مثل يك رايانه اي شخصي كه به « شبكه ي محلي » ، ( يا به پايانه اي متصل به كلان رايانه ) متصل مي باشد . هر گراگاه نشاني خاص خود را در شبكه و ظرفيت مخصوص به خود در ارسال ، دريافت ، و ذخيره سازي پيام ها دارد . در زبان نمايه سازي ، نقطه اي در ساختار درختي كه دو يا چند خط به هم برخورد مي كنند .
nom de plume
نگاه كنيد به : pen name
nomenclature
نگاه كنيد به : terminology
non - acidic paper
نگاه كنيد به : permanent paper
نسخه هايي از يك اثر ( معمولاً كتاب درسي ) كه كتابفروش از طرف ناشر اجازه دارد به تعداد بالا و براي كاربر آموزشي ، با تخفيف اختياري به مدارس بفروشد . مقايسه كنيد با : net
nonactive records
نگاه كنيد به : inactive records
واژه اي عام براي آن دسته از مواد كتابخانه اي كه مانند كتاب ، در شكل كادكس صحافي نشده اند؛ ازجمله نقشه و ديگر مواد نقشه نگاشتي ( غير از اطلس ها ) ، كليشه ، عكس ، اسلايد ، فيلمعكس ، فيلم سينمايي ، مضبوطات ويديويي و صوتي ، كيت ، مدل ، واقع نما ، . . . مقايسه كنيد با : nonprint
موادي كه ( مگر با ترتيبات خاص ) ممكن نيست به كسي امانت داده شوند ، اما معمولاً « فقط براي استفاده در كتابخانه » در دسترس هستند ، مانند كتاب هاي مرجع ، نمايه هاي ادواري ها ، و گاهي خود ادواري ها . اين كه مواد متعلق به مجموعه هاي ويژه ، به عنوان « گردشي » يا « غيرگردشي » تعيين شده باشند به خط مشي هر كتابخانه يا نظام كتابخانه اي بستگي دارد ، اما استفاده ي از آن ها تقريباً هميشه به محوطه ي كتابخانه محدود مي شود .
اطلاعات ، مواد ، يا ركوردهاي متناوبي كه ديگر روزآمد نيستند ( مثل آن دسته از گزارش هاي سالانه ي شركت كه مربوط به سال هاي قبل هستند ، يا ويراست هاي قديمي تر يك پيايند مرجع ) و اغلب به جهت ارزش آرشيوي ، در كتابخانه و آرشيو نگهداري مي شوند . موجودي هاي غيرجاري ادواري هاي چاپي ( كه « آرشيو شماره هاي پيشين » ناميده مي شوند ) ، براي صرفه جويي در فضا اغلب به ريزفيلم يا ريزبرگه تبديل مي شوند . متضاد : current مقايسه كنيد با : outdated
آثار ادبي به نثر كه رويدادهايي را كه واقعاً رخ داده ، و شخصيت ها يا پديده هايي را كه واقعاً وجود دارند يا در گذشته وجود داشته اند توصيف مي كنند . در معناي عام تر ، هر قطعه نوشتار نثر كه در آن ، محتوا حاصل تصوير و تخيل پديدآورنده نيست . در كتابخانه هايي كه از رده بندي كتابخانه ي كنگره يا رده بندي دهدهي ديويي استفاده مي كنند ، آثار غيرداستاني بر اساس شماره ي راهنما قفسه چيني مي شوند . مقايسه كنيد با : fiction نيز نگاه كنيد به : documentary
نشانه اي در ركورد فهرست كتابخانه با فهرستگان مبني بر اين كه ( عليرغم اين واقعيت كه هيچ يك از فقره هاي متعلقه مفقود نشده اند ، اما ) يك افتادگي در انتشارات ، يا در شمار ه گذاري يك پيايند وجود دارد . اين وضعيت ممكن است وقتي به وجود آيد كه انتشار يك نشريه متوقف مي شود و سپس با همان عنوان يا با عنوان هايي متفاوت ، گاهي با تغيير در شماره گذاري ، دوباره آغاز مي گردد . مقايسه كنيد با : gap
موادي كه در قالبي غير از نوشته يا چاپ روي كاغذ منتشر مي شوند ، ازجمله ريزبرگه و ريزفيلم ، اسلايد ، فيلم ، مضبوطات ويديويي و صوتي ، و اطلاعات رقومي ( مثل فايل هاي داده اي ماشين خوان ) . براي شنيدن يا مشاهده ي اكثر مواد كتابخانه اي غيرچاپي به تجهيزات خاصي نياز است . مقايسه كنيد با : nonbook
يك فيلد مارك كه ممكن است در يك ركورد كتابنگاشتي فقط يك بار ظاهر شود؛ مثلاً فيلد 350 كه براي « شرح ويراست » و ديگر اطلاعات مربوط به ويراست در نظر گرفته شده است . فيلد فرعي تكرار ناپذير نيز فقط يك بار در يك فيلد مي آيد . متضاد با : repeatable ( R )
كارت امانت گيرنده ، كه ( معمولاً در برابر پرداخت مبلغ قابل قبول ) براي شخصي صادر مي شود كه در محدوده ي قانوني قلمرو ، يا ناحيه اي كه كتابخانه يا نظام كتابخانه اي به آن خدمات مي دهد مقيم نيست . اين كارت در فواصل زماني منظم ، تمديدپذير است .
nonreturnable
نگاه كنيد به : returns
نويسه اي ( مثل آپاستروف ) كه وقتي در يك كلمه ، عبارت ، سرعنوان ، يا توصيفگر ظاهر مي شود ، در مرتب كردن مدخل ها از آن چشم پوشي مي شود .
كتابخانه يا مشاركت كننده ي ديگر در « شبكه ي امانت بين كتابخانه اي « اُسي ال سي » » كه به درخواست كتابخانه هاي ديكر براي امانت مواد برگشت پذير ، پاسخ نمي دهد . در داده پايگاه « فهرستگان جهاني » ( متعلق به « اُسي ال سي » ) ، نماد هاي سه حرفي « اُسي ال سي » براي غيرِتدارك كنندگان ، با حروف كوچك در قسمت « نمايش موجودي » ( كه به ركورد كتابنگاشتي مربوط به يك فقره ضميمه شده ) ظاهر مي شود؛ ولي نماد هاي تدارك كنندگان با حروف درشت درج مي شوند .