واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 158
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
n . d .
نگاه كنيد به : no date
NAGARA
نگاه كنيد به : National Association of Government Archives and Records Administrator
NAICS
نگاه كنيد به : North American Industry Classification System
NAL
نگاه كنيد به : National Agricultural Library
در « قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن - ويراست 2 » يك شناسه ي افزوده در فهرست كتابخانه اي است كه نام يك شخصي حقيقي ( يا حقوقي ) و عنوان اثر را به منظور مشخص كردن موارد زير ارائه مي كند : 1 ) اثري را كه ( به صورت يك بخش ، ) در فقره ي فهرستنويسي شده گنجانده شده ، يا فقره ي فهرستنويسي شده ، در باره ي آن اثر نيز موضوعيت و مصداق دارد؛ 2 ) اثر بزرگ تري كه فقره ي فهرستنويسي شده ، بخشي از آن است؛ يا 3 ) اثري ديگر كه اثر فهرستنويسي شده ، به نحوي با آن مرتبط است .
سياهه ي تأييدشده اي كه شكل مْرجّح مدخل مربوط به اسامي ( حقيقي ، حقوقي ، و جغرافيايي ) را كه به شكل سرعنوان در فهرستنويسي كتابخانه اي ( و در هر گونه ارجاع متقاطع از شكل هاي مختلف به يكديگر ) مورد استفاده قرار مي گيرند ، ارائه مي كند .
فهرستي از اسامي شخصي كه در يك اثر آمده اند و به ترتيب الفباي نام خانوادگي مرتب شده اند ، و شماره ي صفحه اي ( صفحه هايي ) كه آن اسم را در آنجا مي توان يافت نيز ذكر شده . همه ي كتاب ها يك نمايه ي اسمي جداگانه ندارند - اسامي اشخاص ممكن است در نمايه ي عام يا در نمايه ي موضوعي درج شوند . نمايه ي نام ها اگر در يك اثر تك جلدي بيايد ، در بخش پس مطالب گنجانده مي شود . در يك اثر چندجلدي ، نمايه را معمولاً در پايان آخرين جلد مي توان پيدا كرد . مقايسه كنيد با : author index
nameplate
نگاه كنيد به : flag
NAMTC
نگاه كنيد به : National Association of Media & Technology Centers
NAP
نگاه كنيد به : normal administrative practice
NARA
نگاه كنيد به : National Archives and Records Administration
گفتن يك داستان ، يا گزارش رويدادها به صورت مكتوب يا شفاهي ، معمولاً با صيغه ي اول شخص يا سوم شخص . بيش تر فيلم هاي مستند و برنامه هاي تلويزيوني شامل روايت فيلمنامه اي هستند ، و نام « راوي » ( narrator ) در عنوان بندي مي آيد . براي افزايش جذابيت يك اثر ، راوي هاي مشهور ممكن است به كار گرفته شوند .
اثري مكتوب يا شفاهي به صورت داستان يا گزارش ( واقعي يا تخيلي ) كه توسط يك يا چند « راوي » ( narrators ) به صورت مجموعه اي متوالي ، داستانپاري ، يا منقطع ، از رويدادهاي مرتبط ( معمولاً به صيغه ي اول شخص يا سوم شخص ) گفته مي شود . روايت ها ممكن است كوتاه ( مثل قصه هاي مختصر ) يا بلند ( مثل رمان كامل ) باشند . يك شعر روايي ، شعري است كه داستاني ( بالاد ، حماسه ، . . . ) را حكايت مي كند . « ساختار روايتي » ( narrative structure ) يك اثر ، توالي و بياني است كه پديدآورنده با آن ، رويدادها را بازگويي مي كند؛ مثلاً با مجموعه اي از پس نما ( =فلاش بك ) ها .
شكلي از كتاب كه در آن ، پهناي جلد كم تر از دو سوم ارتفاع آن است . اين قالب بندي معمولاً در طراحي راهنماهاي ميدان و راهنماهاي سفر ، مورد استفاده قرار مي گيرد . مقايسه كنيد با : square نيز نگاه كنيد به : portrait oblong
استفاده ي گزينشي از رسانه هاي ارتباطي به منظور هدف قراردادن مخاطبان بسيار تخصصي - در برابر پخش عمومي در رسانه هاي همگاني كه با هدف زيرپوشش گرفتن تعداد هر چه بيش تري از شنوندگان و بينندگان انجام مي شود . متضاد : broadcast
در نظام رده بندي سلسله مراتبي ، سرعنوان موضوعي يا توصيفگري كه زيررده ي رده اي را كه با واژه اي ديگر نشان داده مي شود ، بازنمايي مي كند ( مثال : « كتابداري موسيقي » زير « كتابداري » ) . يك سرعنوان يا توصيفگر ممكن است بيش از يك واژه ي اخص داشته باشد ( مانند « كتابداري قياسي » كه آن هم در زير « كتابداري » مي آيد ) . مقايسه كنيد با : broader term ( BT ) related term ( RT ) نيز نگاه كنيد به : hyponym
NASLIN
نگاه كنيد به : North American Sport Library Network
اين كتابخانه در سال 1862 به موجب قانوني كه توسط « لين لن » به امضا رسيد به عنوان يك كتابخانه ي فدرال تأسيس شد ، و اكنون بخشي از « مركز پژوهشي كشاورزي » ( وابسته به وزارت كشاورزي ايالات متحده ) مي باشد . « نال » با مجموعه اي با بيش از 3/3 ميلون فقره ، منبع اصلي اطلاعات كشاورزي در ايالات متحده ، و بزرگ ترين كتابخانه ي كشاورزي در دنيا است . « نال » به منظور بهبود دسترسي به اطلاعات كشاورزي و استفاده از اين اطلاعات توسط پژوهشگران ، تصميم گيرندگان ، استادان ، كشاورزان ، مصرف كنندگان محصولات كشاورزي ، و عموم مردم ، از نزديك با كتابخانه هاي دانشگاهي فعال در اراضي دولتي كار مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي « نال » اينجا را كليك كنيد .
national archives
آرشيو مركزي كشور ، كه وظيفه اش گردآوري و حفظ اسناد و ركورد هايي است كه براي شهروندان و دولت آن كشور از نظر تاريخي مهم هستند . اولين آرشيو ملي در سال 1790 در فرانسه تاسيس شد . در ايالات متحده ، « اداره ي ملي آرشيو و اسناد » ( نارا ) قانوناً مسئول حفظ آن دسته از اطلاعات آرشيوي است كه اهميت ملي دارند . مقايسه كنيد با : national library
National Archives and Records Administration ( NARA )
آرشيو ملي ايالات متحده ، نهادي فدرال است كه در سال 1934 به منظور نظارت بر مديريت همه ي ركورد هاي فدرال ( و نيز نظارت بر حق همگاني دسترسي به اسناد و اطلاعاتي كه به موجب قانون آزادي اطلاعات ، مستثني نشده اند ) توسط كنگره تاسيس شد . سي و سه ساختمان متعلق به « نارا » محل نگهداري تقريباً 5/21 ميليون فوت مربع از مواد متني گردآوردي شده از شعبه هاي اجرايي ، قانونگذاري ، و قضايي است . اين مجموعه مواد غيرچاپي ( مثل فيلم هاي سينمايي ، مضبوطات صوتي و ويديويي ، نقشه ها و نمودار ها ، عكس هاي هوايي ، ترسيمات معماري ، مجموعه داده هاي رايانه اي ، پوسترها ، . . . ) را نيز شامل مي شوند . « نارا » توسط آرشيوداري از ايالات متحده اداره مي شود كه توسط رئيس جمهور و با تأييد كنگره انتخاب مي گردد ، و از « شوراي آرشيو ملي » نيز مشورت مي گيرد . براي اتصال به سراصفحه ي « نارا » اينجا را كليك كنيد .
National Association of Government Archives and Records Administrators ( NAGARA ) «
انجمن كشوري از آرشيوداران محلي ، ايالتي و فدرال و مديران ركورد ها ، و افراد علاقه مند به بهبود مديريت ركورد هاي دولتي است كه در سال 1984 تاسيس شده و اعضاي آن را نهادهاي آرشيوي و نهادهاي مديريت ركوردها در سطح محلي ، ايالتي ، و فدرال تشكيل مي دهند . براي اتصال به سراصفحه « ناگارا » اينجا را كليك كنيد .
انجمني غيرانتفاعي كه متعهد به كمك به متخصصان مسئول مديريت مراكز رسانه ها و فناوري ( از طريق شبكه بندي ، و فعاليت هاي طرفدارانه و حمايتي ) با هدف تقويت دسترسي منصفانه به خدمات غيرچاپي رسانه اي ، فناوري ، و اطلاعاتي براي مجامع آموزشي است . عضويت در اين انجمن براي مراكز رسانه اي و فناوري منطقه اي ، آموزش مقدماتي و متوسطه ، آموزش عالي ، و نيز كارگزاران رسانه هاي تجارتي آزاد است . براي اتصال به سراصفحه ي « ان اِي ام تي سي » اينجا را كليك كنيد .
سياهه ي جاري از كتاب ها و ديگر مواد چاپي كه در كشور خاص منتشر يا توزيع مي شوند ، بخصوص آثاري كه درباره ي آن كشور و ساكنان آن ، يا به زبان ملي آن كشور نوشته شده اند ؛ مثل « كتابنگاشت ملي بريتانيا » ( British National Bibliography ) كه از سال 1950 ، سياهه اي هفتگي از آثار جديداًمنتشرشده در بريتانيا را ارائه كرده است .
اثر انتشاراتي حاوي اطلاعات زندگينامه اي درباره ي افرادي با موفقيت هاي چشمگير كه در كشور خاصي زندگي مي كنند يا با آن مرتبط هستند . بيش تر زندگينگاشت هاي ملي ، آثار مرجع چندجلدي هستند . به شاخه اي از زندگينگاري نيز اطلاق مي شود كه به توصيف و تحليل زندگي افراد مهمي كه در كشوري زندگي مي كنند يا به آن مرتبط اند مي پردازند .
در اين فدراسيون كه در سال 1958 با تشويق مدير بيوسيس ( BIOSIS ) تاسيس شد ، 55 نهاد برجسته ي آكادميك ، دولتي ، تجاري ، و غيرانتفاعي ( كه به توليد و توزيع داده پايگاه هاي كتابنگاشتي و ديگر خدمات اطلاعاتي رقومي براي كاربرد هاي پژوهشي و حرفه اي مي پردازند ) ، و نيز سازمان هايي كه دسترسي به داده پايگاه هاي الكترونيكي را در طيف وسيعي از رشته ها فراهم مي كنند ، عضو هستند . براي اتصال به سراصفحه ي « انفيس » اينجا را كليك كنيد .
اين هيئت كه به موجب « قانون ملي حفاظت فيلم » ( مصوب 1988 ) تأسيس شد ، هيئتي مشورتي است كه مجاز است در حفاظت مواد آرشيوي مربوط به 25 فيلمي كه هر سال به عنوان فيلم هاي مهم فرهنگي ، تاريخي ، و زيباشناختي براي ثبت در « فهرست ملي فيلم » انتخاب مي شوند به « كتابدار كنگره » كمك كند . براي اتصال به سراصفحه ي « ان اف پي بي » اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : International Federation of Film Archives
اين مؤسسه سازماني غيردولتي است كه براي حمايت از تلاش هاي كشوري در حفظ ميراث فيلم ايالات متحده ، و بهبود دسترسي به فيلم به منظور مطالعه ، پژوهش ، آموزش ، و نمايش ، توسط كنگره تأسيس شد . براي اتصال به سراصفحه ي « ان اف پي اف » اينجا را كليك كنيد .
National Film Registry ( NFR )
فهرستي از 25 فيلم كه هر سال توسط « كتابدار كنگره » و با همكاري « هيئت ملي حفاظت فيلم » ، براي حفاظت در آرشيو كتابخانه ي كنگره انتخاب مي شوند . قيلم ها بايد حداقل قدمت ده ساله داشته باشند ، اما براي اين كه واجد شرايط انتخاب باشند لزومي ندارد طولاني باشند يا براي مخاطب سينما توليد شده باشند . « قانون ملي حفاظت فيلم » ( مصوب 1988 ) به هيئت اجازه مي دهد در بررسي هايش وسيع ترين طيف ممكن از فيلم ها را در نظر بگيرد . براي اتصال به سراصفحه ي « ان اف آر » اينجا را كليك كنيد .
انجمني غيرانتفاعي كه از سوي « مؤسسه ي استانداردهاي ملي امريكا » ( اَنسي ) معتبر شناخته شده و استانداردهاي داوطلبانه در علم كتابداري ، اطلاع رساني ، نشر ، و ديگر خدمات اطلاعاتي را تدوين مي كند . اين انجمن از سوي « اَنسي » به عنوان نماينده ي علائق ايالات متحده در « كميته ي فني اطلاع رساني و سندداري » ( وابسته به سازمان بين المللي استاندارد ) تعيين شده است . براي اتصال به سراصفحه ي « نيزو » اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : Z39 . 50
كتابخانه اي كه توسط دولت هر كشور تعيين و حمايت مالي مي شود تا با نگهداري مجموعه اي جامع از بروندادهاي متني منتشرشده و منتشرنشده ي كل كشور ( از جمله انتشارات خود دولت ) به كشور خدمت كند . بيش تر كتابخانه هاي ملي مسئول تدوين يك كتابنگاشت ملي هم هستند ، و برخي به عنوان كتابخانه ي قانوني واسپارشي ( براي آثاري كه در كشور ، تحت حفاظت قانون حق تكثير قرار دارند ) عمل مي نمايند . كتابخانه ي ملي ايالات متحده ، كتابخانه ي كنگره است كه در واشنگتن واقع شده است . سه كتابخانه ي ديگر ( كتابخانه ي ملي كشاورزي ، كتابخانه ي ملي آموزش ، و كتابخانه ي ملي پزشكي ) حاوي مجموعه هاي ملي در حوزه هاي موضوعي خاص خود هستند . براي اتصال به سياهه ي « ياهو! » از كتابخانه هاي ملي دنيا ، اينجا را كليك كنيد . مقايسه كنيد با : national archives