واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 246
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
musical presentation statement
ناحيه اي اختياري ( در آن ركورد كتابنگاشتي كه اثري موسيقايي را بازنمايي مي كند ) كه در آن ، شكل فيزيكي موسيقي را ، همان طوري كه در « مأخذ اصلي اطلاعات » آمده ، توصيف مي كنند ( پارتيتور كامل ، خُردًپارتيتور ، پارتيتور پيانو ، . . . ) . اگر چنين جمله اي ، بخش اصلي ناحيه ي ديگري از توصيف كتابنگاشتي باشد ( و بدين طريق نيز ثبت شده باشد ) ، ديگر در اين ناحيه ي اختياري تكرار نمي شود .
در « قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن - ويراست 2 » سه تعريف براي اثر موسيقايي داده شده : 1 ) اثر موسيقايي كه به عنوان يك واحد ، خلق شده و هدف سازنده اين بوده كه به عنوان يك اثر كامل اجرا شود؛ 2 ) مجموعه اي از آثار موسيقايي با عنوان مشترك كه هدف از آن ها ، لزوماً اجرا به عنوان يك اثر كامل نبوده؛ و 3 ) گروهي از آثار موسيقايي كه شماره قطعه ي واحدي به آن ها اختصاص داده شده . در فهرستنويسي آثار موسيقايي ، مدخل اصلي ( همراه با مدخل هاي افزوده براي تنظيم كننده ، اُپرانامه نويس ، اجراكننده ( هاي ) اصلي ، . . . ) زير نام تصنيف كننده قرار مي گيرد .
آسيب ديدگي ، مخدوش شدگي ، يا تخريب مواد كتابخانه اي كه نه به صورت اتفاقي ، بلكه عملاً صورت گرفته؛ مثل پاره كردن جلدها ، صفحات ، بريدن تصاوير يا قطعاتي از متن ، علامتگذاري يا نوشتن در حاشيه ها يا متن ، و برداشتن برچسب ها ، برگه هاي تعلق ، روكش هاي محافظ ، برگه هاي سررسيد ، . . . و همه ي اعمالي كه منابع كتابخانه را ازبين مي برند . انگيزه ي چنين اعمالي از احساس حق به جانبي يا دغدغه هاي پولي ( كتابخانه ها معمولاً براي فتوكپي كردن ، هزينه مي گيرند ) ، مخالفت با تصميمات مجموعه گستري كتابخانه ، تا سوء نيت محض ، متفاوت هستند . نيز نگاه كنيد به : biblioclast
رمان ، داستان يا نمايشنامه اي پرطرفدار درباره ي واقعه يا رخدادي نامعمول ( مثل قتل يا ناپديدشدن ) كه آن قدر سـّري و بدون توضيح باقي مي ماند كه علاقه و كنجكاوي عمومي را تحريك مي كند . پِيرنگ در داستان رمزآلود ، اغلب به تلاش يك كارآگاه براي كشف حقيقت مي پردازد . داستان هاي « شرلوك هولمز » ( اثر « سِر آرتور كانن دويل » ) از نمونه هاي كلاسيك داستان رمزآلود هستند . ژانرهاي فرعي ، داستان پليسي و تعليق را شامل مي شوند . براي اتصال به « ميستري ريدر » ( پايگاه وبي كه تماماً به داستان رمزآلود مي پردازد ) اينجا را كليك كنيد . مقايسه كنيد با : true crime story نيز نگاه كنيد به : gothic novel
شكلي از نمايشنامه ي مذهبي قرون وسطايي ، كه از قرن چهاردهم تا شانزدهم رايج بود و معمولاً روي ارابه اي سيار ، از روي دستنوشته اي بر اساس داستاني از كتاب هاي آسماني يا قسمت هايي از تاريخ انجيلي ، اجرا مي شد . در انگلستان ، اجراي نمايش هاي رمزآلود اغلب از سوي اصناف و در ارتباط با عيدهاي مهم ، حمايت مالي مي شدند . مقايسه كنيد با : morality play نيز نگاه كنيد به : miracle play
از كلمه ي كلاسيك يوناني " mythos " به معناي « داستان » . روايتي كه در سنت هاي فرهنگي خاص ريشه دارد ، و اين قابليت را دارد كه به سهم خود درك شود و ارزيابي گردد ، اما در عين حال بخشي است از يك مجموعه از داستان ها ( اساطير ) كه به صورت شفاهي از يك نسل به نسل بعدي منتقل شده اند و ارتباط بشر با جهان هستي را به تصوير مي كشند . در جوامع سنتي ، اسطوره ها اغلب به عنوان مبناي آداب و رسوم اجتماعي عمل مي كنند . بسياري از الگوهاي اصلي اساطير كلاسيك يوناني در متون فرهنگ غربي تكرار مي شوند و بعضي از آن ها توسط رشته هايي سواي از هنر و علوم انساني ، تمليك و تصاحب شده اند ( مثل « عقده ي اُديپ » در روان شناسي ) . بعضي از محققان گفته اند كه تفكر اسطوره اي ، بخش محوري خودآگاهي بشري است و اين كه اسطوره ها صرفاً تجلي شيوه ي خلق فرهنگ توسط ذهن بشري هستند . مقايسه كنيد با : folktale legend