واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 38
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
jukebox
نگاه كنيد به : CD - ROM changer
مجموعه اي از اوراق چاپي ، تصاوير ، و/ يا اسناد كه اندازه اي بزرگ تر از حد معمول دارند و براي سهولت دسترسي در يك صحيفك ، پوشه - كيف ، يا گنجانه ي ديگري كه با قطع آن ها متناسب باشد ، سازماندهي مي شوند .
صفحه اي از روزنامه ، مجله ي عمومي ، يا ادواري ديگري كه در آن ، مطلب يا مقاله اي كه در صفحه ي اول ( يا نزديك به روي جلد آن شماره ) آغاز شده ، ادامه مي يابد و معمولاً با ذكر « ادامه در صفحه ي . . . » و « ادامه از صفحه ي . . . » در آن جايي از متن كه دچار وقفه شده ، مشخص مي گردد .
پيام هاي ناخواسته ي پست الكترونيكي ، كه معمولاً آگهي هستند و از سوي گيرنده درخواست نشده اند . نيز نگاه كنيد به : spam
در حروفچيني ، فاصله گذاري دقيق و برابر بين كلمات و حروف در يك سطر ، تا قطعه ي متن ، در حاشيه ي راست و/ يا چپ ، از وجه عمودي تراز و يكنواخت شود . حروفي كه با حاشيه ي چپ تراز شود مي گويند داراي « فاصله بندي از چپ » ( left - justified ) مي باشد ، و اگر با حاشيه ي راست تراز شود آن را داراي « فاصله بندي از راست » ( right - justified ) مي گويند . حروفچيني ممكن است « وسط در وسط » ( centered ) باشد؛ مثل عنوان ها كه وسط صفحه چاپ مي شوند . مقايسه كنيد با : alignment نيز نگاه كنيد به : ragged
justified
نگاه كنيد به : justification
مجموعه ي كتاب و ديگر مواد كتابخانه اي كه خاص كودكان زير 13 - 12 سال فراهم آمده ، و در جايي جداي از مجموعه هاي بزرگسالان و جوانان ( گاهي در تالار كودكان ) ، با بخش هاي جداگانه براي آثار داستاني و غيرداستاني نوباوگان ، متون نوسوادان و كتاب هاي آسان ، كتاب مصور ، و كتاب هاي مخصوص خردسالان ( كتاب الفبا ، كتاب شمارش ، شُميزكتاب ، كتابِ پارچه اي ، . . . ) قفسه چيني مي شوند . مجموعه هاي نوباوگان معمولاً توسط كتابداري كه آموزش هاي خاصي در رابطه با خدمات كودكان ديده است اداره مي شوند . مترادف با : Children's collection نيز نگاه كنيد به : Association for Library Services to Children
آثاري كه در دوران كودكي يا جواني يك هنرمند يا نويسنده پديد مي آيند ، و ممكن است نمايانگر ناپختگي ادبي يا هنري باشند ، ولي غالباً و در عوض ، سرشار از شور جواني ، و داراي سبك يا رويكردي بسيار بديع هستند .