واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 402
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
نشريه ي چاپي ، معمولاً با حجم كم تر از يكصد صفحه ، كه هر سال به وسيله ي مسئولان يك شركت دولتي به هيئت مديره ( يا نهاد نظارتي ديگر ) تسليم مي شود و براي توزيع در ميان سهامداران كنوني و آتي ، با جلد نازك صحافي و منتشر مي شود . در اين نشريه ، فعاليت هاي شركت در طول سال مالي گذشته و وضعيت مالي كنوني آن توصيف مي شود . برخي شركت ها به تهيه ي گزارش سالانه ي درونخطي مي پردازند . در كتابخانه هاي پيشه گاني ، گزارش هاي سالانه معمولاً تا چند سال معين در يك فايل شركتي نگهداري مي شوند و سپس حذف مي گردند .
يك نشريه ي پيايندي كه مهم ترين آثار پژوهشي اصيل و تفكرات خلاقي كه در طي يك سال تقويمي در يك رشته ي بخصوص يا رشته ي فرعي منتشر شده اند ، در آن مورد بررسي قرار مي گيرند ( مثال : Annual Review of Information Science and Technology ) . در اكثر كتابخانه هاي آكادميك ، بررسي هاي سالانه سفارش دائم داده مي شوند . در محيط هاي كاري ، بررسي سالانه به ارزيابي يا بازرسي كاركنان كه سالي يك بار انجام شود اطلاق مي گردد .
Annual Review of Information Scince and Technology ( ARIST )
مجله اي كه سالي يك شماره به وسيله ي " جامعه ي علوم و فناوري اطلاعات امريكا " منتشر مي شود . " اَريست " حاوي مقالات مروري تخصصي در باب موضوعات جاري در حوزه ي فناوري اطلاعات و علوم اطلاع رساني ، مستند به متون منتشرشده در اين حوزه مي باشد . انتشار " آريست " در سال 1966 با پشتيباني مالي " بنياد ملي علوم " آغاز شد . از آنجا كه حوزه ي مورد بحث ، گسترده و پويا است ، در اين مجله ي سالانه تنها به يك موضوع واحد پرداخته نمي شود . مقالات مروري اين مجله از نظر ارائه ي نظرات مقاله نويس در باب فعاليت ها ، دستاوردها ، و جهتگيري هايي كه در حوزه ي موضوعي مورد بررسي قرار دارند ، داراي اهميت اند . هر جلد شامل يك نمايه ي در همكرد كليدواژه ها و پديدآورندگان از كل مجموعه است . " اَريست " در Libraray and Information Science Abstracts ، Library Literature ، و Information Science نمايه سازي و چكيده نويسي مي شود .
اثري كه در آن ، نام پديدآورنده آورده نشده و با قاطعيت نمي توان در فهرست ها ، كتابشناسي ها ، يا هر منبع قابل اعتماد ديگري ، آن را رديابي كرد . مربوط به پديدآورنده ي ناشناس . كوته نوشت : anon مقايسه كنيد با : apocryphal spurious work
anonymous FTP
نگاه كنيد به : FTP
ANSCR
نگاه كنيد به : Alpha - Numeric System for Classification of Recordings
ANSI
نگاه كنيد به : American National Standards Institute
مجموعه اي از گزيده ها يا آثار كامل از پديدآورندگان گوناگون ، كه به وسيله ي يك ويراستار براي انتشار در يك مجلد واحد يا يك مجموعه ي چندجلدي انتخاب شده اند . جنگ ها غالباً به يك قالب يا ژانر ادبي معين ( داستان كوتاه ، شعر ، نمايش ) يا به ادبيات يك كشور ، يك درونمايه ، يك دوره ي زماني ، يا يك دسته از پديدآورندگان محدود مي شوند . عنوان آثاري كه در جنگ آورده شده اند در فهرست مندرجات به ترتيب حضور در متن كتاب ، ذكر مي شود . در فهرستبرگه ، شناسه هاي تحليلي براي آثاري كه در جنگ ها منتشر شده اند تهيه مي شوند . در فهرست درونخطي ، هر اثري كه در جنگ آمده در ركورد كتابشناختي در قالب يك يادداشت مندرجات كه در اكثر نرم افزارهاي فهرستنويسي قابل كاوش كليدواژه اي است ذكر مي شود . مقايسه كنيد با : compilation نيز نگاه كنيد به : garland miscellany
برنامه ي رايانه اي كه براي كنترل دوره اي ديسك سخت يك رايانه ( يا همه ي رايانه هاي متصل به يك شبكه ) از نظر وجود ويروس هاي رايانه اي انسان - ساخته ، و حذف اين ويروس ها طراحي شده . نرم افزارهاي ضدويروسي كه در شبكه هاي رايانه اي مورد استفاده قرار مي گيرد معمولاً داراي يك امكان روزآمدسازي هستند كه به طور خودكار ، پروفايل هاي مربوط به ويروس هاي نوظهور را كه بتازگي پيدا شده اند دريافت مي كنند .
يك اثر عبادي شامل سرودها ، مناجات ها ، يا منظومه هايي كه متناوباً توسط دو گروه در گروه كـُر ، در يك مركز عبادي اجرا يا قرائت مي شود . نيز كتابي مشتمل بر بخش هاي دسته جمعي " مراسم رباني " ( اوقات شرعي ) كليساي كاتوليك .
كتاب مستعمل قديمي و ناياب ، كه به دليل ندرت و/ يا وضعيت آن ، ارزشمندتر از اكثر كتاب هاي دست دوم مي باشد و معمولاً به وسيله ي فروشنده ي كتاب هاي قديمي بسيار نادر و ارزشمند در حراجي به فروش مي رسد . براي ارزشيابي كتاب هاي قديمي از راهنماي قيمت ها استفاده مي شود . نيز نگاه كنيد به : first edition
كتابفروشي كه به معامله ي كتاب هاي قديمي ، ناياب ، فاخر ، كمياب ، و دست دوم مي پردازد . نيز نگاه كنيد به : ABAA Alibris Oak Knoll
Antiquarian Booksellers Association of America ( ABAA )
اين انجمن كه در سال 1949 پايه گذاري شد ، از توجه به نسخه هاي خطي و كتاب هاي قديمي و فاخر ( و ديگر مواد چاپي ارزشمند يا ناياب ) حمايت مي كند ، استاندارد هاي اخلاقي و خبرگي در تجارت كتاب هاي قديمي را ترويج مي نمايد ، گردآوري و حفاظت از آن ها را تشويق مي كند ، به پيشبرد دانش فني و عمومي كه به حال اين حوزه ي تجاري مفيد است مي پردازد ، از نمايشگاه هاي كتاب پشتيباني مالي مي كند ، و روابط مشترك بين كتابفروشان ، كتابداران ، متخصصان ، و كلكسيونرها را تسهيل مي نمايد . براي اتصال به سراصفحه ي " انجمن فروشندگان كتاب هاي قديمي امريكا " اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : International League of Antiquarian Booksellers
در كاغذسازي ، روكش مات و صيقل نخورده كه وقتي توليد مي شود كه كاغذ روكش نشده از مرحله ي ماشين اتو نگذرد . " پوست تخم مرغي " نوعي روكش آنتيك صاف و تاحدي آبله گون است . همچنين براي اشاره به صحافي چرمي در زمان حاضر كه به تقليد از صحافي قديمي تر انجام شود به كار مي رود .
صحافي امروزي ، كه به سبك دوره هاي پيشين انجام شود ، و قصد فريب خريداران احتمالي در مورد سن واقعي كتاب در ميان نباشد .
كلمه يا عبارتي كه از نظر معنايي متضاد با اصطلاح ديگر است . لغتنامه هاي واژگان متضاد را در بخش مرجع كتابخانه هاي بزرگ مي توان يافت . در برخي از زبان هاي نمايه سازي ، يكي از اصطلاحات يك زوج متضاد ممكن است براي بازنمايي هر دو اصطلاح انتخاب شود . متضاد با : synonym
AOL
نگاه كنيد به : America Online
APA
نگاه كنيد به : ALA Allied Professional Association
راهنمايي براي ماشيني كردن مقالات پژوهشي در علوم اجتماعي ، كه به وسيله ي " انجمن روانشناسي امريكا " تدوين شده و شامل قالب مناسب براي درج يادداشت ها و استنادات كتابشناختي است . " شيوه ي اي پي اي " در تازه ترين ويراست " Publication Manual of the American Psychological Association " توصيف شده است . براي اتصال به فهرستي از راهنماهاي " شيوه ي اي پي اي " در ياهو! اينجا را كليك كنيد . مقايسه كنيد با : MLA style نيز نگاه كنيد به : electronic style
APALA
نگاه كنيد به : Asian - Pacific American Librarians Association
كارتي داراي يك يا چند پنجره ي كوچك كه قاب هاي جداگانه اي كه از يك نوار ريز فيلم بريده شده اند بر آن سوار مي شوند . اين ابزار امكان مي دهد كه تصاوير ريزفيلم مستقلاً مورد استفاده قرار گيرند و سطح مناسبي را براي ثبت اطلاعات مربوط به هر كادر فراهم مي آورد . مترادف با : image card
APHA
نگاه كنيد به : American Printing History Association
جمله يا عبارت بسيار موجزي ( " تكه " اي ) كه به شيوه اي كنايي و به يادماندني ، اصل يا حقيقتي را كه پذيرش عام دارد بيان مي كند . ضرب المثل ( مثل : دوصد گفته چون نيم كردار نيست ) . كلمات قصاري كه در مجموعه هايي منتشر مي شوند ، معمولاً در قفسه هاي بخش مرجع كتابخانه قرار مي گيرند .
نوشته هايي كه متخصصان درباره ي پديدآورنده يا اصالت آن ترديد دارند . مثلاً 15 - 14 كتاب از ترجمه هاي يوناني " عهد عتيق " ( موسوم به apocrypha ) كه با عنوان كتب مجعوله شناخته مي شوند از سوي كليساي كاتوليك رم و كليساي ارتدكس يونان موثق شناخته مي شوند ، ولي در بين يهود مورد انكارند و پروتستان ها آن ها را معتبر نمي دانند . مقايسه كنيد با : anonymous نيز نگاه كنيد به : spurious work
حاشيه يا يادداشت حاشيه اي در يك كتاب يا نسخه ي خطي . املاي ديگر : apostille
apostille
نگاه كنيد به : apostil
بخشي از يك اثر مكتوب ، كه وجود آن براي تكميل متن ضرورت اساسي ندارد ، ولي حاوي اطلاعات تكميلي مانند جدول هاي آماري يا مطالب توضيحي است كه از حوصله ي متن اصلي ، يا از اين كه در پانوشت ها و پي نوشت ها بيايد بيرون است . تفاوت پيوست با پي افزود در اين است كه پيوست از قبل ، به عنوان بخش لازمي از اثر براي انتشار با آن در نظر گرفته شده ، نه اين كه بعد از حروفچيني ضرورت وجودي آن روشن شده باشد . پيوست ها معمولاً در بخش پاياني ، پس از متن اصلي و پيش از يادداشت ها ، واژه نامك ، كتابشناسي ، و نمايه مي آيند . كوته نوشت : app
برنامه ي كاربردي كوچكي كه به زبان برنامه نويسي جاوا و براي توزيع از طريق اينترنت نوشته مي شود . برنامك ها بر روي هر مرورگر وب كه گزينه ي جاوا در آن فعال شده باشد ، مستقل از كارپايه ( ويندوز ، مكينتاش ، يونيكس ، . . . ) اجرا مي شوند .
شخصي كه معمولاً با پركردن فرم درخواست يا با فرستادن خلاصه ي پيشينه يا شرح فعاليت ها به همراه نامه ي توضيحي براي كارفرماي احتمالي ، درخواست رسمي استخدام در يك شغل را مي دهد . مقايسه كنيد با : candidate
نرم افزار رايانه اي كه به كاربر امكان مي دهد داده ها را پردازش كند يا محاسبات لازم براي كسب نتيجه ي دلخواه را انجام دهد - در برابر سيستم عامل كه براي كنترل سخت افزار رايانه و اجراي همه ي برنامه هاي ديگر طراحي شده . برنامه هاي كاربردي معمول در ريزرايانه ها عبارت اند از واژه پرداز ، صفحه گسترد ، پست الكترونيكي ، نمايش تصاوير ، نشر روميزي ، سامانه هاي مديريت داده پايگاه ، و مرورگر وب . نيز نگاه كنيد به : multitasking نيز اشاره به درخواست رسمي براي استخدام در يك شغل ، كه معمولاً با پركردن يك فرم يا با تسليم خلاصه ي پيشينه يا شرح فعاليت ها به همراه نامه ي توضيحي انجام مي شود . هر كتابخانه روند خاص خود را براي درخواست شغل دارد ، مگر اينكه بخشي از يك سازمان بزرگ تر باشد ، كه آن سازمان رويه ي يكساني را در همه ي بخش ها اعمال كند .