واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 402
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
روايتي از زندگي يك نفر كه به وسيله ي خود وي ، معمولاً به شكل داستان به هم پيوسته اي از وقايعي كه وي مايل به افشاي آن ها است برگزيده مي شوند . برخي از خود زندگينگاشت ها بسيار داستانگونه هستند ( مثل " اعترافات " اثر " ژان ژاك روسو " ) . خودزندگينگاشت هاي امروزي از زندگي افراد مشهور ، غالباً با همكاري يك نويسنده ي در سايه نوشته مي شوند . تفاوت خودزندگينگاشت با خاطرات روزانه يا يادداشت هاي روزانه ، نه فقط در دلايل كاملاً شخصي در نگارش ، بلكه در اين است كه براي مطالعه ديگران نوشته مي شود . مقايسه كنيد با : biography
دستنوشته اي كه كاملاً با خط خود پديدآورنده نگاشته شده . همچنين امضاي خود شخص . مقايسه كنيد با : holograph نيز نگاه كنيد به : authographed copy autographed edition
نسخه اي از يك كتاب يا اثر منتشرشده ي ديگر كه به امضاي پديدآورنده رسيده . نسخه هاي امضاشده ، اگر پديدآورنده بسيار معروف باشد و نسخه هاي امضاشده نادر باشند ، ممكن است براي كلكسيونرها ارزش قابل توجهي داشته باشند . مقايسه كنيد با : inscribed copy
autographed edition
ويراستي از يك اثر كه در آن ، همه ي نسخه ها شخصاً به وسيله ي پديدآورنده امضا شده اند . اين كار فقط در ويراست هاي نسبتاً كم شمار امكانپذير است .
automated checkout
برخي از سامانه هاي امانت رايانه اي كه به مراجعان امكان مي دهند خودشان ، بدون كمك كاركنان كتابخانه ، معمولاً به وسيله ي باركدهايي كه بر روي كتاب و بر روي كارت كتابخانه ي مراجعه كننده نصب شده اند ، منابع مورد نياز را به امانت بگيرند . امانت خودكار بخشي از گرايش به سوي خود - خدمتي در عمليات كتابخانه است .
روشي در نمايه سازي رايانه اي كه در آن ، الگوريتمي مورد استفاده قرار مي گيرد تا كلمات و عباراتي كه بيانگر موضوع هستند از عنوان و/ يا متن يك اثر استخراج شوند و به عنوان سرعنوان هايي كه مدخل هاي نمايه تحت آن ها ساخته مي شوند مورد استفاده قرار گيرند . مقايسه كنيد با : machine - aided indexing نيز نگاه كنيد به : derivative indexing
يك شخص با نام واقعي خود . نيز اشاره به اثري دارد كه تحت نام واقعي پديدآورنده ، و نه تحت نام مستعار يا دگرنام ، منتشر مي شود .
auxiliary schedule
در رده بندي كتابخانه اي ، سياهه ي جداگانه اي از رده ها ( همراه با نشانه هايشان ) كه فقط به كار تقسيم فرعي رده هاي مذكور در فرانماهاي اصلي مي آيند ، مثل تقسيمات فرعي استاندارد مذكور در جدول 1 از رده بندي دهدهي ديويي .
نشانه اي در يك فهرست درونخطي از وضعيت امانت يك منبع ، مبني بر اين كه در قفسه است و مي توان آن را به امانت گرفت . در مفهوم عام تر ، هر موردي كه مراجعه كننده ي به كتابخانه بتواند آن را ببيند ، به كارگيرد ، يا به دست آورد ، از جمله منابع مرجع و اقلامي از مجموعه هاي خاص كه دسترسي به آن ها ممكن است مقيد به محدوديت هاي خاصي باشد . مقايسه كنيد با : out of circulation
مجموع قيمت هر يك از اقلام يك دسته ي مشخص ( يا نمونه اي از آن ها ) ، تقسيم بر تعداد اقلام انتخابي ، كه به قصد محاسبه انجام مي شود . در فراهم آوري كتابخانه اي ، ميانگين قيمت در هر عنوان براي محاسبه ي نرخ سالانه ي تورم در هزينه ي انواع مختلف مواد مورد استفاده قرار مي گيرد ، كه در بودجه بندي و تخصيص منابع مالي بسيار اهميت دارد . قيمت ميانگين كتاب ها و پيايند هايي كه در ايالات متحده به فروش مي رسند در منبعي به نام Bowker Annual Library and Book Trade Almanac بر مبناي موضوع ذكر شده است . نيز نگاه كنيد به : price list price
AVSL
نگاه كنيد به : Association of Vision Science Librarians .
نقشه ي بسيار مفصل و بزرگ مقياس از يك شهر ، كه در آن ساختمان ها و ديگر سازه ها با نماي سه بعدي ، معمولاً بر روي يك شيب ، نشان داده مي شوند .