واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 402
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
اثري در قالب يك رسانه كه صدا و تصاوير بصري را با هم تركيب مي كند ، مثل فيلم سينمايي يا ضبط ويديويي همراه با لبه ي صوتي ، يا نمايش اسلايد همزمان با پخش نوار صوتي . فهرست راهنماي اطلاعات مربوط به محصولات و خدماتي كه ازسوي صنعت شنيداري - ديداري عرضه مي شود درAV Market Place ( AVMP ) كه سالانه به وسيله ي " باوكر " منتشر مي شود قابل دسترسي است . املاي ديگر : audio - visual كوته نوشت : a - v نيز نگاه كنيد به : media
بررسي رسمي حساب ها يا پيشينه هاي يك فرد ، شركت ، سازمان ، يا مؤسسه براي تعيين درستي يا نادرستي آن ها . همچنين انجام اين بررسي ، معمولاً به صورت منظم . نيز نگاه كنيد به : security audit
در سامانه هاي درونخطي ، روند تأييد انسجام يك پيام انتقال يافته . همچنين ، يك روند امنيتي تا تأييد شود كه كُد صدور مجوز ي كه به وسيله ي كاربر وارد شده تا به شبكه يا سامانه دسترسي يابد ، معتبر و صحيح است . نيز نگاه كنيد به : username password PIN در آرشيو ، فرايند تأييد اين امر كه آيا يك سند يا رونوشت آن ، همان كه در ظاهر به نظر مي رسد يا به تصوير مي آيد هست يا نه ، كه اين كار از طريق بررسي دقيق و پژوهش انجام مي شود . مقايسه كنيد با : certification
authenticity
كيفيت موجود در چيزي از نظر آنچه ادعا مي شود در آن هست ( معتبر بودن ، واقعي بودن ، خالص بودن ، و . . . ) ، كه در آرشيو و مجموعه هاي خاص از طريق فرايند بررسي كه تأييد وثوق ناميده مي شود انجام مي گيرد . اين كيفيت در ارزشيابي يك چيز ، بسيار اهميت دارد . نيز نگاه كنيد به : forgery
شخص مسئول در توليد يك اثر مكتوب ( جستار ، تك نگاشت ، رمان ، نمايش ، شعر ، فيلمنامه ، داستان كوتاه ، و . . . ) كه نام او بر صفحه ي عنوان كتاب ، چاپ مي شود ، يا در جاي ديگري در داخل يا بر روي دستنوشته يا منبع ديگر درج مي گردد ، و حق تكثير اثر به نام او محفوظ مي شود . يك اثر ممكن است دو يا چند پديدآورنده ي همكار داشته باشد . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، اين واژه در عام ترين مفهوم خود به كار مي رود و ويراستار ، گردآورنده ، آهنگساز ، آفريننده ، و . . . را دربرمي گيرد . مقايسه كنيد با : personal author corporate author نيز نگاه كنيد به : authorship attributed author suppositious author
خلاصه ي كوتاهي ، موسوم به چكيده كه به وسيله ي شخص مسئول آفرينش اثر نوشته مي شود - در برابر چكيده اي كه به وسيله ي شخص غير از پديدآورنده ، و معمولاً به وسيله ي يك چكيده نويس يا نمايه ساز حرفه اي تهيه مي شود .
نام سازماني كه پديدآورنده يك اثر ، رسماً با آن مرتبط است ، و معمولاً در كتاب ها بر روي لبه برگردان انتهايي روپوش يا بر صفحه ي عنوان ، و در مقالات مجلات در يادداشتي در پايين صفحه ي اول ، گاهي همراه با عنوان شغلي و اطلاعات تماس نويسنده ، ذكر مي شود .
يك كتابشناسي از آثاري كه به وسيله ي يك پديدآورنده ي بخصوص يا درباره ي او نگاشته شده اند ، و ممكن است در موارد گوناگون - از يك سياهه ي مختصر از عناوين برگزيده گرفته تا كتابشناسي جامع و كاملاً توصيفي - شكل هاي مختلف داشته با شد .
مدخلي در فهرست ، نمايه ، يا كتابشناسي در زير سرعنوان معتبر ، براي پديدآورنده اي از اثر كه نامش اول [و پيش از همه ] ذكر شده ، چه يك شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي . در اكثر فهرست هاي كتابخانه اي ، " شناسه ي پديدآور " شناسه ي اصلي است .
نمايه اي با ترتيب الفبايي كه در آن ، سرعنوان ها نام افراد و نام اشخاص حقوقي مسئول در آفرينش آثار نمايه شده مي باشند . مدخل هاي مربوط به پديدآورندگان ممكن است جداگانه نيايند و در عوض با نمايه ي موضوعي يا نمايه ي عنواني ادغام شوند . مقايسه كنيد با : name index
گفت و گويي كه در آن ، از نويسنده درباره ي زندگي و آثارش سؤال مي شود و اين كار به وسيله ي مصاحبه گري انجام مي شود كه قصد دارد حاصل كار خود را عيناً در يك كتاب يا ادواري منتشر كند ، يا به صورت كامل يا برگزيده در يك برنامه ي راديويي يا تلويزيوني نقل كند . همچنين اشاره دارد به مقاله يا برنامه اي كه بر مبناي چنين مصاحبه اي توليد شود .
حروف ، اعداد ، يا ديگر نمادهايي كه نمايانگر نام آخر پديدآورنده هستند كه توسط فهرستنويس به شماره ي راهنما افزوده مي شوند تا يك اثر را از ديگر آثاري كه در همان رده هستند متمايز كنند . ( مثلاً شماره ي " كاتر - سانبورن " D548 براي شناسايي آثار " چارلز ديكنز " ) . هنگامي كه نشانه ي اثر به نشانه ي پديدآور افزوده مي شود ، آنچه را كه به دست مي آيد شماره ي كتاب مي نامند ( مثلاً D548d براي David Copperfield ) . مترادف با : author number
كليشه اي در كتاب ، حاوي تصوير تمام صفحه ي پديدآورنده ، معمولاً يك عكس يا بازتوليدي از يك نقاشي ، رسم ، يا گراور ، كه بر پشت ورقي كه پيش از صفحه ي عنوان مي آيد چاپ مي شود . در كتاب هايي كه در سده ي نوزدهم و اوايل سده ي بيستم منتشر مي شدند چنين رايج بود كه فقط سر و شانه هاي پديدآورنده را ، همراه با نام او و مأخذ عكس در داخل يك زيرنوشت ، چاپ مي كردند . در نسخه هاي خطي قرون وسطي ، پديدآورندگان كتب مذهبي گاهي در يك ترسيمه يا مينياتور ، كه با متن اثرشان همراه بود ، به تصوير كشيده مي شدند . در توليد كتاب در دوران نوين ، عكس كوچكي از چهره ي پديدآورنده معمولاً بر پشت لبه ي برگردان روپوش كتاب در ويراست هاي با جلد سخت ، چاپ مي شود .
مسافرت فشرده اي كه معمولاً به وسيله ي ناشر يك كتاب جديد ترتيب داده مي شود ، و پديدآورنده ( يا يك تصويرگر معروف ) مي پذيرد كه در طي اين سفر ، با شركت در جلسات اعضاي كتاب ، مصاحبه ، كتاب - كنكاش ، و . . . كه معمولاً در فروشگاه هاي كتاب يا در رسانه هاي همگاني برگزار مي شوند ، به فروش هر چه بيش تر كتاب كمك كند . هزينه هاي سفر از سوي ناشر پرداخت مي شوند ، ولي معمولاً نويسنده براي وقتي كه صرف مي كند حق الزحمه اي نمي گيرد . برنامه ي گشت پديدآورندگان در مجله ي حرفه اي Publishers Weekly اعلان مي شود .
مبلغ پرداختي از سوي ناشر به پديدآورنده ي يك اثر ، پيش از آن كه دستنوشت كامل را براي انتشار ارائه دهد ، كه ميزان آن به موجب توافق منعقدشده بين دو طرف تعيين مي شود ، و معمولاً اگر كار به پايان نرسد ، قابل استرداد است . مترادف با : advance on royalty نيز نگاه كنيد به : royalties
author's contract
يكي از شش يا چندين نسخه ي اهدايي از اثر منتشرشده اي كه در نخستين بار انتشار ، معمولاً از سوي ناشر به رايگان در اختيار پديدآورنده قرار مي گيرد . گاهي اعضاي هيئت علمي ، نسخه هاي اهدايي از آثار خود را به كتابخانه ي آكادميك آن دانشكده يا دانشگاهي كه به آن وابسته اند هديه مي كنند .
ويراستي از همه ي آثار منتشرنشده و قبلاً منتشر شده ي پديدآورنده ، كه در يك يا چند مجلد همشكل منتشر مي شود و معمولاً يك عنوان مشترك يا نشانه ي ديگري بر صفحه ي عنوان دارد كه نشان مي دهد همه ي آثار شناخته شده در آن گنجانده شده اند . مترادف با : complete works uniform edition مقايسه كنيد با : collected edition نيز نگاه كنيد به : definitive edition نيز اشاره به ويراستي دارد كه با رضايت و اجازه ي پديدآورنده منتشر مي شود ( ويراست مجاز ) .
ويراستار آشنا با صنعت نشر ، كه به وسيله ي يك دانشگاه يا مؤسسه ي پژوهشي استخدام مي شود تا به اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران در آماده كردن آثارشان براي نشر ياري رساند و به آنان در گذر از پيچيدگي هاي فرايند نشر كمك كند - در برابر ويراستاري كه به وسيله ي شركت انتشاراتي استخدام مي شود تا در آماده سازي دستنوشته براي چاپ ، پس از اين كه براي نشر پذيرفته شده ، كمك كند .
منبع رسمي . همچنين اثري كه قابل اعتماد دانسته شود ، زيرا وثوق يا اصالت آن مورد تأييد گسترده ي كارشناسان حوزه ي مربوطه هست .
authority
دانش و تجربه اي كه به شخصي اين شايستگي را مي دهد كه در يك موضوع به عنوان كارشناس ، اظهار نظر كند . در جوامع آكادميك ، اعتبار بر توصيه نامه ، آثاري كه قبلاً توسط فرد درباره ي يك موضوع منتشر شده ، وابستگي سازماني ، جوايز دريافت شده ، مشخصات انتشار ، نقد و بررسي ها ، الگوهاي استناد ، و . . . مبتني است .
authority control
روندهايي كه از آن طريق ، يكدستي شكل در سرعنوان هاي ( نام ها ، عنوان هاي يكنواخت ، عنوان هاي فروست ، و موضوع ها ) مورد استفاده در يك فهرست كتابخانه اي يا فايل ركوردهاي كتابشناختي ، حاصل مي شود . بدين منظور يك سياهه ي موثق موسوم به فايل مستند ، هر بار كه اقلام جديدي به مجموعه افزوده مي شوند ، براي آن ها مورد استفاده قرار مي گيرد .
سياهه اي از شكل هاي موثق سرعنوان هاي مورد استفاده در فهرست كتابخانه يا فايل ركوردهاي كتابشناختي ، براي اطمينان از اين كه با افزوده شدن اقلام جديد به مجموعه ، يكدستي سرعنوان ها حفظ مي شود . معمولاً براي نام ها ، عنوان هاي يكنواخت ، عنوان فروست ها ، و موضوعات ، فايل هاي مستند جداگانه اي تهيه مي شوند . همه ي ارجاعاتي كه به يك سرعنوان يا از يك سرعنوان داده مي شوند نيز در فايل مستند گنجانده مي شوند . نيز نگاه كنيد به : authority control
authority record
يك ركورد چاپي يا ماشين خوان از تصميمي كه درباره ي شكل معتبر يك نام ( شخص حقيقي يا حقوقي ) ، عنوان يكنواخت ، عنوان فروست ، يا موضوع مورد استفاده به عنوان سرعنوان در فهرست كتابخانه اي يا فايل ركوردهاي كتابشناختي گرفته مي شود ؛ مجموع اين ركوردها در يك فايل مستند گردآوري مي شوند و هنگامي كه اقلام جديدي به مجموعه ي كتابخانه افزوده مي گردند ، مورد استفاده قرار مي گيرند . ركورد مستند ممكن است شامل ركوردهاي see from و see also from ، و نيز يادداشت هايي درباره ي كاربرد شكل معتبر سرعنوان ها باشد . براي اتصال به " مستندات كتابخانه ي كنگره " كه يك داده پايگاه كاوش پذير از سرعنوان هاي معتبر مي باشد اينجا را كليك كنيد .
فرايند تصميم گيري در اين باره كه كدام شكل از يك نام ، عنوان ، عنوان فروست ، يا موضوع به عنوان سرعنوان معتبر در فهرست كتابخانه يا فايل ركوردهاي كتابشناختي مورد استفاده قرار گيرد ، كه برقراري ارجاعات متناسب به سرعنوان ، و رابطه ي آن با ديگر سرعنوان هاي موجود در فايل مستند را نيز شامل مي شود . مثال : Shaw Bernard ، با ارجاعاتي از Shaw G . B . و Shaw George Bernard .
در رايانش ، يك كاربرنام ، گذرواژه ، " پين " ، يا كد دسترسي ديگري كه براي شخصي كه مجاز به دسترسي به يك منبع اكترونيكي بخصوص ، برنامه ي كاربردي ، شبكه ، يا يك سامانه ي رايانه اي هست ، صادر مي شود و كاربر بايد آن را به درستي وارد كند تا بتواند وارد شود . كدهاي جوازدهي معمولاً بايد به صورت دوره اي تجديد شوند . هر بار تأييد اصالت ممكن است متضمن چندين جوازدهي باشد .
زندگينگاشتي كه با رضايت كامل و آشكار و گاهي با همكاري شخص يا - اگر صاحب زندگينگاشت فوت كرده باشد - خانواده ي او نوشته مي شود . زندگينگاشت هاي مجاز ، از جهت سوگيري هاي احتمالي بيش تر در معرض دقت نظر بررسي كنندگان و منتقدان هستند ، زيرا ممكن است از زندگينگارنده اين انتظار بوده باشد كه در برابر دسترسي به اطلاعات دست اول و منابع محرمانه ، از وقايع نامطلوب يا خصوصيات نامطبوع چشمپوشي كند يا آن ها را كم رنگ تر از واقع ثبت كند . مقايسه كنيد با : unauthorized biography
ويراستي كه با اجازه ي صريح پديدآورنده يا دارنده ي حقوق اثر يا - در مورد زندگينگاشت - شخصي كه اثر درباره ي او است يا - اگر صاحب زندگينگاشت فوت كرده باشد - خانواده ي او منتشر مي شود . متضاد : unauthorized edition مقايسه كنيد با : definitive edition
اصل يك دستنوشته ، كتاب ، يا اثر مكتوب ديگر ، با ارجاع به پديدآورنده ( ها ) ي آن . در مفهوم عام تر ، منشأ يك انديشه يا اثر آفرينشي در هر شكل ، با ارجاع به آفريننده يا ابداع كننده ي آن ، مثلاً آهنگساز يك اثر موسيقايي . هنگامي كه وضعيت پديدآورندگي يك اثر مجهول المؤلف را نتوان با قطعيت مستدل تعيين كرد ، گفته مي شود كه آن اثر داراي پديدآورنده ي ناشناس است . نيز نگاه كنيد به : diffuse authorship doubtful authorship mixed responsibility shared responsibility spurious work
authorware
نگاه كنيد به : courseware