واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 402
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
a . k . a
كوته نوشت و حروف اول كلمات اين عبارت " also known as " ، به معناي " نيز معروف به " . نيز نگاه كنيد به : allonym eponym pen name pseudonym
AACR
نگاه كنيد به : Anglo - American Cataloging Rules
AACR2
نگاه كنيد به : Anglo - American Cataloging Rules
AACR2 - e
نگاه كنيد به : Anglo - American Cataloging Rules
AACR2R
نگاه كنيد به : Anglo - American Cataloging Rules
AAHSL
نگاه كنيد به : Association of Academic Health Sciences Libraries
AALL
نگاه كنيد به : American Association of Law Libraries
AAP
نگاه كنيد به : Association of American publishers
AAS
نگاه كنيد به : American Antiquarian Society
AASL
نگاه كنيد به : American Association of School Librarians
AAUP
نگاه كنيد به : American Association of University Professors Association of American University Presses
ABA
نگاه كنيد به : American Booksellers Association
ABAA
نگاه كنيد به : Antiquarian Booksellers Association of America abbr . نگاه كنيد به :
ABAA
نگاه كنيد به : Antiquarian Booksellers Association of America
شكل كوتاه شده ي يك كلمه يا عبارت كه به منظور اختصار ، به جاي كل كلمه يا عبارت به كار مي رود ، و از حرف نخست ، يا چند حرف نخست ، و سپس يك نقطه تشكيل مي شود مثل " ج . ا . ا . " به جاي " جمهوري اسلامي ايران " ، يا assoc . به جاي association . بعضي واژه ها بيش از يك كوته نوشت دارند ( مثل V . و Vol به جاي Volume ) . كوته نوشت : abbr . از كوته نوشت همچنين به عنوان واژه ي عام و فراگير به جاي تمامي شكل هاي كوتاه شده ي يك كلمه يا عبارت ( غير از سرينام ، آغازينه ، يا واژه ي شكسته ) استفاده مي شود . قواعد حاكم بر استفاده از كوته نوشت ها در مدخل هاي فهرست كتابخانه در پيوست " ب " از مجموعه قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن ويرايش دوم آورده شده اند .
ABC book
نگاه كنيد به : abecedarium alphabet book
كتابي مشتمل بر حروف الفبا و قواعد پايه اي املا و دستور زبان ، كه پيش از اختراع ماشين چاپ در اروپا به عنوان كتاب درسي مقدماتي از آن استفاده مي شد . نخستين نمونه هاي چاپي آن در اروپا ( كه گاهي به شكل پهن برگ به چاپ مي رسيد ) ، حروف بزرگ و حروف كوچك الفبا را ، هم در نوع رومي و هم در نوع گوتيك آن ، همراه با مجموعه ي مصوت هاي ساده و مركب و صامت ها ، در خود داشتند . با آغاز قرن هيجدهم ، برخي از اشعار كودكانه نيز به اين كتاب هاي الفبا راه يافت . مترادف با : abecedary نيز نگاه كنيد به : horn book
abecedarius
نگاه كنيد به : acrostic
abecedary
نگاه كنيد به : abecedarium
نسخه اي از يك كتاب ، كه داراي معايب آشكار از نظر چاپ و/يا صحافي است - معايبي كه چندان كوچك نيستند كه بتوان از آن ها چشم پوشيد .
ABF
نگاه كنيد به : Association des bibliothecaires francais
كليت موضوع هايي كه به صورت صريح يا ضمني در متن يك سند به آن ها پرداخته شده ، و البته فقط به معنا ( ها ) ي موجود در عنوان ، مقاصد بيان شده و بيان نشده ي پديدآورنده و شيوه هاي استفاده از آن اطلاعات توسط خوانندگان محدود نمي شود . در تعيين موضوع هاي يك اثر ، سطوح اخص بودن بايد مورد توجه قرار گيرند . در يك عنوان فرضي مثل " رويكرد كار تيمي در ژاپن به ارتقاي سطح اثربخشي مقطع دبيرستان " ، كل اثر درباره ي موضوع هاي زير است : 1 . آموزش و پرورش؟ 2 . اثربخشي آموزشي؟ 3 . اثربخشي مقطع دبيرستان؟ 4 . كار تيمي؟ 5 . رويكرد كار تيمي در ژاپن؟ بنا به قاعده ي كلي ، فهرستنويسان و نمايه سازان خاص ترين سرعنوان هاي موضوعي را كه توصيف كننده ي محتواي اصلي اثر باشد به آن تخصيص مي دهند . در نظام نمايه سازي پس - همارا ( نظير آنچه كه در " اريك " مورد استفاده قرارگرفته ) ، احتمالاً معادل لاتين توصيفگرهاي " اثربخشي آموزشي " ، " دبيرستان " ، " ژاپن " ، و " كارتيمي " به مثال بالا تخصيص مي يابد ، ولي در نظام پيش هما را ( نظير سرعنوان هاي موضوعي كتابخانه ي كنگره ) ، سرعنوان هاي مناسب ممكن است " دبيرستان ژاپن " ، " اثربخشي معلم ژاپن " ، و " تيم هاي تدريس ژاپن " باشند . نيز نگاه كنيد به : summarization
آن نيمه ي پهن برگ از يك روزنامه كه در بالاي خط تاخوردگي وسط قرار دارد . مقالاتي كه بالاتر چاپ شوند اهميت بيش تري دارند ، زيرا در اكثر زبان ها ، متن از بالا به پايين صفحه خوانده مي شود .
abridged
نگاه كنيد به : abridgement
نگارش كوتاه شده ي رده بندي دهدهي ديويي كه براي استفاده در كتابخانه هاي كوچك تهيه شده .
نگارش يا ويرايش كوتاه شده ي يك اثر مكتوب كه در آن ، معنا و شيوه ي كلي ارائه شده در اثر اصلي حفظ شده ، ولي بخش هاي كم اهميت تر متن و معمولاً تصاوير ، يادداشت ها و پيوست ها از آن حذف گرديده اند . ويرايش فشرده كه غالباً به وسيله ي شخص ديگري غير از پديدآورنده يا ويراستار اصلي تهيه مي شود ، عموماً خوانندگاني را منظور نظر دارد كه احتمال نمي رود نگارش كامل را به دليل حجم ، دشواري ، يا قيمت آن ، خريداري كنند ( مانند لغتنامه هاي دوزبانه ) . مترادف با : condensation كوته نوشت : . abr مقايسه كنيد با : simplified edition نيز نگاه كنيد به : abstract brief digest epitome summary synopsis
abridgment
نگاه كنيد به : abridgement
كوتاهي يك فرد استخدام شده در حضور بر سركار ، معمولاً به دليل بيماري ، تصادف ، مسئوليت هاي خانوادگي ، يا گرفتاري هاي شخصي . مشاهده ي درجه ي بسيار بالاي كارگريزي در ميان كاركنان كتابخانه يا نظام كتابخانه اي ، نشانه ي كمبود روحيه است . نيز نگاه كنيد به : burnout
absolute humidity
نگاه كنيد به : humidity
absolute size
نگاه كنيد به : exact size