واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
يك مجموعه ي كتابخانه اي كه در آن ، تعداد فقره هاي وجين شده با تعداد فقره هاي فراهم آوري شده در يك دوره ي زماني برابر است . كتابخانه هايي كه فضاي قفسه اي محدودي دارند و چشم اندازي از گسترش نيز در پيش رو ندارند ، بايد حجم ثابتي را در مجموعه منابع خود حفظ كنند . مترادف با : no growth zero growth
عمل ثبت نام منبعي كه به مجموعه ي كتابخانه افزوده شده در سياهه ي دريافتي ها . همچنين به خود مدرك افزوده شده نيز اطلاق مي شود . به فرايند افزايش تعداد منابع نيز گفته مي شود . متضاد با : deaccession مقايسه كنيد با : acquisitions نيز نگاه كنيد به : accession number در آرشيو ، كار رسمي پذيرش و مستندكردن رسيد هاي مربوط به ركورد هاي تحت حفاظت ، كه بخشي از فرايند استقرار كنترل فيزيكي و فكري بر اين ركورد ها است . در مورد منابع اهدايي ، براي انتقال به صورت مجاز ، ممكن است به اهدا نامه نيز نياز باشد .
ثبت و ضبط مدارك ، دبيزش ، دبيزه ، دكومانتاسيون ، سند ، سندآرايي ، سندپردازي ، سندداري ، گردآوري اسناد و مدارك ، مستندات ، مستندسازي فراهم آوري ، سازماندهي ، ذخيره سازي ، بازيابي ، و توزيع اسناد تخصصي ، بخصوص اسنادي كه ماهيت حقوقي ، فني ، يا علمي دارند . به يك مجموعه از اسناد مربوط به يك موضوع خاص ، بويژه وقتي براي اثبات يك نكته يا يك واقعه به كار مي روند نيز اطلاق مي شود . نيز نگاه كنيد به : documentation center در نشر محققانه ، عبارت است از عمل استناد به مأخذ يك گزيده يا يك نقل قول مستقيم يا گلچين ، يا ايده اي كه از آن كس ديگري است ، يا اطلاعات رخدادگاني ، كه در پشتيباني از يك انگاره يا استدلال ، و/ يا پرهيز از اتهام سرقت ادبي يا تخطي از حق تكثير انجام مي شود ، و خصوصا ً در نوشتن مطالب تاريخي و زيستنگاشتي مهم است . در آرشيو ، به فرايند نوشتن و سازمان دادن توضيحات ركوردها براي اهداف ارجاعي و براي تسهيل در ايجاد كشف افزار براي كاربران اطلاق مي شود . در داده پردازي ، اطلاعات توضيحي دقيق كه براي ايجاد ، راه اندازي ، و نگهداري سامانه ها و فايل هاي داده اي ماشين خوان مورد نياز است . در معناي عام تر ، توصيف مكتوب و سامان مند از رويه ( يا مجموعه ي رويه ها و/ يا خط مشي ها ) ، از جمله پيشينه ي كاربرد آن در يك بافتار خاص . در فرانسوي ، واژه اي كه تقريبا ً هم معناي با علم اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد .