واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 99
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
ويراستي كه در آن ، عمده ي متن اثر منتشرشده ي قبلي ، بر اثر اصلاح ، حذف ، و/ يا اضافه كردن ، چه توسط پديدآورنده ، يا ويراستار اصلي ، يا توسط نويسنده اي ديگر ، تغيير كرده تا محتوا گسترش يابد يا روزآمد شود . بعضي از ويراست هاي تجديدنظرشده ، آن طور كه ادعا مي كنند « تجديدنظرشده » نيستند . حدود بازنگري ممكن است در مقدمه يا پيشگفتار جديد ، مشخص شود . بسامد بازنگري معمولاً به مقدار مواد جديد بستگي دارد ، اما ممكن است به كاهش در فروش ويراست قبلي نير مرتبط باشد . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، در « شرح ويراست » ركورد كتابنگاشتي ، كوته نوشت آن ذكر مي شود تا نشان دهد كه ويراست ، بازنگري شده است . كوته نوشت : Rev . ed . معمولاً مترادف با : second edition مقايسه كنيد با : expanded edition
اثري كه قبلاً منتشر شده و با افزودن مقدار قابل توجهي از مواد جديد ( گاهي به شكل حداقل يك تكمله يا پيوست ) ، بدون بازنگري يا با بازنگري اندك در متن موجود ، بزرگ شده است . مقايسه كنيد با : revised edition مترادف با : enlarged edition
ويراست قابل حمل ، كوچك و ارزاني كه معمولاٌ از نظر قطع ، از 17*5/10سانتيمتر بلندتر نيست ، و اگر صحافي آن با كاغذ انجام شود « جلدًكاغذي » ناميده مي شود .
ويرايشي از يك اثر كه پديدآورنده ، يك « نسخه ي آماده به عكس » از آن را كه با كمك نرم افزار واژه پرداز ، بر روي رايانه توليد شده ، به ناشر مي دهد . اين عبارت عمدتاً در مورد آثاري به كار مي رود كه از نظر اقتصادي با تايپ كردن نمي توان آن ها را توليد كرد .
ويراستي كه حاوي تغييراتي است كه به وسيله ي پديدآورنده در اثر داده شده . اين تغييرات گاهي از نخستين نگارش تا هنگام نشر ( در يك ويراست نهايي ) را شامل مي شوند و خواننده با استفاده از آن ها مي تواند ببيند كه متن ، چگونه تغيير و تحويل يافته است . مقايسه كنيد با : variorum edition
ادواري يا كتابي كه به دو زبان منتشر مي شود ، معمولاً به اين دليل كه در كشور محل انتشار اثر ، به هر دو زبان تكلم مي شود ( مثل انگليسي و فرانسوي در كانادا ) ، يا به اين دليل كه اثر موردنظر در كشورهايي كه زبان هاي ملي متفاوتي دارند ، مشتركاً انتشار مي يابد .
ويراستي كه بر روي كاغذي چاپ شده كه كيفيت اش از ويراست تجاري استاندارد ، بهتر ( و گاهي از نوع خاص ) مي باشد ، و معمولاً با چرم يا ماده ي با كيفيت خوب ، صحافي شده است . ويراست هاي دولوكس ممكن است از نظر اندازه بزرگ تر باشند ، تصاوير بيش از اندازه داشته باشند ، و در تعداد محدود منتشر مي شوند . املاي ديگر : de luxe edition مترادف با : fine edition نيز نگاه كنيد به : gilt edges
ويراستي از يك اثر منتشرشده كه توسط ناشر ، مخصوصاً براي توزيع و فروش در كشور ( يا كشور هاي ) ديگر تهيه شده . مقايسه كنيد با : co - edition
ويراستي از يك كتاب كه روي كاغذي باكيفيت پايين تر از ويراست تجاري ( گاهي بدون تصاوير و با صحافي ضعيف تر پارچه اي يا با جلد كاغذي ) چاپ مي شود و معمولاً با قيمتي پايين تر به فروش مي رسد . بعضي از ويراست هاي باشگاه كتاب ، در اين گروه قرار مي گيرند .
unauthorized edition
ويراستي كه بدون رضايت پديدآورنده ، نماينده ي قانوني وي ، يا ناشر اصلي ، اما بدون نقص قانون جاري حقوق تكثير ، به چاپ مي رسد . مقايسه كنيد با : authorized edition نيز نگاه كنيد به : pirated edition
ويراستي كه در آن ، اندازه ي فيزيكي يك اثر طولاني - معمولاً با تغيير قالب ، بدون تغييردادن محتوا - كاهش مي يابد ، مثل فرهنگ لغت فشرده ي انگليسي اكسفورد ( The Compact Oxford English Dictionary ) كه به صورت ريزنگاشتي باز توليد شده و در يك جاكتابي ، همراه با يك قرائتگر ريزچاپي منتشر شده است . مقايسه كنيد با : concise edition
ويراستي از كتابي كه در صحافي قوي تر و بادوام تر از صحافي معمول ناشر ( براي فروش اختصاصي به كتابخانه ها ) منتشر مي شود و معمولاً از ويراست تجاري همان عنوان ، گران تر است . نيز نگاه كنيد به : library binding Pre - library bound
يك كتاب بازاري كه در ويراست جداگانه اي ، مخصوصاً براي استفاده ي دانشجوان ثبت نام شده در يك واحد درسي منتشر مي شود . قالب بندي اين كتاب ممكن است تغيير يابد تا ( مثلاً با افزودن پرسش هاي درسي و كتابنگاشت در انتهاي هر بخش يا فصل ) سودمند تر گردد . ويراست هاي كتابدرسي با تخفيف اندك ( معمولاً 20 درصد در سفارش هاي به تعداد زياد ) به فروش مي رسند .
دو يا چند كتاب كه به سبك واحدي چاپ ، صحافي يا روكش دار شده اند تا معلوم شود كه بر روي هم ، هويت واحدي را تشكيل مي دهند ( مثل يك دايره المعارف چندجلدي ) ، يا اين كه به گونه اي به يكديگر مربوط اند ( مثل هر يك از عناوين يك فَروُست تك نگاشتي يا مجموعه آثار يك پديدآورنده ) . نيز نگاه كنيد به : author's edition
ويراستي كه با اجازه ي صريح پديدآورنده يا دارنده ي حقوق اثر يا - در مورد زندگينگاشت - شخصي كه اثر درباره ي او است يا - اگر صاحب زندگينگاشت فوت كرده باشد - خانواده ي او منتشر مي شود . متضاد : unauthorized edition مقايسه كنيد با : definitive edition
ويراستي از آثار منتشرشده ي قبلي يك پديدآورنده ، كه در يك مجلد واحد يا چند مجلد همشكل ، معمولاً با يك عنوان مشترك ، به چاپ مي رسد . مقايسه كنيد با : author's edition
ويراستي كه در آن ، محتواي اثري طولاني تر با كلمات هرچه كم تر بيان شده ، و گاهي مبتديان آن حوزه را هدف گرفته . در ويراست مختصر يك لغتنامه ، كلمات و عبارت هايي از ويراست كامل كه كم تر مورد استفاده دارند حذف مي شوند ، و تعريف هاي طولاني را نيز معمولاً كوتاه مي كنند . در دايره المعارف مختصر ، متن كوتاه مي شود و مدخل هاي كم اهميت تر ممكن است كاملاً حذف شوند . صفت " مختصر " گاهي در عنوان آثاري كه بر مبناي اثري طولاني تر تهيه نشده اند نيز به كار مي رود ، تا نشان دهد كه محتوا ، به شكلي مختصر و مفيد بيان شده است . مقايسه كنيد با : compact edition نيز نگاه كنيد به : abridgement
ويراستي با اندازه ي بسيار كوچك ( 5/7 سانتيمتر يا كم تر در عرض و ارتفاع ) ، كه معمولاً با فونت 6 يا كوچك تر چاپ مي شود ، و با همان مقياس مْصو ر مي گردد . مترادف با : lilliput edition microscopic edition نيز نگاه كنيد به : miniature book
همه ي آن نسخه هاي ويراستي از يك كتاب يا اثر منتشره ي ديگر كه قبل از نوبت چاپ بعدي ، به يكباره چاپ و منتشر شود . چاپ هاي بعدي از همان مجموعه ي حروفچيني شده ، نوبت چاپ جديد به شمارمي آيند ، اما هنوز بخشي از ويراست اول هستند . دومين ويرايش با حروفچيني جديدي انجام مي شود ، يا تغييرات مهمي در متن يا قالب بندي آن اِعمال مي گردد . به هر نسخه ي يك اثر كه با استفاده از حروفچيني اوليه چاپ مي شود نيز اطلاق مي گردد . در بازار كتاب هاي قديمي ، ويراست هاي اول معمولاً ارزشمندتر از ويراست هاي بعدي هستند . مترادف با : princeps edition edito princeps مقايسه كنيد با : reprint revised edition نيز نگاه كنيد به : all firsts به اولين چاپ از روزنامه در يك تاريخ بخصوص ، در جايي كه هر روز دو يا چند ويراست منتشر شوند ، نيز اطلاق مي شود .
ويراستي از متن كامل اثر يا آثار يك پديدآورنده ، كه معمولاً بعد از فوت شخص ، به شكلي كه نهايي و معتبر قلمداد مي شود ، ويرايش و منتشر مي گردد . به متن اثري بي نام و نشان كه از نظر محققان يا ديگر متخصصان ، به روايت اصلي از همه نزديك تر است ، نيز اطلاق مي شود . مقايسه كنيد با : authorized edition نيز نگاه كنيد به : critical edition variant edition
ويراستي مشتمل بر توضيحاتي كه به وسيله ي پديدآورنده يا حاشيه نويس و گزارمانگر ديگري نوشته شده ، و اين توضيحات نقش توضيحي يا تكميلي دارند . مقايسه كنيد با : critical edition
برگرفته از واژه ي لاتين cum notis variorum به معناي « با يادداشت هايي از اشخاص گوناگون » . ويراستي مبتني بر مقايسه و تعبير دانشورانه ي چندين نگارش قبلاًمنتشرشده ي متن ، كه توضيح نامه هاي نوشته شده توسط ويراستاران گوناگون را نيز شامل مي شود . مقايسه كنيد با : variant edition نيز نگاه كنيد به : definitive edition
ويراست يا شماره اي از يك اثر ( يا آثار ) كه در قالبي متفاوت با ويراست هاي قبلي ( معمولاً بنا به اهداف خاص ، و گاهي با عنوان متمايز ، با مقدمه ي جديد ، و بعضاً يادداشت ها ، ضمايم ، يا تصاوير اضافي ) توليد شده ( اند ) . نيز گاهي مترادف با : library edition همچنين ، شماره ي خاصي از يك روزنامه ، كه معمولاً كلاً يا عمدتاً به موضوع يا مناسبت خاصي ( مثلاً بزرگداشت يك رويداد ملي ) مي پردازد . مترادف با : special number
شخصي كه اثر ( آثار ) يك يا چند پديدآورنده را براي نشر آماده مي كند . ويراستار ممكن است مسئول گزينش مواد گنجانده شده در يك مجموعه ، يا مسئول آماده سازي نسخه ي دستنوشت براي چاپچي ( ازجمله تعليق نويسي متن ، تأييد دقت نكات و استنادات كتابنگاشتي ، پيراستن دستور زبان و سبك نگارش ، سازماندهي پيش مطالب و پس مطالب ، و . . . ) باشد . ادواري ها و آثار مرجع بزرگ اغلب يك سرويراستار ( general editor ) يا سردبير ( editor - in - chief ) دارند كه بر كار تيم ويراستاري نظارت مي كند . مقايسه كنيد با : compiler نيز نگاه كنيد به : author's editor در انتشاراتي هاي بزرگ ، فرايند ويرايش را مي توان به كاركردهاي جداگانه ( كه هر يك توسط شخصي جداگانه انجام مي شود ) تقسيم كرد : دبير فراهم آوري : آثار جديد را براي پيشنهاد به ناشر ، شناسايي و ارزيابي مي كند . ويراستار دستنوشته : در بسط و سازماندهي اثر به پديدآورنده كمك مي كند . ويراستار نسخه : جزئيات دستوري و سبك نگارش را كامل مي كند ، دقت نكات ، نقل قول ها ، استنادها ، . . . را كنترل مي كند . دبير اجرايي : منابع موردنياز براي نشر را هماهنگ مي كند و برنامه ي زماني انتشار را تنظيم مي نمايد . دبير توليد : بر انتقال از فرايند ويراستاري به توليد ( چاپ ، صحافي ، توزيع ) نظارت مي كند . به شخص مسئول محتواي روزنامه ، مجله ي عمومي ، يا مجله ي تخصصي ، و گاهي اوقات مسئول نشر آن ها ( كه نامش در سرصفحه ي ثابت آمده ) نيز اطلاق مي شود . نيز نگاه كنيد به : editorial editorial board letter to the editor
ويراستار آشنا با صنعت نشر ، كه به وسيله ي يك دانشگاه يا مؤسسه ي پژوهشي استخدام مي شود تا به اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران در آماده كردن آثارشان براي نشر ياري رساند و به آنان در گذر از پيچيدگي هاي فرايند نشر كمك كند - در برابر ويراستاري كه به وسيله ي شركت انتشاراتي استخدام مي شود تا در آماده سازي دستنوشته براي چاپ ، پس از اين كه براي نشر پذيرفته شده ، كمك كند .
در نشر ، فرايند بازبيني و آماده ي انتشاركردن موادي كه توسط پديدآورنده در شكل دستنوشته يا ماشين نوشت ارائه شده ، و معمولاً توسط يك يا چند ويراستار انجام مي شود . به جمع آوري آثار منتشرشده ي قبلي از يك يا چند پديدآورنده و آماده ساختن آن ها براي نشر در يك مجلد واحد يا در مجموعه مجلدات همسان ( كه معمولاً توسط شخصي ديگر صورت مي گيرد ) نيز اطلاق مي شود . در داده پردازي ، عبارت است از بازبيني يك سند ( مثلاً ركورد كتابنگاشتي ماشين خوان ) كه معمولاً با انتخاب گزينه اي از يك منوي edit براي برش ( cut ) ، كپي ( copy ) ، چسباندن ( paste ) ، يا حذف ( delete ) قسمت هايي از متن ، يا قالب بندي مجدد متن به شيوه اي ديگر انجام مي گيرد . تدوين فيلم ، فرايندي است شامل انتخاب آن قسمت هايي از كل قطعات فيلمبرداري شده كه قرار است در يك فيلم سينمايي گنجانده شوند ، سپس به هم چسباندن آن ها به ترتيب صحنه هايي كه داستاني را ( در فيلم داستاني ) بازگو كنند ، يا اطلاعات رخدادگاني درباره ي موضوع را ( در فيلم مستند ) منتقل نمايند . در توليد نوار صوتي و نوار ويديويي نيز فرايندي مشابه رخ مي دهد .
اثري واحد ، يا دو يا چند اثر كوتاه تر از يك پديدآورنده يا از پديدآورندگان مختلف ، كه توسط شخصي غير از پديدآورنده براي نشر آماده مي شود ، و نام او معمولاً به عنوان ويراستار بر روي صفحه ي عنوان پديدار مي شود . در توصيف كتابنگاشتي ، نام ويراستار در ناحيه ي « عنوان و شرح مسئوليت » ( فيلد 245 از ركورد مارك ) به دنبال عبارت « ويرايش شده توسط » آورده مي شود . براي آثار با بيش از يك ويراستار ، نام ها به ترتيب ظاهرشدن در مأخذ اصلي اطلاعات ، ذكر مي شوند و كلمه ي « ويراستاران » پيش از آن ها مي آيد .
مطرح كردن يك عقيده يا موضع درباره ي يك موضوع ، معمولاً با هدف تشويق شنونده يا خواننده به اتخاذ نقطه نظر گوينده يا نويسنده يا دست كم ، توجه به آن نظر . همچنين ، تزريق نظرات يا عقايد شخصي به بحث يا جريان بي طرفانه ي مخالف - شيوه اي كه در جـُستارها ، سرمقالات ، ستون ها ، نامه به سردبير ، و ديگر شكل هاي نگارش ترغيبي به كار مي رود ، اما در نشر محققانه و در آثار داستاني ، نامناسب شمرده مي شود .
ويراستي از يك نمايش كه مورد استفاده ي بازيگران و ديگر افرادي كه مستقيماً دست اندر كار توليد تئاتر هستند قرار مي گيرد و توضيحات صحنه اي ( ورود ها ، خروج ها ، وسايل صحنه ، . . . ) مندرج در آن ، كامل تر از ويراستي است كه براي خواندن تهيه شده ( و معمولاً با كاغذ جلد نازك منتشر مي شود و ارزان تر از ديگر ويراست هاي همان اثر است ) . مقايسه كنيد با : script
ويراستي از يك اثر كه به مجموعه ي كتابخانه افزوده مي شود ، و همانند ويراست هايي كه از قبل در مالكيت كتابخانه ها بوده اند ، نيست .