واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 11
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
خطايي در يك اثر چاپي كه از حروفچين سرزده . بيش تر نرم افزارهاي واژه پرداز داراي يك « خطاياب املايي » هستند تا بروز چنين خطاهايي را به نويسنده اعلام كند . كوته نوشت : typo . مترادف با : misprint نيز نگاه كنيد به : proofreading
يكي از ويژگي هاي اكثر نرم افزارهاي واژه پرداز كه به صورت خودكار ، املاي كلمات تايپ شده در يك سند را با استفاده از لغتنامه ي درون ساخته ي آن نرم افزار بازبيني مي كند و خطاهاي املايي كلمات ( و حتي خطاهاي در حين تايپ ) را به كاربر اطلاع مي دهد . غلط ياب ها بي اشكال نيستند؛ مثلاً اگر خطايي خود يك واژه ي كاربردي باشد ( their به جاي there ) ، غلط ياب نمي تواند كاربرد نابجاي آن را تشخيص دهد و اعلام كند . معمولاً كاربر مي تواند در صورت تمايل گزينه ي « غلط يابي » را در واژه پرداز غيرفعال كند .
جمع كلمه ي erratum . خطاهاي يافت شده در ادواري يا كتابي كه به چاپ رسيده اما هنوز توزيع نشده ، و با واردكردن در سياهه اي ( كه جداگانه روي قطعه ي كوچكي از كاغذ به نام « برگه ي غلطنامه » ) چاپ مي شود و معمولاً در ابتداي متن يا در پيش مطالب گنجانده شده ، به اطلاع خواننده مي رسد . مترادف با : corrigenda مقايسه كنيد با : paste - in
در يونان دوران كلاسيك ، شعر يا سرودي كه با همراهي وسيله ي زهي چنگ مانندي به نام « چنگچه » ( lyre ) اجرا مي شد . در كاربرد معاصر ، به شعر نسبتاً كوتاهي گفته مي شود كه در آن ، گوينده اي تنها ، به جاي روايت مجموعه اي از رويدادها ، احساس شخصي يا حالت ذهني خود را بيان مي كند . اين فرم غزل ، سوگچامه ، چكامه ، و سرودهاي نيايشي را شامل مي شود . مقايسه كنيد با : lyrics
كتابخانه يا مشاركت كننده ي ديگر در « شبكه ي امانت بين كتابخانه اي « اُسي ال سي » » كه به درخواست كتابخانه هاي ديكر براي امانت مواد برگشت پذير ، پاسخ نمي دهد . در داده پايگاه « فهرستگان جهاني » ( متعلق به « اُسي ال سي » ) ، نماد هاي سه حرفي « اُسي ال سي » براي غيرِتدارك كنندگان ، با حروف كوچك در قسمت « نمايش موجودي » ( كه به ركورد كتابنگاشتي مربوط به يك فقره ضميمه شده ) ظاهر مي شود؛ ولي نماد هاي تدارك كنندگان با حروف درشت درج مي شوند .
موادي كه ( مگر با ترتيبات خاص ) ممكن نيست به كسي امانت داده شوند ، اما معمولاً « فقط براي استفاده در كتابخانه » در دسترس هستند ، مانند كتاب هاي مرجع ، نمايه هاي ادواري ها ، و گاهي خود ادواري ها . اين كه مواد متعلق به مجموعه هاي ويژه ، به عنوان « گردشي » يا « غيرگردشي » تعيين شده باشند به خط مشي هر كتابخانه يا نظام كتابخانه اي بستگي دارد ، اما استفاده ي از آن ها تقريباً هميشه به محوطه ي كتابخانه محدود مي شود .
موادي كه در قالبي غير از نوشته يا چاپ روي كاغذ منتشر مي شوند ، ازجمله ريزبرگه و ريزفيلم ، اسلايد ، فيلم ، مضبوطات ويديويي و صوتي ، و اطلاعات رقومي ( مثل فايل هاي داده اي ماشين خوان ) . براي شنيدن يا مشاهده ي اكثر مواد كتابخانه اي غيرچاپي به تجهيزات خاصي نياز است . مقايسه كنيد با : nonbook
آثار ادبي به نثر كه رويدادهايي را كه واقعاً رخ داده ، و شخصيت ها يا پديده هايي را كه واقعاً وجود دارند يا در گذشته وجود داشته اند توصيف مي كنند . در معناي عام تر ، هر قطعه نوشتار نثر كه در آن ، محتوا حاصل تصوير و تخيل پديدآورنده نيست . در كتابخانه هايي كه از رده بندي كتابخانه ي كنگره يا رده بندي دهدهي ديويي استفاده مي كنند ، آثار غيرداستاني بر اساس شماره ي راهنما قفسه چيني مي شوند . مقايسه كنيد با : fiction نيز نگاه كنيد به : documentary
گزاره يا توضيحي كه گوينده مايل نيست ثبت شود يا همگان از آن آگاه شوند . در نشست ها ، اين گونه گفته ها در خلاصه ي جلسه كه بر روي نوار صوتي ضبط مي شود ، ممكن است از روي نوار پاك شوند .
كلمه يا عبارتي كه ( معمولاً به دليل ابتذال ) براي چاپ ، نامناسب شمرده مي شود؛ و به اين دليل گاهي در متن با نخستين حرف كه چندين ستارك ( يك ستارك به جاي هر يك از حروف باقيمانده ) به دنبال آن آمده اند ( h*** ) ، ذكر مي شود .
واژه اي عام براي آن دسته از مواد كتابخانه اي كه مانند كتاب ، در شكل كادكس صحافي نشده اند؛ ازجمله نقشه و ديگر مواد نقشه نگاشتي ( غير از اطلس ها ) ، كليشه ، عكس ، اسلايد ، فيلمعكس ، فيلم سينمايي ، مضبوطات ويديويي و صوتي ، كيت ، مدل ، واقع نما ، . . . مقايسه كنيد با : nonprint